Avukatıma Ne Kadar Ücret Ödemeliyim ?

Genellikle davaya konu uyuşmazlık hakkında vekil aracılığıyla işlemlerini takip eden vatandaşlarımızın en çok merak ettiği hususlardan birisi de vekiline ne kadar ücret ödeyeceğidir ?

Bir anlaşma yapılması halinde acaba yüksek bir ücret mi ödedim kaygısı her kişide mutlaka oluşmaktadır.

Ancak özellikle şu hususları belirtmekte fayda vardır ;

1) Her işin erbabı vardır ve işi erbabına teslim etmek gerekir.

Mahkeme usulünü ve kanunları bilmek bile tek başına yeterli olmamakla birlikte bu bilgisini nasıl kullanacağını bilmek de ayrı bir meziyettir.

Bu anlamda avukatınızın yürüttüğü bir iş sebebiyle aldığınız sonuç haklarınızı karşılaması veya davayı kaybedecekseniz dahi en az zararla atlatmanızı sağlaması önemli bir faydadır. Nitekim internette okuduğu bilgiler ile veya birçok avukat ile görüşüp öğrenmeye çalıştığı dağınık bilgilerle kendi başına yanlış şekilde dava açıp hem hakkını kaybeden hem de üzerine bir çok mahkeme masrafı ve vekalet ücreti ödeyen vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazladır. Ve bu vatandaşlarımızın kurduğu ortak cümle ” keşke bir avukata gitseydim de ücretini ödeseydim bu hale gelmeseydim ” .

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

2) Her işin vekalet ücreti kendi içerisinde belirlenmektedir.

Örnek vermek gerekirse bir mal rejimi davasında taraflar arasındaki paylaşımı yapılacak olan malların sayısı azdır ve değeri kolay belirlenebilir tek hisseli taşınmazlar vardır. Yine konusu mal rejiminden kaynaklı uyuşmazlık olan diğer davada ise paylaşımı yapılacak olan malların sayısı çok fazladır, buna göre keşif sayısı fazlalasmakta , malların değerlerinin tespiti karmaşık olabilmekte veya taşınmazlar çok hisseli olup eşlerin payına düşecek hisse sayısı az olmakta ve dava sonunda bu sefer hisselerin elden çıkarılabilmesi için yeni dava açılması gerekebilmektedir.

Hal böyle iken her iki dava için de aynı vekalet ücretinin ödenmesi beklenemez. Bilgisi ile güven telkin eden bir avukat ile karşılaşmanız halinde size teklif ettiği vekalet ücreti talebi konusunda da hiç bir çekinceniz olmaması gerektiğini bilmenizi isteriz. Nitekim dava sonunda kazandığınız haklar veya dava olumsuz sonuçlansa bile korunan menfaatleriniz bu ödediğimiz ücrete değmiş diyeceksiniz .

3) Her dava somut duruma göre vekalet ücreti belirlenmesi gerektiğini belirtmekle birlikte ücretler konusunda bir kanaat oluşturması bakımında Gaziantep Barosu’nun tavsiye niteliğindeki ücret tarifesini aşağıda paylaşıyoruz ( bu tarife tavsiye niteliğinde olup vekiliniz somut duruma göre kanuni zorunluluk kapsamındaki miktarın altına düşmemek kaydıyla bu tarifedeki ücretin daha altına veya üzerinde fiyat teklifi verebilir )

2019 YILI TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ VEKALET ÜCRETİ TARİFESİ

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5.400,00-TL
 2. Mirasçılık Belgesinin Alınması 3.000,00-TL
 3. Tahliye Davası 6.500,00-TL “den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u
 4. İzale-i Şuyu(paydaşlığın giderilmesi) Davası 6.500,00-TL “den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen kısmın %10’u
 5. Vesayet ve Kayyım Davaları 5.100,00-TL
 6. Terekede İhtiuyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 5.800,00-TL
 7. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 5.800,00-TL
 8. Mirasta Defter Tutulması 5.800,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 9. Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
  a) Davacı Vekilliğinde 6.000,00-TL “den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin %15’i (kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
  b) Davalı Vekilliğinde 5.000,00-TL “dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık deeğerinin %15’i
 10. Delil Tespiti İstemi 3.500,00-TL
 11. Alacak, Maddi ve manevi Tazminat Davaları
  5.300,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 12. Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi) 2.800,00-TL

B. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Tapu veya Nüfus Kayıtlarında İsim Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları 6.100,00-TL
 2. Tenkis ve Mirasta İade Davası 7.800,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 3. Muvazzaa Nedeniye Tapu İptal Davası 9.000,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 4. Vasiyetnamenin İptali Davası 9.000,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 5. Men’i Müdahale ( El Atmanın Önlenmesi) Davası 7.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 6. Tapu İptali ve Tescili Davaları 7.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 7. Şuf’a Davası 7.400,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 8. Geçit Hakkı Davası 7.400,00-TL
 9. Ecrimisil Davası 6.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 10. Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 6.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 11. Tezyid-i (Bedel Arttırımı), Kamulaştırmasız El Atma Davaları 7.500,00-TL
 12. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası 6.500,00-TL
 13. Tespit Davası 6.300,00-TL
 14. Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava 8.800,00-TL
 15. Kooperatif Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptaline İlişkin Dava 7.200,00-TL
 16. Tenfiz ve Tanıma Davaları 7.300,00-TL
 17. Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 7.200,00-TL

C. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılmasına İlişkin Davalar 4.000,00-TL
 2. Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.) 6.300,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3. Boşanma Davaları
  a) Anlaşmalı 5.200,00-TL
  b) Çekişmeli 7.500,00-TL
  c) Çekişmeli ve Maddi, manevi Tazminat İstemli 7.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 4. Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları 7.500,00-TL
 5. Nafaka Davası 4.900,00-TL
 6. Evlat Edinme Davası 6.100,00-TL
 7. Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanun’dan Doğan Davalar 3.000,00-TL
 8. Tenfiz Davası 6.400,00-TL

D. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Tüketici Mahkemeleri 6.200,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 2. Tüketici Hakem Heyetleri 2.200,00-TL

E. İCRA ve İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

 1. Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 7.400,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 2. İstihkak Davaları 7.400,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 3. İcra Mahkemeleri’nin Görevine Giren Davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, Şikayet vb.)
  a) Duruşmalı 4.800,00-TL
  b) Duruşmasız 3.000,00-TL
  c) İcra Ceza 3.000,00-TL
 4. İcra ve İflas Kanunundan Doğan İptal Davaları 7.400,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 5. İhalenin Feshi Davası
  a) Taşınabilir Mal İhaleleri 5.200,00-TL “den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15i
  b) Taşınmaz Mal İhaleleri 9.000,00-TL “den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15i
 6. İcra Takipleri
  a) Değeri Parayla Ölçülebilen İcra Takipleri 5.200,00-TL “den az olmamak üzere takip konusu alacağın %10’u
  b) Değeri Parayla Ölçülemeyen İcra Takipleri 5.200,00-TL
 7. Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 5.200,00-TL

F. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Hukuk Davaları 6.300,00-TL
 2. Ceza Davaları
  a) Şikayet ve Takibi 3.800,00-TL
  b) Sanık Müdafiliği/Müdahil Vekilliği 6.200,00-TL

G. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 4.900,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 2. Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 4.900,00-TL

H. İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. İptal Davası
  a) Duruşmalı 7.900,00-TL
  b) Duruşmasız 6.500,00-TL
 2. Tam Yargı Davası
  a) Duruşmalı 7.900,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 6.500,00-TL
 3. Vergi Uyuşmazlığından Doğan Davalar
  a) Duruşmalı 7.900,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 6.500,00-TL
 4. 4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar
  a) Bölge İdare Mahkemesinde 4.000,00-TL
  b) Danıştayda 6.300,00-TL
 5. Danıştay’da İlk Derecede Görülen Davalar
  a) Duruşmalı 8.900,00-TL
  b) Duruşmasız 7.800,00-TL

I. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

 1. Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  a) Sanık Müdafiliği 12.200,00-TL
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 9.000,00-TL
 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 8.500,00-TL
  b) Mağdur/Katılan Vekilliği 6.200,00-TL
 3. Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 3.500,00-TL
 4. Disiplin Mahkemesi 5.500,00-TL

J. DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

 1. Büroda Sözlü Danışma ( ilk bir saat için) 1.100,00-TL
  Bir Saati Aşan Her Saat İçin 600,00-TL
 2. Yazılı Danışma 2.300,00-TL
 3. Çağrı Üzerine Gidilern Yerde Sözlü Danışma 2.200,00-TL
  Bir Saati Aşan Her Saat İçin 1.300,00-TL
 4. İdari Mercilerde Vekillik 2.600,00-TL
 5. İhtarname, İhbarname, Prostesto Düzenleme 2.300,00-TL
 6. C.Sav. Şikayet Dilekçeleri 2.300,00-TL
 7. Dava, Cevap Dilekçesi vb. dilekçeler 2.800,00-TL
 8. İstinaf, Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri 3.200,00-TL
 9. Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb. düzenlemeler 7.100,00-TL
 10. Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenlemesi 3.400,00-TL
 11. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda Temyiz Duruşmalarına Katılma 5.600,00-TL
 12. İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara Katılma 3.600,00-TL
 13. Şirket Ana Sözleşmesi, Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb düzenlemeler 8.800,00-TL
 14. Ceza yahut İdari Soruşturmada Müdafilik, Vekillik 3.500,00-TL
 15. Şirketlerde Sürekli Danışmanlık ( Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak ve Aylık )
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 5.500,00-TL
  b) Kooperatif
  ba) 100’den az üyeli 5.200,00-TL
  bb) 100’den yukarı üyeli 6.300,00-TL
  c) Anonim Şirket
  ca) 250.000,00-TL’den az sermayeli 6.400,00-TL
  cb) 250.000,00-TL’den yukarı sermayeli 7.600,00-TL
 16. Ticari Olmayan Tüzel Kişiliklerde Sürekli Danışmanlık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Tutularak ve Aylık ) 4.400,00-TL
 17. Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
  a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 5.000,00-TL
  b) Kooperatif 6.000,00-TL
  c) Anonim Şirket 7.200,00-TL
 18. Şirket Genel Kurul İşlemleri
  a) Ortak Sayısı 10’a kadar A.Ş. 4.800,00-TL
  b) Ortak Sayısı 10’dan fazla A.Ş. 6.000,00-TL
  c) Ortak Sayısı 50’ye kadar KOOP. 7.100,00-TL
  d) Ortak Sayısı 50’den fazla KOOP. 8.200,00-TL
 19. Şirket Pay Devri 4.900,00-TL
 20. Şirket, Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri 11.500,00-TL
 21. Sayıştay Davaları 11.700,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 22. Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 5.000,00-TL
 23. Arabuluculukta Taraf Vekilliği 3.500,00-TL “den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin %15’i
 24. Anayasa Mahkemesi
  a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 17.900,00-TL
  b) Bireysel Başvuru
  ba) Durşmalı İşlerde 8.900,00-TL
  bb) Duruşmasız İşlerde 6.300,00-TL
 25. Avrupa İnsanHakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri
  a) Duruşmalı 23.200,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
  b) Duruşmasız 16.500,00-TL “den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 26. Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu İle İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 5.200,00-TL

( Bu makale GAZİANTEP BAROSU avukatlarından Avukat Aziz Cihan Kaçıran tarafından hazırlanmıştır )

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.