#tapu

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır

Özet : Aile konutu için tapuda şerh olmasa bile eşin rızası alınmak zorundadır. Banka, kredinin ödenmemesinden dolayı aile konutunu icra yolu ile alamaz, yapılan tapu devri iptal edilmelidir. YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2019/318Karar : 2019/1238Karar Tarihi : 28.11.2019 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasında görülen “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan …

Aile Konutu İçin Tapuda Şerh Olmasa Bile Eşin Rızası Alınmak Zorundadır Devamı »

Boşanma Veya Ayrılık Davası Açılması Veya Başka Bir Sebeple Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Hali Dahi Konutun Aile Konutu Vasfını Ortadan Kaldırmaz

Özet : Eşlerden birinin haklı bir sebep olmaksızın birlikte yaşamaktan kaçınması, boşanma veya ayrılık davası açılması veya başka bir sebeple ortak hayatın olanaksız hale gelmesi hali dahi konutun aile konutu vasfını ortadan kaldırmaz. Yargıtay2.Hukuk Dairesi Esas : 2016/10780Karar : 2017/13734Karar Tarihi : “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk (Aile) MahkemesiDAVA TÜRÜ : Tapu İptal-Tescil ve …

Boşanma Veya Ayrılık Davası Açılması Veya Başka Bir Sebeple Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Hali Dahi Konutun Aile Konutu Vasfını Ortadan Kaldırmaz Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

TAPU İPTALİ VE TESCİL VE İYİNİYETLİ 3. KİŞİLER

Yargıtay1.Hukuk Dairesi Esas : 2016/12432Karar : 2020/537Karar Tarihi : 04.02.2020 Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.Somut olayda, ikinci el davalının herhangi bir işi olmayıp eşinin aylık kazancının ise 1.000 TL olduğunun, aylık 320 TL kira ödediklerinin ve halen kirada oturduklarının kolluk marifetiyle saptandığı, Öte yandan ilk el davalı ile …

TAPU İPTALİ VE TESCİL VE İYİNİYETLİ 3. KİŞİLER Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kredi Çekilmesini Sağlamak Amacıyla Muvazaalı Taşınmaz Devrine Dayalı Tapu İptal Tescil Davası (İnançlı İşlem)

Özet : İnançlı işleme dayalı iddianın, şekle bağlı olmayan yazılı delille kanıtlanması gerekeceği kuşkusuzdur. Şayet, ispat külfeti kendisinde olan tarafın yazılı bir belgesi yok ise ancak taraflar arasında gerçekleştirilen mektup, banka dekontu, yazışmalar gibi birtakım belgeler var ise bunların yazılı delil başlangıcı sayılacağı ve iddianın her türlü delille kanıtlanmasının olanaklı hale geleceği sabittir. Şayet, yazılı …

Kredi Çekilmesini Sağlamak Amacıyla Muvazaalı Taşınmaz Devrine Dayalı Tapu İptal Tescil Davası (İnançlı İşlem) Devamı »

Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası

Arsa payı belirlemekte yetkili kimselerin, arsa paylarını objektif, hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırması gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada proje müelliflerinden ve/veya yapımcı müteahhitlerden bazılarının ticari endişelerle veya konunun uzmanı olmadıkları için arsa payını objektiflikten uzak bir şekilde ve kanunda belirtilen kriterleri dikkate almadan tespit ettiği herkesçe bilinmektedir. Birçok uygulamada arsa paylarının gelişigüzel olarak arsa alanının ana …

Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası Devamı »

TMK MADDE 508

Önalım Hakkına Konu Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi İse Önalım Davası Tüm Ortaklarca Birlikte Açılmalı Veya Açılan Davaya Muvafakat Edilmiş Olmalıdır

Yargıtay14.Hukuk Dairesi Esas : 2013/2662Karar : 2013/8089Karar Tarihi : 28.05.2013 Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 03.05.2011 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil, yargılama sırasında dava konusu payın üçüncü kişiye satışı nedeniyle davalı hakkında HUMK’nun 186. maddesince tazminat istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; tazminat isteminin kısmen kabulüne dair verilen 04.12.2012 günlü …

Önalım Hakkına Konu Pay Elbirliği Mülkiyetine Tabi İse Önalım Davası Tüm Ortaklarca Birlikte Açılmalı Veya Açılan Davaya Muvafakat Edilmiş Olmalıdır Devamı »

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri, Tapuda Pay Devrini de İçerdiğinden, Tarafların Tek Taraflı İrade Beyanı Ve Bunun Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Feshi Mümkün Değildir

Özet : Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri, tapuda pay devrini de içerdiğinden, tarafların tek taraflı irade beyanı ve bunun karşı tarafa ulaşmasıyla feshi mümkün değildir. Mahkeme kararıyla ya da tarafların fesih iradelerinin birleşmesi feshedilebilir. Sözleşme gereği arsa sahibi tarafından yüklenici ya da temsilcisine verilen vekâletname ile tayin edilen vekilin azledilmiş olması, zımnen sözleşmeden dönüldüğünün …

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmeleri, Tapuda Pay Devrini de İçerdiğinden, Tarafların Tek Taraflı İrade Beyanı Ve Bunun Karşı Tarafa Ulaşmasıyla Feshi Mümkün Değildir Devamı »

TMK MADDE 511

Arsa Sahibinden Daire Satın Alanlar, Sözleşmeden Doğan Hak Ve Alacaklar Yazılı Olarak Kendilerine Temlik Edilmediği Takdirde Yükleniciden Gecikme Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olamaz

Yargıtay15.Hukuk Dairesi Esas : 2018/901Karar : 2018/1605Karar Tarihi : 17.04.2018 “İçtihat Metni” Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: KARAR Dava, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nden kaynaklanan tapu iptâli tescil ve kira …

Arsa Sahibinden Daire Satın Alanlar, Sözleşmeden Doğan Hak Ve Alacaklar Yazılı Olarak Kendilerine Temlik Edilmediği Takdirde Yükleniciden Gecikme Tazminatı İsteme Hakkına Sahip Olamaz Devamı »

TMK MADDE 509

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI DAVA AÇMA SÜRESİ

GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ2.İDARİ DAVA DAİRESİ Esas : 2018/3556Karar : 2019/276 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının maliki olduğu Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Tılhalit Köyü (74 parsel eski) yeni 198 ada 5 parsel, 199 ada 2 parsel ve 194 ada 5 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan arazi toplulaştırması işleminin iptali istemiyle açılan davada; Gaziantep 2. İdare …

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI DAVA AÇMA SÜRESİ Devamı »

TMK MADDE 510

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi Esas : 2018/450 Karar : 2019/664Karar Tarihi : 06.02.2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, İlk Derece Mahkemesince, temliğin muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de davalının istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin olarak verilen karar …

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali Ve Tescili Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.