#kilisidarehukukuavukatı

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

6 Aydan Uzun Süreli Taksirli Suçtan Dolayı Ceza Alan Kişi Bekçi Olabilir Mi ?

Kasıtlı ya da Taksirli Suç Ayrımı Yapılmaksızın 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Alınmasının Bekçiliğe Engel Oluşturduğunu Öngören Kuralın İptali Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2020/14 numaralı dosyada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. İtiraz Konusu Kural İtiraz …

6 Aydan Uzun Süreli Taksirli Suçtan Dolayı Ceza Alan Kişi Bekçi Olabilir Mi ? Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Disiplin Soruşturmasında Tek Tanıkla Ceza Verilmesi

Özet : Davacıya isnat edilen fiilin işlendiği yolunda olayın tarafları dışında başka tanık bulunmadığı görüldüğünden, fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulamadığı sonucuna varıldığı hakkında. Danıştay5.Daire Esas : 2016/16858Karar : 2018/15491Karar Tarihi : 12.9.2018 Temyiz isteminde bulunanKarşı Taraf (Davalı) : Kayseri Valiliğiİstemin Özeti : Kayseri 1. …

Disiplin Soruşturmasında Tek Tanıkla Ceza Verilmesi Devamı »

ceza avukatı gaziantep

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI

Danıştay5.Daire Esas : 2014/6295Karar : 2015/1618Karar Tarihi : 25.2.2015 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI ( Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine Göre Bu Kişilerin Üç Tür Nöbetle Yükümlendirilebilecekleri – Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti ) UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN 3 TÜR NÖBET TUTABİLMESİ ( Genel Uzmanlık Eğitimi Görenler Nöbeti/Servis Nöbeti/Branş Nöbeti Tutturulabilecekleri …

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERE ACİL SERVİS NÖBETİ TUTTURULAMAMASI Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Önemli hatırlatma..son yasa değişikliği sonrasında ; Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları , suçun türü ve miktarına bakılmaksızın istinaf sonrası TEMYİZ EDİLEBİLİR.. aşağıda ilgili yasa metinleri paylaşılmıştır. 15 Temmuz 2020Resmî Gazete Sayı : 31186Kanun No. 7249 …

AVUKATLIK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

FAALİYET DURDURMA CEZASININ YETKİSİ, ACİL DURUMLARDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA VALİLİĞE DEVREDİLİR

Danıştay10.Daire Esas : 2019/5409Karar : 2019/4438Karar Tarihi : 27.5.2019 İSTEMİN KONUSU : İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinin 27/06/2018 tarih ve E:2018/769, K:2018/1192 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ Dava konusu istemi : Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olan davacıya ait muayenehanede yetkili olmayan kişilerce sağlık hizmeti verildiği ve bu durumun …

FAALİYET DURDURMA CEZASININ YETKİSİ, ACİL DURUMLARDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA VALİLİĞE DEVREDİLİR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

DAVA DOSYA BİLGİLERİNİ YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERE AÇIKLAYAN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRIDIR

Danıştay5.Daire Esas : 2016/18117Karar : 2017/24013Karar Tarihi : 12/12/2017 İstemin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 13.12.2013 tarih ve E:2013/66, K:2013/1911 Sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Disiplin soruşturmasına dair …

DAVA DOSYA BİLGİLERİNİ YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERE AÇIKLAYAN MEMURUN İŞTEN ÇIKARILMASI HUKUKA AYKIRIDIR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

BELEDİYEDEN İZİN ALINMADAN YAPILAN TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA SÜRÜCÜ ARAÇ SAHİBİ DEĞİLSE ARAÇ SAHİBİNE CEZA VERİLEMEZ

Danıştay15.Daire Esas : 2018/1792Karar : 2018/6415Karar Tarihi : 20/09/2018 Karşı Taraf (Davalı) :İstemin Özeti :… İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararına ilişkin istinaf başvurusunun reddine dair … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin …. tarih ve E:…; K:… sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.Savunmanın Özeti : …

BELEDİYEDEN İZİN ALINMADAN YAPILAN TİCARİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA SÜRÜCÜ ARAÇ SAHİBİ DEĞİLSE ARAÇ SAHİBİNE CEZA VERİLEMEZ Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

BAŞBAKANA HAKARET ETMEK TEK BAŞINA MEMURLUKTAN ÇIKARILMA GEREKÇESİ OLUŞTURMAZ

Danıştay12.Daire Esas : 2016/8859Karar : 2017/321Karar Tarihi : 15/02/2017 İstemin Özeti : …. İdare Mahkemesince verilen … tarihli ve E:…. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu‘nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hâkiminin Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen kararın onanması …

BAŞBAKANA HAKARET ETMEK TEK BAŞINA MEMURLUKTAN ÇIKARILMA GEREKÇESİ OLUŞTURMAZ Devamı »

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN EL ÇEKTİRME KARARININ İPTALİ İLE MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ

Yargutay9.Hukuk Dairesi Esas : 2019/6863Karar : 2019/18678Karar Tarihi : 23.10.2019 GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN EL ÇEKTİRME KARARININ İPTALİ İLE MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ ( Davacının Yoksun Kalmasına Neden Olan Disiplin Cezalarının Hukuka Aykırı Olduğunun Mahkemenin Aynı Kararı ile Sabit Olduğu – Mali Hakların Reddine Gerekçe Gösterilen Davacının Fiilen Çalışmaması Halinin ise Davacıdan Sadır Olmayan ve Mahkemenin …

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN EL ÇEKTİRME KARARININ İPTALİ İLE MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ İSTEMİ Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.