#gaziantepmirashukukuavukatı

gaziantep ceza avukatı boşanma avukatı velayet

Felçli Babasına Bakan Çocuğa Yapılan Devir Muvazaa Değildir

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2017/1247Karar : 2020/47Karar Tarihi : “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma …

Felçli Babasına Bakan Çocuğa Yapılan Devir Muvazaa Değildir Devamı »

TMK MADDE 499

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması

Özet : Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteğine ilişkin davanın belirsiz alacak olarak açılması HMK 107. maddesine uygundur. Yargıtay1.Hukuk Dairesi Esas : 2019/4755Karar : 2020/80Karar Tarihi : 08.01.2020 “İçtihat Metni”MHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDava Türü : BEDEL Taraflar arasında görülen tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraflarca ( …

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tazminat İsteğine İlişkin Davanın Belirsiz Alacak Olarak Açılması Devamı »

Mala Zarar Verme

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi16.Hukuk Dairesi Esas : 2017/698Karar : 2017/717Karar Tarihi : 13.07.2017 KARAR : Davacı, kayden maliki olduğu Ankara ili, … ilçesi, 27547 ada 2 parseldeki 15 numaralı bağımsız bölüm ve 27529 ada 1 parseldeki 37 numaralı bağımsız bölümün intifa hakkı üzerinde kalmak koşuluyla oğlu olan davalıya tapuda satış gibi göstermek suretiyle temlik ettiğini, …

ANNE OĞUL ARASINDA MUVAZAALI SATIŞDAN DÖNME İSPAT ZORUNLULUĞU Devamı »

gaziantep boşanma avukatı ceza avukatı

DAVACININ BİLGİSİZ VE CAHİL OLMASINDAN KAYNAKLANAN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ

ÖZET : Dava, davacının cahil olduğundan bu feshi ile toprağını geri aldığını sandığını yapılan tüm işlemlerin mutlak butlan ile batıl olduğunu ileri sürerek bunun tespiti ile sözleşmesinin geriye dönük feshine, davalılar adına kayıtlı tapuların iptali ile davacı adına tapuda tesciline karar verilmesi istemine ilişkindir. Olayda, her ne kadar ibraname niteliğinde olan fesihnamede, tarafların bu sözleşmeye …

DAVACININ BİLGİSİZ VE CAHİL OLMASINDAN KAYNAKLANAN SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ Devamı »

Kesin Hukum Hagb’yi Kaldirir

Murisin Ortağı Olduğu Şirket Borcundan Dolayı Açılan Terekesinin Açıkça Borca Batıklığı İddiasına Dayalı Mirasın Hükmen Reddine İlişkin Davada Kurallar

Yargıtay14.Hukuk Dairesi Esas : 2019/2880Karar : 2020/3345Karar Tarihi : 04.06.2020 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 03.07.2014 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.09.2018 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten …

Murisin Ortağı Olduğu Şirket Borcundan Dolayı Açılan Terekesinin Açıkça Borca Batıklığı İddiasına Dayalı Mirasın Hükmen Reddine İlişkin Davada Kurallar Devamı »

ÖLEN KİŞİNİN HAYAT SİGORTASI VAR İSE KREDİ BORCUNDAN DOLAYI DOĞRUDAN MİRASÇILARINA MÜRACAAT EDİLMEZ

Yargıtay13.Hukuk Dairesi Esas : 2016/27243Karar : 2019/4131Karar Tarihi : 28/03/2019 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıların murisleri … ile imzalanan …

ÖLEN KİŞİNİN HAYAT SİGORTASI VAR İSE KREDİ BORCUNDAN DOLAYI DOĞRUDAN MİRASÇILARINA MÜRACAAT EDİLMEZ Devamı »

TMK MADDE 511

Nama İfa Davasının Hukuki Niteliğine Dair Yargıtay Kararı

Yargıtay15.Hukuk Dairesi Esas : 2018/4148Karar : 2019/3556Karar Tarihi : 19.09.2019 “İçtihat Metni”Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-birleşen dosya davalısı vekili Avukat … ile davalı-birleşen dosya davacısı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi …

Nama İfa Davasının Hukuki Niteliğine Dair Yargıtay Kararı Devamı »

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI

Ecrimisil kelime olarak “bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri” anlamına gelmektedir. Ecrimisil davası; malikin ayni hakkına dayanarak söz konusu malını kullanma yetkisinin elinden alınması neticesinde, haksız yere ve kötüniyetli olarak kullanan, geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatının alınması için açılan bir davadır. Netice itibariyle bir şeyin maliki olan kimse, o …

ECRİMİSİL , İNTİFADAN MEN ŞARTLARI , MİRASÇILAR ARASINDA Kİ TALEPLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ , MİRAS MALINDAN YARARLANAMAYAN MİRASÇILARIN HAKLARI Devamı »

TMK MADDE 541 – Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi

4.Sözlü Vasiyetc.Hükümden Düşme Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. TMK MADDE 541’İN GEREKÇESİ Yürürlükteki Kanunun 488 inci maddesini karşılamaktadır. Maddenin kenar başlığı değiştirilerek arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. TMK MADDE 541 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI Yargıtay3.Hukuk Dairesi Esas : …

TMK MADDE 541 – Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi Devamı »

TMK MADDE 540 – Sözlü Vasiyeti Belgeleme

4.Sözlü Vasiyetb.Belgeleme Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime …

TMK MADDE 540 – Sözlü Vasiyeti Belgeleme Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.