#ticarethukuku

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi4.Hukuk Dairesi Esas : 2020/1103Karar : 2020/1008Karar Tarihi : 29.09.2020 COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ – Davacı/Kiracının Pandemi Sürecinde İş Hacminde Düşüş Olduğunu Belirterek ve Pandemi Süresince Geçerli Olmak Üzere Kiranın Uyarlanmasını Talep Ettiği – Yaşanılan Salgın Hastalık Sürecinin Olağanüstü Bir Durum Olduğu – Taraflarca Öngörülemeyeceği …

COVID 19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİNDE KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILMASI İSTEMİ Devamı »

COVID-19 Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımını Sınırlandıran Düzenlemenin Usul, Esas ve İstisnaları – Gaziantep Avukat

Giriş COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca, kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13.madde eklenmişti. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü …

COVID-19 Sermaye Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımını Sınırlandıran Düzenlemenin Usul, Esas ve İstisnaları – Gaziantep Avukat Devamı »

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE TAHKİM GİDERLERİ VE SON HÜKÜMLER

Hakem ücreti, yargılama giderleri, avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi Madde 16 – A) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, hakemlerin ücreti, dava konusu alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve tahkim yargılamasının süresi dikkate alınarak, hakem veya hakem kurulu ile taraflar arasında kararlaştırılır. Taraflar, hakem veya hakem kurulunun ücretini milletlerarası yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak da belirleyebilirler. …

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE TAHKİM GİDERLERİ VE SON HÜKÜMLER Devamı »

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU

İptal davası ve hakem kararlarının icra edilebilir hâle gelmesi Madde 15 – A) Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılabilir. (Değişik ikinci cümle: 28/2/2018-7101/53 md.) İptal davası, 3 üncü madde uyarınca yetkili asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yer yönünden yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır, öncelikle ve ivedilikle görülür. Hakem kararları aşağıdaki hallerde iptal edilebilir: Başvuruyu yapan …

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU Devamı »

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE YARGILAMA USULÜ

Yargılama kurallarının belirlenmesi, tarafların eşitliği ve temsili Madde 8 – A) Taraflar, hakem veya hakem kurulunun uygulayacağı yargılama kurallarını, bu Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbestçe kararlaştırabilir ya da bir kanuna, milletlerarası veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yaparak belirleyebilirler. Taraflar arasında böyle bir anlaşma yoksa hakem veya hakem kurulu, tahkim yargılamasını bu Kanun hükümlerine …

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE YARGILAMA USULÜ Devamı »

Hakem Veya Hakem Kurulunun Seçimi, Reddi, Sorumluluğu,Görevinin Sona Ermesi Ve Yetkisi

Hakem sayısı, seçimi, reddi, sorumluluğu, görevinin sona ermesi ve yetkisi Madde 7 – A) Taraflar, hakemlerin sayısını belirlemekte serbesttirler. Ancak bu sayı tek olmalıdır. Hakemlerin sayısı taraflarca kararlaştırılmamışsa üç hakem seçilir. B) Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa hakem seçiminde aşağıdaki kurallar uygulanır: Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir. Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem seçiminde anlaşamazlarsa hakem, …

Hakem Veya Hakem Kurulunun Seçimi, Reddi, Sorumluluğu,Görevinin Sona Ermesi Ve Yetkisi Devamı »

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TAHKİM ANLAŞMASI

Tanımı ve şekli Madde 4 – Tahkim anlaşması, tarafların, sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukukî ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yoluyla çözülmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı veya ayrı bir sözleşme ile yapılabilir. Tahkim anlaşması yazılı şekilde yapılır. Yazılı şekil şartının yerine getirilmiş sayılması …

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU TAHKİM ANLAŞMASI Devamı »

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği …

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU GENEL HÜKÜMLER Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.