Ek Savunma Verilerek İddianamede Gösterilmeyen Eylemden Dolayı Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilemez- Gaziantep Ceza Avukatı

Yargıtay
18.Ceza Dairesi

Esas : 2019/3555
Karar : 2020/1028
Karar Tarihi : 15/01/2020

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kasten yaralama, işyeri dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- CMK’nın 170/3-6. maddesi uyarınca iddianamede “yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri, mevcut delillerle ilişkilendirilerek yüklenen suçu oluşturan olaylar” gösterilecek, aynı Kanun’un 225. maddesine göre de hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilecektir. İddianame, sanığa isnat edilen ve suç sayılan maddi fiilleri, yerini, zamanını açıkça göstermeli, hukuki nitelendirmesi yapılan fiilin, kanunda karşılığı olan suç ve cezası hakkında bilgi içermelidir. İsnat edilen suçun dayanağı olan maddi olaylar hakkında savunmasını yapabilecek şekilde sanığın bilgilendirilmemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkına ilişkin 6/3-a maddesinin ihlaline de yol açacaktır.
Somut olayda; sanık hakkında işyeri dokunulmazlığını ihlal ettiğine dair açılmış bir kamu davası bulunmaması karşısında, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan işyeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan ek savunma verilerek sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi suretiyle, CMK’nın 225/1. maddesine aykırı davranılması,
2- Sanık hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açılmışsa da, suçun vasfının değiştiği kabul edilerek sanığın kasten yaralama suçundan mahkumiyetine karar verilmesi karşısında, TCK’nın 253 ve 254. maddeleri uyarınca, katılan ile sanık arasında uzlaşma hükümlerinin uygulanması ve sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı, sanık … müdafi ile katılan … vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/01/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.