TCK MADDE 315 SİLAH SAĞLAMA SUÇU

Yukarıdaki maddede tanımlanan örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amaçlarını bilerek, bu örgütlere üretmek, satın almak veya ülkeye sokmak suretiyle silah temin eden, nakleden veya depolayan kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK MADDE 315’İN GEREKÇESİ

Madde metninde, silâhlı örgüt suçu kapsamına giren örgütlerin faaliyetlerinde kullanılmak üzere silâh, cephane veya benzerî maddelerin sağlanmasını, imal veya icat veya bunların naklini veya bu maddelerin hazırlanmasını veya bu maksatla yabancı memleketlerden Türkiye’ye söz konusu maddelerin sokulmasını veya saklanması ve taşınmasını ayrıca cezalandırmaktadır.
Suçun manevî unsuru, söz konusu fiillerin, örgütlerin amaçları bilinerek gerçekleştirilmesidir.
Söz konusu maddelerin kullanılması suretiyle ve örgütün faaliyeti çerçevesinde çeşitli suçların işlenmesi hâlinde; bu silâh ve cephaneyi temin eden kişiler, aslında bu suçların işlenişine yardım eden olarak sorumlu tutulmaları gerekir. Ancak, söz konusu fiiller bu madde kapsamında müstakil bir suç olarak tanımlandığı için, sadece bu suçtan dolayı cezaya hükmetmek gerekecektir.

TCK MADDE 315 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay
9.Ceza Dairesi

Esas : 2013/13
Karar : 2014/6069
Karar Tarihi : 13.05.2014

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Silahlı terör örgütü üyesi olduğu kanıtlanamayan sanığın örgütün faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla hazırlanmış 64 adet molotof kokteylini ticari taksi içerisinde nakletme şeklinde sübuta eren eyleminin, bir bütün halinde TCK’nın 315. maddesinde tanımlanan örgüte silah sağlama suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

Sonuç : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 13.05.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yargıtay
9.Ceza Dairesi

Esas : 2007/4669
Karar : 2007/5385
Karar Tarihi : 18.06.2007

28.12.2006 olan karar tarihinin gerekçeli karar başlığında ve kısa kararın sonunda 26.12.2006 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası kabul edilmiştir.
Tüm dosya kapsamına göre silahlı terör örgütünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere temin edilen 1 adet el bombası ile 5.670 gr. plastik patlayıcı, 4 adet elektrikli kapsül, 8 adet elektrikli bomba düzeneğini örgütün amaçlarını bilerek bulunduran sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 315. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, ceza miktarı yönünden kazanılmış hakları saklı kalmak üzere hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 18.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.