Gayrimenkul Hukuku

Gaziantep Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukuku bölümleri içinde önemli bir alan olarak karşımıza çıkmakta olup; 
Toplumun hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuk konuları olan;

 • ev,
 • arsa,
 • apartman,
 • daire,

gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan Gayrimenkul Hukuku, detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle gayrimenkul hukuku uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumların bertaraf edilmesi amaçlanır. Gayrimenkul Hukukunun temelini oluşturan “mülkiyet hakkı” T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilmekte ve korunmaktadır.

 • Kiralananın tahliyesi
 • Kira alacakların yasal takibi
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Mirastan kaynaklı Ortaklığın giderilmesi
 • Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan;
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar

Gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Alanında Vermiş Olduğumuz Hizmetler

 • Kiralananın tahliyesi
 • Kira alacakların yasal takibi
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Mirastan kaynaklı Ortaklığın giderilmesi
 • Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan;
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Emlakçı alım-satım mukavelesinden kaynaklanan davalar

Gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Yabancıların Mülk Edinmesi Gayrimenkul Hukuku Kapsamında!

Gayrimenkul Hukuku, bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesinin dışında ülkemizde mülk edinmek isteyen yabancılara danışmanlık yapılmasını da kapsamaktadır.

Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık yapan avukatlar; malların alım ve satımı konularında hukuki bilgilendirme yapar, kira ve satış sözleşmelerinin hazırlanmasından geçerlilik süresi boyunca yönetilmesine kadar destek olurlar. Ayrıca tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerinin tespiti, yapı ve eser projelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargıya taşınması durumunda dava sürecinin takibi konularında hizmet vermektedirler.

Tapu İptal Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gayrimenkul hukuku neleri kapsar; tapu iptal davası da bu alan kapsamında değerlendirilmektedir. Tapu iptali süreci ile alakalı dikkate alınması gerekenler;

Tapu iptal davası tapunun sahibi olan ve bu tapuyu hukuka aykırı bir biçimde elde ettiği iddia edilen kişiye karşı açılmaktadır.
Davanın olumlu sonuçlanması adına hangi yönlerden hukuka aykırı olduğuna dair gerekli olan bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor.
Tapu iptal davasında kişilerin uygulama adımına geçebilmesi için kesinlikle mahkeme kararının kesin bir hal alması gerekmektedir.
Bir kişinin hisseli olan bir tapuyu tek bir kişiden satın alması ve daha sonrasında diğer hisse sahiplerinin hakkının suiistimal edilmesi konusunda gerekli olan tapu iptal davası açılabilir.
Bu işlemin yanı sıra kişilerin satışı sağlayacak akıl sağlığına sahip olmamaları da tapunun geçerliliği olmamasını kanıtlayacak unsurlar arasındadır. Tabi ki bu sağlık sorunun heyet tarafından onaylanması ve mahkemeye sunulması gerekiyor.
Taşınmazlar üzerinde hakkın korunması için bu tür verilmiş itiraz yetkileri ve karşı dava açma hakları konusunda bilgi sahibi olunması gerekir. Sorununuzun temelini avukatınıza belirttiğiniz zaman sizin ne tür bir dava açmanız gerektiği konusunda sizi anında yönlendirecektir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Tapu iptali davası, taşınmazın aynına, yani mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkeme hükmü kesinleşmeden icra edilemez.

Tapu iptali davası, tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılır (HMK md.12). Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkemedir. Taraflar anlaşarak davanın kesin yetkili yer mahkemesi dışında bir mahkemede görülmesini sağlayamazlar.

Tapu iptali ve tescili davası, asliye hukuk mahkemesinde açılır (HMK md.2/1). Taşınmazın vasfı, büyüklüğü, değeri vb. gibi özellikleri ne olursa olsun davaya bakmakla görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

 

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Nedenlerle Açılır?

 • Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik nedeniyle tapu tescil davası.

Gayrimenkul Hukuku Sıkça Sorulan Sorular

Gayrimenkul Hukuku, arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsar. Bu bağlamda tapu davası, istihkak davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul dava konuları arasında yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir alt dalı olup arazi, arsa, ev, daire, bina gibi taşınmazlar hakkında malikler, kiracılar, kurumlar ve yapı kuruluşları arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerden doğan davaları konu alan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul hukuku, mülkiyet hakkına dair önemli uyuşmazlıkların yaşandığı bir özel hukuk alanıdır. Gayrimenkul davası, mülkiyet hakkına yapılan müdahaleleri ve anlaşmazlıkları çözen bir dava türüdür.

 • Konut. Kentsel, kırsal veya banliyö bölgelerinde bulunan, barınma ve korunma amaçlı kullanılan daire, rezidans, konak, yalı, yalı gibi her türlü konuttur. …
 • Ticari Gayrimenkul. …
 • Endüstriyel Gayrimenkul. …
 • Tarımsal Gayrimenkul. …
 • Özel Amaçlı Gayrimenkul. …
 • Değer Kavramı Nedir?

Bir gayrimenkul avukatı olabilmek için kişinin ilk olarak hukuk fakültesinden mezun olup stajını tamamlamış olması gerekmektedir. Daha sonra kendini gayrimenkul hukuku alanında geliştirmek istiyorsa, bu alanda çalışmalar yürütmelidir.

Gayrimenkul uzmanı; arsa, bina, arazi ve konut gibi taşınmazların satış, yatırım, ipotek veya kredi işlemleri için değer tespitini yapmaktan sorumludur.

Türkiye genelinde konut değeri hesaplama için 214 aylık kira bedeli hesaplanır. Uzmanlar bu sayıyı İstanbul özelinde 212 ay olarak da kabul ediyor. Satın almayı düşündüğünüz evin aylık kira bedelini 214 ile çarparak evin değerini öğrenebilirsiniz.

 • a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
 • b) Yargı yolunun caiz olması.
 • c) Mahkemenin görevli olması.
 • ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması

Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zaman aşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlali gibi hallerde tapu iptal davası açılır.

Tapu kayıtlarına güvenerek taşınmazı satın alan iyiniyetli kişiler için olağan zamanaşımı süresi işler ve 10 yılık sürenin sonunda tapu geçerli hale gelir. Ayrıca 6098 sayılı TBK 39.maddesi bir yıllık zamanaşımı süresi öngörmüştür, maddeye göre bir yıl içinde dava açılmazsa tescil geçerli olur.

Gayrimenkul
 Gaziantep gayrimenkul hukuku✅ Gaziantep mirasçı avukatı
✅ Gaziantep miras avukatı✅ Gaziantep mirasın reddi avukatı
✅ Gaziantep taşınmaz avukatı✅ Gaziantep arazi
✅ Gaziantep kamulaştırma avukatı✅ Gaziantep online danışman

Gaziantep Adliye Asliye Mahkemeleri İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

GAZİANTEP ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ

GAZİANTEP 1 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4312
KALEM4313
GAZİANTEP 2 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4297
KALEM4303
GAZİANTEP 3 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4294
KALEM4291
GAZİANTEP 4 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
KALEM4283
GAZİANTEP 5 ASLİYE HUKUK MAHMÜDÜR 4280
KALEM4277
GAZİANTEP 6 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4266
KALEM4264
GAZİANTEP 7 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4262
KALEM4258
GAZİANTEP 8 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4252
KALEM4257
GAZİANTEP 9 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4383
KALEM4382
GAZİANTEP 10 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4373
KALEM4377
GAZİANTEP 11 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4366
KALEM4367
GAZİANTEP 12 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4506
KALEM4506
GAZİANTEP 13 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4388
KALEM4388
GAZİANTEP 14 ASLİYE HUKUK MAH.MÜDÜR 4284
KALEM4327

Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.