Miras Hukuku

gaziantep miras hukuku avukatı

Miras Hukuku ve Miras Avukatı

Miras hukuku gerçek kişilerin ölümü sonucu onlara ait mal varlığının ve özel hukuk ilişkilerinin geleceğinin nasıl olacağını inceleyen hukuk dalıdır. Gaziantep Miras Avukatı olarak aşağıda sayılan alanlarda hizmet vermekteyiz.

Bir gerçek kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Yasal Mirasçılık ve İradi Mirasçılık olmak üzere 2 türlü mirasçılık vardır.

Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin Miras Hukuku kuralları ile kaderi belirlenen malvarlığına tereke denir. Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara “Miras Hakkı” denir.

Miras bırakan, ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin akıbeti düzenlenen kişidir.

“ Vefat eden kimse, müteveffa, muris, ölen” terimleri de aynı anlamdadır. Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denir.

Gaziantep Avukatlık Ofisimiz Miras hukuku alanında;

 • Vasiyetname düzenlemek,
 • Mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek,
 • Veraset belgesi çıkartmak, Miras paylaşımı,
 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları,
 • Vasiyetname tanzimi,  
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Miras taksim sözleşmeleri,
 • Terekenin taksimi davası,
 • Muris muvaazasına dayalı tapu iptal tescil davalar,
 • Tenkis davaları,
 • Miras sebebiyle istihkak davaları,
 • Miras özgülemek suretiyle vakıf kurma işlem ve davası,
 • Miras hukuku danışmalığı,  
 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali),
 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası,
 • Mirasın reddine dair davalar,
 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları,
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar,
 • Tenkis davası,
 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası,
 • Miras sebebiyle istihkak davası… gibi konularda hizmet sunmaktayız.
gaziantep tapu iptal davası

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTAL DAVASI

Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. Borçlu, yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı kazanmış olan üçüncü kişiye karşı, bu işlemin muvazaalı olduğu savunmasında bulunamaz. Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi şarttır. Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmi şekilde düzenlenmedikçe geçerli olmaz.

MİRASTA SAKLI PAY

Saklı Paylar, miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan Kanuni miras payıdır.

Saklı pay sahibi olan mirasçılar Medeni Kanunda açıkça listelenmiştir. Buna göre; mirasçının torunları (çocuklar, torunlar vb.) hayatta kalan eş, murisin babası ve annesi olarak belirlenmiştir. Saklı payı elinde tutan mirasçıların: Ancak miras haklarından ihraç veya yoksun bırakma nedenlerinden biri varsa, hisseleri elinde bulunduran mirasçıların miras hakları ortadan kalkar.

Mirasçının torunları, karısı ve ebeveynleri dışındaki akrabaları yasal mirasçı olsalar dahi miras hukukunda saklı pay hakları yoktur. Miras bırakan; saklı paya sahip olan mirasçılar dışındaki mirasçılara kalacak olan miras payını satabilir, bağışlayabilir ya da bir başkasına bırakabilir. Saklı pay hakkına sahip olmayan mirasçıların bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktur.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN İPTALİ DAVASI

Miras bırakan; sebepleri varsa, mirasçılarından birini veya birkaçını, Vasiyetname veya Miras Sözleşmesiyle, mirastan çıkarabilir.

Mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarını bir önceki yazımızda belirtmiş olup bu yazımızda mirasçılıktan çıkarmanın iptali davasını inceleyeceğimizden mirasçılıktan çıkarılmanın koşullarına atıf yapmakla yetineceğiz.

Yasada hem cezai nitelikli hem de koruyucu mirastan çıkarma hükümlerinin olduğunu belirtmiştik. Her iki mirastan çıkarma işlemine karşı da iptal davası açılabilir.

Türk medeni kanununun 510. maddesinde düzenlenen cezai mirastan çıkartmada birinci bent de ‘mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse mirastan yoksun bırakılabileceği’ öngörülmüştür.

Bu suçun ağır bir suç niteliğinde olup olmadığı ceza hukuku Kuralları ile bağlı olmaksızın Hukuk hakimi tarafından verilecektir. Suçun teşebbüs halinde kalmış olması yada  ağır tahrik altında işlenmiş olması mirastan çıkarmaya engel değildir. Maddenin ikinci bendinde ‘mirasçı miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse’  mirasçılıktan çıkarılabileceği öngörülmüştür.

 Bu düzenlemeye örnek olarak ağır hasta olduğu halde babasını ziyaret etmeyen olağan bakım görevlerini yerine getirmeyen çocuğun durumu gösterilebileceği gibi  Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen aile ferdinin de mirasçılıktan çıkarılabileceği   düşünülebilir.Ancak bu bende göre mirasçılıktan çıkarma için mirasçının aile hukuku görevlerini ÖNEMLI ÖLÇÜDE yerine getirmemesi gerekmektedir. Basit kızgınlıklar örneğin oğlunun babasını dinlemeyerek bir motosiklet satın alması yahut ticari işlem de bulunması bu kapsamda değerlendirilemez.

Mirasçılıktan çıkarma miras bırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse belirtilen sebebin varlığını ispat; çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir. Türk medeni kanunun 512. maddesi  iptal edilen tasarrufun yapılan tasarrufun tamamı bakımından değil ancak saklı pay oranında olacağı düzenlemesini getirmiştir.

Cezai mirasçılıktan çıkarma  konusunda bazı hususlara değinmek gerekir. Bu mirastan çıkarmada miras bırakan eşini mirasçılıktan çıkaracak olursa bu takdirde miras miras bırakanın alt soyuna geçer. Kan bağı olmayan eşinin çocuklarına miras geçmez.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI

Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. iptal davası açabilir.Sebepleri şunlardır;

 • Ehliyetsizlik

Türk medeni kanunun 557. Maddesinde miras sözleşmelerinde ölüme bağlı tasarrufta bulunan kimse tasarruf anında ölüme bağlı tasarrufta bulunma ehliyetine sahip değil ise tasarruf iptal edilebilir. Miras sözleşmesinde ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı bulunmama ehliyet şartı olarak Medeni kanunumuzun 503. Maddesinde düzenlenmiştir.

 • İrade Sakatlıkları

TMK. m. 504/1 hükmünün birinci cümlesinde Miras bırakanın yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama etkisi altında yaptığı ölüme bağlı tasarruflar geçersiz olacağı belirtilmiş ancak maddenin devamında da miras bırakan yanıldığını veya aldatıldığını öğrendiği ya da korkutma veya zorlama etkisinden kurtulduğu günden başlayarak bir yıl içinde tasarruftan dönmediği takdirde tasarruf geçerli sayılacağı belirtilmiştir.

Bu durumda ölüme bağlı bir tasarruftaki irade sakatlıkları miras bırakanın sağlığında öğrenilmiş ise, miras bırakan bir yıl içinde yaptığı tasarruftan dönebilecektir.

Bu bir yılık süre zarfı geçmiş ancak miras bırakan tasarruftan dönmemiş ise artık miras bırakan öldükten sonra mirasçıları irade bozukluğunu ileri süremeyeceklerdir.

Ölüme bağlı tasarruftaki irade sakatlıkları miras bırakanın sağlığında öğrenilmemiş ise bu durumda mirasçılar süresi  içinde iptal davası açabileceklerdir.

 • Hata (Yanılma)

Miras sözleşmelerinde tartışmalı olmakla birlikte farklı bir durum söz konusudur. Nitekim miras sözleşmeleri iki taraflı bir hukuki işlem olduğundan korunması gereken bir muhatap söz konusudur.

Bunun sonucundaysa miras bırakanın esaslı hatasına dayanılmadığı sürece sözleşmenin iptal edilmesi güven prensibi ile bağdaşmayacak ve eşitsizlik yaratacağı aşikardır. Dolayısıyla miras sözleşmelerinde hata sebebiyle iptal için iki taraf için de hatanın Borçlar Kanunu 31 hükmü gereğince esaslı olması gerekir.

 
Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
  • Hile (Aldatma)

Miras sözleşmelerinde  hile sebebiyle iptalde her iki taraf için BK 36 hükmü uygulanır. Burada üçüncü kişinin hilesi nedeniyle sözleşmenin iptal edilebilmesi için lehine hile yapılanın bunu bilmesi gereklidir.

   • Korkutma Veya Zorlama

Miras sözleşmelerinde korkutma veya zorlama halinde sözleşmenin iptali için  BK 37 ve 38 hükümlerinin şartlarının bulunması gerekir. Bu nedenle 3. Kişinin korkutması halinde, bunu lehine tehdit yapılan kimsenin bilmemesi durumunda BK 37/2 ye göre karşı taraf miras sözleşmesini iptal ettiği taktirde uygun bir tazminat ödeyecektir.

   • Tasarrufun İçeriği, Bağlandığı Koşullar veya Yüklemelerin Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olması

Türk medeni kanunu 557 hükmüne göre ahlaka aykırılıktan söz edilebilmek için ölüme bağlı tasarrufun kendisinin ahlaka aykırı olması gerekir. Miras bırakanın bu ahlaka aykırılığı önceden görmüş olması ve tasvip etmiş olup olmamasının bir önemi yoktur. Ölüme bağlı tasarruflar hukuka veya ahlaka aykırı ise iptal davası açılması gereklidir.

   • Şekil Noksanlığı

Ölüme bağlı tasarruflarda sağlar arası tasarruflardan farklı olarak şekil kurallarına uyulmaması iptal edilebilirlik sonucunu doğurur. Medeni Kanun 582/3 hükmü bu kuralın istisnasını oluşturur.

Bu hükme göre İptal davası, ölüme bağlı tasarrufla kendilerine, eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

Miras bırakanın vasiyetnamesiyle hakkı zarara uğrayan mirasçılar veya lehine vasiyet yapılanlar tarafından Vasiyetnamenin İptali Davası açılabilir. Yani, vasiyetnamenin iptali sebepleri, şunlardır:

 • Miras bırakan, vasiyeti bıraktığı anda tasarruf ehliyetine sahip olmayışı
 • Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmış olması
 • Tasarrufun içeriğinin bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması
 • Tasarrufun kanunda öngörülen şekil şartlarına uygun yapılmamış olması

Vasiyetname ile yapılan tasarrufun ifasının mümkün olmaması veya vasiyet konusunun vasiyetçiye ait olmaması gibi durumlar, vasiyetnamenin iptali için bir sebep oluşturmazlar.

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üsten hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Miras sebebiyle istihkak davası, mirasçı tarafından tereke mallarını veya terekedeki bir kısım eşyayı haksız şekilde elinde bulunduran kişilere karşı açılan miras hukukuna ait bağımsız bir eda davasıdır. Diğer bir anlatımla yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Gaziantep Miras Hukuku Avukatı.

Miras sebebiyle istihkak davası, koşulları, zamanaşımı ve hükümleri; Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kısım, ikinci bölüm, beşinci ayrımında 637, 638 ve 639. maddelerinde düzenlenmiştir.

TENKİS DAVASI

Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılardır, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.

Türk hukuk sisteminde, bazı yasal mirasçıların miras payları belirli oranlarda koruma altına alınmıştır. Bu nedenle yasal mirasçılardan olan miras bırakanın ana, babası, çocuğu ve torunları, onun “saklı paylı mirasçıları” olarak kabul edilmiştir. Bu mirasçıların, miras payı üzerinde asgari ve zorunlu olarak sahip oldukları paya ise “saklı pay” denilmektedir. Miras bırakanın ise, bu mirasçılarının sahip olması gereken saklı paylarını gözeterek malvarlığı üzerinde işlem yapması beklenir.

Buna göre miras bırakanın kendi mal varlığı üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisinin olmadığı söylenebilir. Fakat yine de, sağlığında yahut bir vasiyetname ile üçüncü bir kişiye karşılıksız olarak bir kazandırmada bulunmuş, örneğin evini bağışlamış olabilir. Böyle bir durumda miras bırakanın saklı paylı mirasçıları bu kazandırmanın miras bırakanın sahip olduğu kanuni sınırlara çekilmesini talep edebilir. İşte bu talep için açılması gereken dava, tenkis davasıdır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

TEREKE TESPİTİ DAVASI

Mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dâhil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir.

Delil tespiti niteliğinde mirasbırakanın ölümü sonrasında tüm malvarlığının tespit edilmesi talebiyle açılan bir davadır. Mirasçılar, ölen yakınlarının malvarlığına dair sağlıklı bilgisi olmadığından terekeye ilişkin tam ve net bilgi almak amacıyla tespit adına dava açılmaktadır. Mirasbırakanın herhangi bir hak kaybına uğramaması adına açılması gereken bir davadır. Miras Hukuku Avukatları olarak bu tarz davalar ile ofisimiz ilgilenmektedir.

Mirasbırakanın aktif ve pasifleri (murisin borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi gibi) tespit edildikten sonra mirasa dair tereke hesaplamasında uzman bilirkişi tarafından rapor düzenlenecektir. Düzenlenen raporda, mirasçıların murisin terekesinin ölüm tarihindeki sürüm değerinden tereke hesabında bulunacaktır.

Gaziantep’de açılacak Tereke tespit davası hukuki yararı olan kimseler tarafından açılabilir, bu nedenle ancak mirasçılar tarafından açılabilecektir.

Miras Hukuku Hakkına Sıkça Sorulan Sorular

Miras mal paylaşımı yaparken dikkate almanız gereken bazı adımlar vardır. Bu süreci adil ve sorunsuz bir şekilde yönetmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hukuki Danışmanlık: Öncelikle, miras mal paylaşımı sürecine başlamadan önce bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız önemlidir. Miras hukuku ülke ve eyaletlere göre farklılık gösterebilir, bu yüzden uzman bir avukatın rehberliği ile hareket etmek önemlidir.

 2. Miras Malının Değerlemesi: Miras malının tam bir envanterini çıkarmak ve mal varlığını değerlemek önemlidir. Bu, taşınabilir ve taşınmaz mülkler, nakit, yatırımlar, borçlar, değerli eşyalar gibi her şeyi içerebilir.

 3. Yasal Belgelerin Hazırlanması: Hukuk uzmanınızın rehberliğinde, mirasın nasıl bölüneceğine dair yasal belgeleri hazırlamalısınız. Bu belgeler, mirasçıların haklarını, paylarını ve sorumluluklarını belirleyecektir.

 4. Anlaşmazlıkların Çözümü: Mirasın paylaşımı sırasında anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu tür durumlar için anlaşmazlıkları çözmek amacıyla arabulucu veya müzakereci kullanabilirsiniz.

 5. Adil Paylaşım: Mirası adil bir şekilde paylaşmak önemlidir. Bu, mirasçıların ihtiyaçlarına ve mirasın değerine göre yapılmalıdır. Eğer bazı mal varlıklarının bölüşümü konusunda anlaşmazlık varsa, taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışabilirsiniz.

 6. Vergi ve Borçlar: Mirasın paylaşımı sırasında vergi yükümlülükleri ve borçlar gibi mali konuları göz önünde bulundurmalısınız. Bu konularda da hukuk uzmanının rehberliği önemlidir.

 7. Mal Varlığının Devri: Mirasın paylaşımı tamamlandığında, mal varlığının yasal olarak devredilmesi gerekebilir. Gayrimenkuller için tapu işlemleri gibi yasal prosedürleri takip etmeyi unutmamalısınız.

 8. Duygusal Destek: Mirasın paylaşımı, duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Aile üyeleri arasında gerilimler yaşanabilir. Bu nedenle, iletişimi açık tutmak ve gerektiğinde profesyonel danışmanlık almak önemlidir.

Unutmayın ki her miras durumu farklıdır ve özelleşmiş bir yaklaşım gerektirebilir. Bu nedenle, bir hukuk uzmanıyla iletişime geçmek ve uzman tavsiyesi almak en iyi yol olacaktır.

Mirasın nasıl paylaşılacağı, ülkenin ve eyaletin miras hukukuna, mirasçıların arasındaki ilişkilere, vasiyetnamenin varlığına veya yokluğuna ve mirasın türüne (taşınır veya taşınmaz mal) bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, miras paylaşımı aşağıdaki faktörlere göre belirlenebilir:

 1. Yasal Miras Payı: Birçok ülke ve eyalette yasalar, mirasın yasal mirasçılara nasıl dağıtılacağını belirler. Yasal mirasçılar, genellikle miras bırakanın çocukları, eşleri, anne ve babaları gibi yakın akrabalardır. Yasal mirasçılar arasındaki paylar yasalara göre farklılık gösterebilir.

 2. Vasiyetname: Miras bırakan, vasiyetname ile mirasını nasıl paylaşmak istediğini belirtebilir. Vasiyetname, mirasçıların paylarını ve haklarını açıklayabilir. Ancak vasiyetname mevcutsa bile, bazı yasal kısıtlamalar ve yasalar vasiyetin geçerliğini ve etkisini denetleyebilir.

 3. Mirasa Dahil Mal Varlığı: Miras bırakanın mal varlığı, paylaşımı etkileyen önemli bir faktördür. Bu mal varlığı, taşınır ve taşınmaz malları, nakit, yatırımlar, borçlar gibi unsurları içerebilir.

 4. Mirasçıların İhtiyaçları: Mirasçıların ihtiyaçları, yaşam koşulları ve finansal durumları da paylaşımı etkileyebilir. Örneğin, daha fazla maddi desteğe ihtiyacı olan mirasçılar öncelikli olarak düşünülebilir.

 5. Mirasçıların Anlaşması: Mirasçılar arasında bir anlaşma sağlanabilir. Eğer mirasçılar arasında anlaşma varsa, mirasın paylaşımı bu anlaşmaya göre gerçekleşebilir.

Mirasın paylaşımı oldukça karmaşık bir konu olabilir ve tüm detaylarıyla ele alınmalıdır. Bu nedenle, bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız ve miras hukukunu incelemesi için bir uzmanla iletişime geçmeniz önemlidir. Uygulanacak yasalar ve prosedürler ülkeye göre değişebilir, bu yüzden güvenilir ve profesyonel bir rehberlik almak önemlidir.

Evet, bir kişi mirasını istediği gibi bırakabilir. Bu işlem, bir vasiyetname aracılığıyla gerçekleşir. Vasiyetname, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının nasıl dağıtılacağını belirten yasal bir belgedir. Vasiyetname, miras bırakanın isteklerine göre mirasın nasıl dağıtılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir.

Vasiyetname aracılığıyla aşağıdaki gibi durumlar belirtilebilir:

 1. Mirasın Paylaşımı: Miras bırakan, mirasını belirli kişilere veya kuruluşlara nasıl dağıtılacağını belirleyebilir. Bu, akrabalar, çocuklar, eş, arkadaşlar veya hayır kurumları gibi farklı varisleri içerebilir.

 2. Özel Talimatlar: Vasiyetname, belirli varisler için özel talimatlar içerebilir. Örneğin, belirli bir mülkün veya eşyanın belirli bir kişiye veya amaç için ayrılmasını sağlayabilir.

 3. Velayet ve Bakım: Eğer miras bırakan çocukları varsa, vasiyetname onların velayetini ve bakımını düzenleyebilir.

 4. Vasiyetnamenin Koşulları: Miras bırakan, varislerin belirli şartları yerine getirmesi durumunda mirası alabileceği koşullar belirtebilir. Örneğin, belirli bir yaşa gelmek veya belirli bir eğitim almak gibi koşullar olabilir.

Ancak vasiyetnameyle miras bırakma hakkı bazı yasal sınırlamalara tabi olabilir. Bazı ülkelerde veya eyaletlerde yasalar, belirli mirasçıların minimum yasal haklarını koruyabilmek adına vasiyetname özgürlüğünü sınırlayabilir. Ayrıca, zihinsel veya fiziksel sağlık durumu gibi unsurlar da vasiyetnamenin geçerliliğini etkileyebilir.

Mirasınızı vasiyetname ile nasıl bırakacağınız ve vasiyetnamenin yasal gereksinimlere uygun olması konularında bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız önemlidir. Bu sayede mirasınızın istediğiniz şekilde dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.

Miras malının paylaşılmaması veya mirasın yasal prosedürlere uygun bir şekilde dağıtılmaması durumunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sonuçlar, ülkenin veya eyaletin miras hukukuna göre değişebilir, ancak genel olarak aşağıdaki olumsuz durumlar yaşanabilir:

 1. Hukuki Sorunlar: Mirasın yasalara uygun şekilde paylaşılmaması, mirasçılar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. Mirasçılar arasında çatışmalar ve davalı süreçler ortaya çıkabilir.

 2. Mirasçı Hakları: Mirasçıların yasal haklarına uygun davranılmaması durumunda, yasalar mirasçılara belirli haklar tanır. Bu haklar ihlal edildiğinde, mirasçılar hukuki yollarla bu haklarını talep edebilir.

 3. Vergi Sorunları: Miras malının yasalara uygun olmayan şekilde dağıtılması veya beyan edilmemesi vergi sorunlarına yol açabilir. Mirasın değeri, vergi yükümlülüklerini etkileyebilir. Vergi beyanlarını düzgün şekilde yapmamak, yasal sorunlara neden olabilir.

 4. Mirastan Mahrum Kalma: Mirasın yasal prosedürlere uygun olarak dağıtılmaması, mirasçıları miras hakkından mahrum bırakabilir. Mirasçılar, yasalara uygun şekilde mirasın paylaşılmasını talep etme haklarına sahiptir.

 5. Mirasçılar Arası İlişkilerin Bozulması: Mirasın adil olmayan şekilde paylaşılması veya yasalara aykırı şekilde dağıtılması, mirasçılar arasındaki ilişkileri bozabilir ve aile içinde gerilime neden olabilir.

 6. Miras Mal Varlığının Boşa Gitmesi: Miras mal varlığının yasalara uygun şekilde paylaşılmaması veya belirli varislerin haklarının göz ardı edilmesi, mirasın etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını engelleyebilir.

Bu nedenlerle, bir miras bıraktığınızda veya mirasçı olarak yer aldığınızda, mirasın yasal prosedürlere uygun bir şekilde yönetilmesi ve dağıtılması önemlidir. Miras hukuku ve miras paylaşımı konularında uzman bir hukuk danışmanından yardım almanız önerilir.

Miras paylaşımı sırasında anlaşmazlıklar yaşanması oldukça yaygın bir durumdur. Anlaşmazlıklar genellikle mirasçıların farklı beklentileri veya yorumları nedeniyle ortaya çıkar. Bu tür anlaşmazlıkların çözülmesi için çeşitli adımlar atılabilir:

 1. Müzakere ve Arabuluculuk: Anlaşmazlık yaşandığında, mirasçılar arasında açık iletişim kurmak ve müzakere yapmak önemlidir. Bir arabulucu veya uzlaştırıcı kullanarak, tarafların uzlaşmasını ve anlaşmazlığı çözmesini kolaylaştırmak da faydalı olabilir.

 2. Hukuki Danışmanlık: Bir hukuk uzmanından danışmanlık almak, anlaşmazlığın yasal yollarla çözülmesine yardımcı olabilir. Hukuk uzmanı, miras hukuku ve yasal prosedürler konusunda rehberlik sağlayarak, tarafların haklarını ve sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olabilir.

 3. Miras Hukuku Uygulamaları: Ülkenizin veya eyaletinizin miras hukuku uygulamalarına göre, anlaşmazlığın yasal yollarla nasıl çözüleceğine dair belirli prosedürler bulunabilir. Bu prosedürlere uymak, anlaşmazlığın hukuki olarak çözülmesine yardımcı olabilir.

 4. Dava Açma: Eğer müzakere veya arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanamazsa, mirasçılar arasında dava açma seçeneği de bulunabilir. Ancak dava açma süreci uzun ve maliyetli olabilir, bu nedenle son çare olarak değerlendirilmelidir.

 5. Medeni İyi Haller: Bazı ülkelerde, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için medeni iyi hallere başvurulabilir. Bu, yasal bir prosedür olup, tarafların anlaşmazlığı yargıya taşımadan önce alternatif çözüm yollarını denemelerini sağlar.

Anlaşmazlıkların çözümü süreci karmaşık olabilir ve tarafların birbirleriyle iletişimde kalması ve uzlaşma sağlaması gerekebilir. Anlaşmazlıkların mümkün olan en az zararla ve hukuki olarak uygun şekilde çözülmesi için bir hukuk danışmanından yardım almanız önemlidir.

Bir evlat, mirastan mahrum bırakılmak isteniyorsa, bu konuda dikkat edilmesi gereken yasal ve etik sınırlamalar bulunmaktadır. Ülkeden ülkeye ve eyaletten eyalete farklılık gösteren miras hukuku mevzuatı nedeniyle, bu sürecin nasıl yürütüleceği konusunda bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız önemlidir. Genel olarak, mirastan bir evlatın mahrum bırakılması için bazı yasal adımlar ve hususlar şunlar olabilir:

 1. Vasiyetname: Bir evlatın mirastan mahrum bırakılması amacıyla vasiyetname düzenlenebilir. Ancak bu durum, ülkeden ülkeye değişen yasal sınırlamalara tabi olabilir. Bazı ülkelerde, mirasçılar arasındaki yasal hakların korunması amacıyla belli yasal miras payları belirlenmiş olabilir.

 2. Hukuki Danışmanlık: Bir evlatın mirastan mahrum bırakılması sürecinde, bir hukuk uzmanından danışmanlık almanız gereklidir. Uzman avukat, yerel miras hukukunu inceleyerek ve yerel yasal sınırlamalara dikkat ederek size rehberlik edebilir.

 3. Yasal Miras Payları: Bazı ülkelerde veya eyaletlerde, mirasçılara yasal olarak belli bir miras payı verilmesi gerekebilir. Bu tür durumlar, evlatların mirastan tamamen mahrum bırakılmasını zorlaştırabilir.

 4. Ahlaki ve Etik Sorumluluklar: Evlatları mirastan mahrum bırakmak, ahlaki ve etik açıdan hassas bir konudur. Bu tür bir kararın arkasındaki nedenler ve sonuçlar dikkatlice değerlendirilmelidir.

 5. Alternatif Çözümler: Eğer bir evlatın mirastan tamamen mahrum bırakılması hukuki veya etik olarak zor görünüyorsa, alternatif çözümler araştırılabilir. Örneğin, vasiyetnamede belirli bir miktarın hayır kurumlarına bağışlanması gibi.

Unutmayın ki miras hukuku karmaşık bir konudur ve evlatların mirastan mahrum bırakılması konusunda yerel yasalar ve düzenlemelere uyulması önemlidir. Bu tür kararların yasal ve etik sınırlarını anlamak ve uygulamak için bir hukuk danışmanından profesyonel destek almanız gerekmektedir.

Miras paylaşımının yasal süresi ülkeden ülkeye ve eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Miras hukuku mevzuatı, bu süreleri düzenleyen ve mirasçıların haklarını koruyan yasalara sahiptir. Ayrıca, mirasın türü (taşınır veya taşınmaz mal), vasiyetname varlığı veya yokluğu gibi faktörler de miras paylaşımının süresini etkileyebilir.

Genel olarak, miras paylaşımının yasal süreci aşağıdaki aşamaları içerebilir:

 1. Mirasın Değerlemesi: Miras bırakanın mal varlığının tam bir envanteri çıkarılır ve mal varlığının değeri belirlenir.

 2. Mirasın Borçlarla Düzenlenmesi: Mirasın borçlarla düzenlenmesi gerekebilir. Miras bırakanın borçları, miras paylaşımı sırasında dikkate alınır.

 3. Mirasçıların Belirlenmesi: Yasal olarak kimlerin mirasçı olduğu belirlenir. Yasal mirasçılar, miras bırakanın çocukları, eşleri, anne ve babaları gibi yakın akrabalardır.

 4. Mirasın Paylaşımı: Mirasın yasal olarak paylaşımı gerçekleştirilir. Yasal mirasçılar arasında mirasın adil bir şekilde bölüştürülmesi sağlanır.

 5. Vasiyetname Varlığı Durumunda İşlemler: Eğer miras bırakanın vasiyetnamesi varsa, vasiyetnamedeki talimatlara uygun olarak işlemler gerçekleştirilir.

 6. Mirasçı Haklarının Korunması: Yasal mirasçıların hakları korunur ve yasal prosedürlerin uygun şekilde takip edilmesi sağlanır.

 7. Vergi Beyanları ve İşlemler: Mirasın vergilendirilmesi ve vergi beyanları işlemleri tamamlanır.

Miras paylaşımının tamamlanma süresi, yerel yasal prosedürlere, mirasın karmaşıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, mirasın yasal süreci hakkında en güncel ve doğru bilgiyi yerel bir hukuk danışmanından almanız önemlidir. Mirasın yasal sürecini anlamak ve doğru şekilde yönetmek, mirasçıların haklarının korunması açısından önemlidir.

Miras hakkı zaman aşımına uğrayabilir, ancak bu konu ülkeden ülkeye ve eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Miras hukuku mevzuatı, mirasçıların haklarını ve süreçlerini düzenlerken, miras hakkının zaman aşımına uğrama süresini de belirleyebilir.

Bazı yerlerde, mirasçıların miras hakları için belirli bir zaman sınırı bulunabilir. Bu sınırın geçilmesi durumunda, mirasçılar miras haklarını talep edemeyebilir. Ancak bu tür zaman aşımı kuralları ve süreçleri, yerel miras hukukuna ve diğer yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Miras hakkının zaman aşımına uğrayıp uğramadığını belirlemek ve bu konuda gereken adımları atmak için bir hukuk danışmanından yardım almanız önemlidir. Hukuk uzmanı, yerel yasal düzenlemelere göre size en güncel ve doğru bilgiyi sağlayabilir ve miras hakkınızı korumanız konusunda size rehberlik edebilir.

Miras davasının masraflarının kim tarafından ödeneceği, ülkenizin ve eyaletinizin miras hukuku mevzuatına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, masraflar şu şekillerde karşılanabilir:

 1. Davalı Tarafın Ödemesi: Davalı taraf, yani miras paylaşımı konusunda itiraz eden veya davaya cevap veren taraf, genellikle mahkeme masraflarını ve hukuki ücretleri ödemekle yükümlüdür.

 2. Mirasın Maliyetinden Karşılanması: Mirasın dağıtılmasından kaynaklanan masraflar ve mahkeme ücretleri, mirasın değerinden veya miras mal varlığının satılmasından karşılanabilir. Miras paylaşımının sonucunda mirasçılara düşen paylardan bu tür masraflar düşülebilir.

 3. Hakem veya Arabuluculuk Masrafları: Bazı durumlarda, miras davası arabuluculuk veya hakemlik yoluyla çözülebilir. Bu durumda, arabuluculuk veya hakemlik masrafları taraflar arasında anlaşmaya bağlı olarak paylaşılır.

 4. Mahkeme Kararına Bağlı Masraflar: Mahkeme, davayı hangi tarafın kazandığına veya hangi taleplerin kabul edildiğine bağlı olarak masrafları belirleyebilir. Kazanan taraf, mahkeme masraflarını ve karşı tarafın avukat ücretlerini talep edebilir.

 5. Özel Durumlar: Bazı özel durumlarda, mahkeme masraflarının nasıl ödeneceğine dair farklı düzenlemeler yapılabilir. Özellikle karmaşık veya anlaşmazlık dolu miras davalarında, masrafların nasıl karşılanacağına dair özel bir düzenleme gerekebilir.

Unutmayın ki miras davasının masraflarının nasıl ödeneceği konusu, yerel yasal düzenlemelere ve davada yaşanan özel koşullara göre değişebilir. Bu nedenle, bir hukuk danışmanından danışmanlık alarak, miras davası masrafları ve ödeme sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir.

Miras paylaşımına itiraz etmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu süreç ülkeden ülkeye ve eyaletten eyalete farklılık gösterebilir. Bu nedenle, yerel miras hukuku mevzuatına uygun hareket etmek ve bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir.

 1. Hukuk Danışmanıyla İletişim Kurun: Miras paylaşımına itiraz etmeden önce bir hukuk danışmanından danışmanlık almanız önemlidir. Uzman bir avukat, sizin durumunuzu inceleyerek, haklarınızı ve yasal seçeneklerinizi değerlendirebilir.

 2. Miras Belgesini İnceleyin: Miras bırakanın vasiyetnamesi varsa, vasiyetnamede belirtilen miras paylaşımına itiraz etmek isteyebilirsiniz. Vasiyetnamede yapılan paylaşımın yasalara uygun olup olmadığını incelemek önemlidir.

 3. Yasal İtiraz Nedenlerini Belirleyin: Miras paylaşımına itiraz etmek için yasal nedenler belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, vasiyetnamenin geçerli olduğu konusunda şüpheleriniz varsa veya yasal mirasçı haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, bu nedenlerle itiraz edebilirsiniz.

 4. Mahkemeye İtiraz Başvurusu: Miras paylaşımına itiraz etmek istediğinizde, yerel mahkemeye bir itiraz başvurusu yapmanız gerekebilir. İtirazınızı ve nedenlerinizi yazılı olarak sunmanız ve gerekli belgeleri sunmanız gerekebilir.

 5. Miras Davası Süreci: İtiraz başvurusu sonucunda, miras davası süreci başlayabilir. Mahkeme, tarafların delillerini sunmasını ve görüşlerini beyan etmesini isteyebilir. Mahkemede, yasal nedenlerinizi ve itirazınızı savunmanız gerekebilir.

 6. Uzlaşma ve Arabuluculuk: Miras davası süreci sırasında, uzlaşma sağlamak veya arabuluculuk yoluyla anlaşmaya varmak da mümkündür. Taraflar arasında anlaşma sağlanması, uzun süren mahkeme sürecinden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

İtiraz süreci karmaşık olabilir ve yerel yasal düzenlemelere uygun şekilde ilerlemek önemlidir. Miras hukuku ve itiraz süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yasal danışmanlık almak için bir hukuk uzmanıyla iletişime geçmeniz önerilir.

Gaziantep Miras Hukuku Avukatı
Videoyu oynat

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu Adresi

Gaziantep Avukat ve Hukuk Bürosu iletişim adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz.

Fatih Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı No: 139 K:3 D:5 (Erguvan Apt. 21.Noter Üstü) Şehitkamil / Gaziantep

✅ Gaziantep Miras avukatı; ✅ Gaziantep Tapu iptali tescil
✅ Gaziantep Mirasçı Avukatı; ✅ Gaziantep Mirasçılık Belgesi
✅ Gaziantep Ortaklığın Giderilmesi ✅ Gaziantep Evlatlıktan Çıkarma
✅ Gaziantep Hukuk bürosu; ✅ Gaziantep Vasiyetname düzenleme

Gaziantep Adliye Asliye Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36
Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

GAZİANTEP ASLİYE CEZA MAHKEMELERİ
GAZİANTEP 1 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2666
KALEM2667
GAZİANTEP 2 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2672
KALEM2671
GAZİANTEP 3 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2661
KALEM2662
GAZİANTEP 4 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2451
KALEM2452
GAZİANTEP 5 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2456
KALEM2457
GAZİANTEP 6 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2528
KALEM2527
GAZİANTEP 7 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2462
KALEM2462
GAZİANTEP 8 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2282
KALEM2282
GAZİANTEP 9 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2236
KALEM2237
GAZİANTEP 10 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2291
KALEM2293
GAZİANTEP 11 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2296
KALEM2297
GAZİANTEP 12 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2301
KALEM2302
GAZİANTEP 13 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2311
KALEM2312
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2317
KALEM2317
GAZİANTEP 14 ASLİYE CEZA MAH. 2 KLMMÜDÜR 2306
KALEM2307
GAZİANTEP 15 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2320
KALEM2322
GAZİANTEP 16 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2326
KALEM2327
GAZİANTEP 17 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2331
KALEM2221
GAZİANTEP 18 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2338
KALEM2337
GAZİANTEP 19 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2141
KALEM2343
GAZİANTEP 20 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2346
KALEM2347
GAZİANTEP 21 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2631
KALEM2634
GAZİANTEP 22 ASLİYE CEZA MAH. MÜDÜR 2651
KALEM2654
GAZİANTEP 23 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2641
KALEM2642
GAZİANTEP 24 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2646
KALEM2647
GAZİANTEP 25 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3112
KALEM3112
GAZİANTEP 26 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 3122
KALEM3121
GAZİANTEP 27 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2351
KALEM2353
GAZİANTEP 28 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2358
KALEM2357
GAZİANTEP 29 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2380
KALEM2362
GAZİANTEP 30 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2367
KALEM2367
GAZİANTEP 31 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2780
KALEM2780
GAZİANTEP 32 ASLİYE CEZA MAH.MÜDÜR 2785
KALEM2785

Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.