İdare Hukuku

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

İdare Hukuku Avukatı

İdare hukuku avukatı kelimesi internette fazlasıyla aranmaktadır. Bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi idare hukukunda da en iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak, dava açmak istenir. Müvekkiller için doğrusu budur.

İdare hukuku, temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla idarenin gerçekleştireceği idari işlemler, gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendirmekte olup, söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir. Hukuk büromuzun idare hukuku alanında vermekte olduğu hizmetlerin başlıcaları şöyledir;
Esasen Öğretide Yönetsel Yargı olarak da , İdare Hukuku terimleri anlatılmaktadır. Biz hazırlamış olduğumuz bu makalede İdari Yargı terimini kullanacağız.
İptal Davaları

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2’inci maddesine göre “idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptallari için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalar” iptal davası olarak belirtilmiştir. İdarenin tesis ettiği işlemlerin iptal davasında amaç, idarenin faaliyetlerinin hukuka uygun olmasını sağlamak ve hukuk düzeninin korunmasıdır.

İptal davası sonucu mahkemece verilen iptal kararı idari işlemin yerindeliğinin denetlenmesi değildir. İdari yargı yeri bir üst makam işlevi görmez, yalnızca işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle iptaline karar verir. İptal kararı sonucunda idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmakta ve yapılmamış gibi sonuç doğurmaktadır.

İptal davası sonucu işlemin iptali ile idari işlem ortadan kalkar veya bu sonuçtan yalnızca iptal davasını açan değil herkes yararlanır. İptal kararı objektif niteliktedir.

İptal davası sonucunda hukuka aykırı işlem iptal edilir. İptal edilen işlemin yerine uygun olan işlemin yapılması yönünde karar verilemez. Çünkü idare mahkemesi , idarenin yerine geçerek yerindelik denetimi yapayacaktır.

İptal kararının yerine getirilmesi için, idare tarafından bir işlem yapılmasına gerek yoktur. İdarenin pasif kalması, kararın uygulanması için yeterli olur. Ancak, iptal kararı, hukuki etkisini kendiliğinden doğurmasına rağmen, fiili etkisini her zaman kendiliğinden doğurmaz.

İptal kararının uygulanması için idarenin işlem ve eylemlerde bulunması gerekebilir. Bununla birlikte tesis edilen işlem iptal edildikten sonra, işlem çeşidi değiştirilerek veya yeni bir düzenleyici işlem yapılarak, işlem yenilenemez; yine aynı sonucu doğuran işlem, başka bir adla yapılamaz. İptal kararının kesin hüküm etkisini ortadan kaldıracak biçimde, aynı işlem yeniden yapılamaz.

İptal kararının konusu olan işlem, bir istemin reddine ilişkin olumsuz bir idari işlem ise, iptal kararı ile işlem kendiliğinden hükümsüz sayılır. İdarenin bir şey yapmasına gerek yoktur. Ancak, olumsuz bir işlemin iptal hükmü, idari işlem yerine geçerek olumlu bir durum da oluşturmaz. İptal kararı idari işlemin yerine geçmemesine rağmen, iptal kararı gereği idare uygun işlem ve eylemde bulunmaya mecburdur.

İptal kararı, iptal olan işlemi ve ona bağlı işlemleri yapıldıkları tarihten itibaren yürürlükten kaldırır. İdare; iptal kararlarına uymak, gereklerini yerine getirmek, iptal kararının içeriğine ve amacına uygun eylemde bulunmak zorundadır. Hukuk büromuz imar hukukunda yetkin ekibiyle, idare ile meydana gelen uyuşmazlıklar ve yaşanan mağduriyetler için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, iptal davaların açılması ve takibinin yapılması hususlarında hizmet vermektedir.

İptal davaları kapsamında ofisimizde görülen davalar esasen ( Memurlar , Asker Kişiler , Belediye Mensupları ve İdari bir işlem ile menfaati ihlal edilen tüm davalar yönünden çalışma yapılmaktadır)

Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları

6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemin iptali davaları ofisimizin uzman ekibi tarafından yürütülmektedir.

Tam Yargı Davaları

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından açılan davalardır. Mendaati ihlal edilen kişiler doğrudan tam yargı davası açamayacaktır.

İdari yargıda tam yargı davası kapsamına giren, idare hukukuna özgü tazmin telafi veya geri alma davalarından oluşan tazminat davaları, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi sonucu, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan, idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır.

Tazminat davası, tam yargı davalarının en belirgin olanı ve en çok kullanılan türüdür. İdari yargıda açılan tazminat davaları, idari işlem ve idari eylemden kaynaklanmaktadır. İdari eylemden kaynaklanan tazminat davaları hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk esaslarına göre incelenmektedir.

Hukuk devleti ilkesi gereği faaliyetlerini hukuka uygun biçimde yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı eylem yapması veya işlem tesis etmesi, kural olarak hizmet kusurudur.

Kamu hizmetinin görülmesi sırasında kişilerin uğradıkları özel ve olağandışı zararların idarece tazmini; Anayasanın 125.maddesi gereği ve Türkiye Cumhuriyetinin “Sosyal Hukuk Devleti” niteliğinin doğal bir sonucudur.

İdare, kural olarak, yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar, idare hukuku kuralları çerçevesinde, “hizmet kusuru” veya “kusursuz sorumluluk” ilkeleri gereği tazmin edilmektedir. Öte yandan, nedensellik bağı idarenin tazmin sorumluluğunun mutlak koşulu da değildir. İdarenin faaliyet alanıyla ilgili, önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemediği bir takım zararları da, nedensellik bağı aranmadan “sosyal risk” ilkesi gereğince tazmini gerekmektedir.

Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar , Gayrimenkuller İçin Düzenlenen Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, işgali üzerine, görevli komisyon tarafından takdir ve tespit edilecek bir ecri misil bedeli istenir. Ancak söz konusu ecri misil bedelleri fahiş ya da tamamen hukuka aykırı bir şekilde belirlenmiş olabilirler. Bu bedelin yeniden incelenmesi için talepte bulunulur ve talep üzerine idare tarafından ecri misil düzeltme ihbarnamesi düzenlenir. İdare aleyhine ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilmesi mümkündür.

Kamulaştırma (İstimlak) ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma yetkisine haiz bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem gerçekleştirmeksizin, bir kişinin taşınmaz malına el koyması ve onun üzerine bir tesis, bina, yol gibi bir yapı gerçekleştirmesi ya da o taşınmaz malı başka bir kamu hizmetine tahsis ederek mal sahibinin taşınmazı üzerindeki mülkiyet ve kullanma hakkının kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmasıdır.

Kamulaştırmasız el atma olarak kabul edilen uygulamalar, idarenin herhangi bir yasal dayanak bulunmaksızın , usul ve yasaya aykırı olarak taşınmaz üzerinde fiilen tasarrufta bulunması şeklinde olabileceği gibi, idari bir kararla mülkiyet hakkının kullanılamaması şeklinde de olabilir.

İdara hukuku davaları

Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde, belediye encümeni tarafından kanunlarda öngörülen bir takım cezalar verilmektedir. Bu cezaların usule kanuna ve hukuka aykırı olması halinde iptal davaları açılabilmektedir.

İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

Düzenleme yetkisi, yürütme ve idarenin bireysel nitelikte olmayan, genel ve objektif kural işlemler yapma yetkisidir. Bu anlamda düzenleme yetkisi, maddi anlamda kanun tanımı ve yasama kavramıyla özdeşleşmektedir. Kanunlar ve onlara eşdeğerdeki pozitif hukuk metinleri; nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden de objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da mevcut bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural işlemlerdir.

Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince idare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali için dava açılması mümkündür.

Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık Ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Davanın Takibi

Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında, idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hukuki şartlarının yerine getirilmesi ya da ihale sürecinde yaşanabilecek hukuka aykırılıkların çözümü için yetkili idare mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi mümkündür. Gaziantep Avukatlık Ofisi

İdari Dava Türleri

İdare hukukunda sayısız gerekçe ile dava açılabilir. En çok açılan idari davalara örnek olarak sayılabilecek bazı dava konuları şöyledir:

 1. Kamulaştırma Davaları
 2. Meslekten Çıkarma Cezası
 3. Polis Okulu Mülakat Davaları
 4. 375 Sayılı KHK ile Kamu
 5. Görevinden Çıkarma
 6. Tayin Davaları.
 7. İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle
 8. Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları
 9. Memur Davaları
 10. Disiplin Davaları
 11. Polis Okulu Sağlık Davaları
 12. Askeri Lise Davaları
 13. Memur Emekliliği İle İlgili Davalar
 14. Terör Mevzuatından Doğan Tazminat İdari Davalar
 15. Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan
 16. Uyuşmazlıklar
 17. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
 18. Araştırması Davaları
 19. Görevden Çıkarma Davaları
 20. Aday Memur İken İlişik Kesme,
 21. Açıktan Atama, İlk Atama, Atanmama, İşlemlerinin İptaline İlişkin İdari Davalar,
 22. Malpraktis Davaları
 23. Sağlık Mevzuatından Doğan Tam Yargı Davaları
 24. Sağlık Personelinin (Doktor, Hemşire, Ebe vs.) Kusuru, İhmali veya Hatasından Kaynaklanan Sağlık Uygulamalarından Doğan
 25. Tazminat Davaları,
 26. İmar Plan Düzenlemelerinin İptaline İlişkin Davalar.
 27. İmar Plan Tadilatı ve Plan Tadilat Talebinin Reddine Dair İşlemin İptaline İlişkin Davalar
 28. İmar Planlarında Arsa ve Arazi Düzenlemesine ilişkin işlemlerin İptaline İlişkin Davalar (Tevhit ve İfraz İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar).
 29. İmar Planı Uygulamasının İptaline İlişkin Davalar (18. madde Uygulamasına Dair İptal Davaları),
 30. İmar Yıkım ve İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar
 31. İmar Yıkım ( Ruhsata aykırı tadilatların, İzinsiz yapının tespiti, yapı tatil zaptı) İmar Para Cezası İşlemlerinin İptaline İlişkin Davalar,
 32. Her Türlü Ruhsat Belgelerinin İptali İşlemleri ( Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Çalışma İzni, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarının İptaline İlişkin Davalar)
 33. Aile Hekimliğine ilişkin Mevzuattan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar(sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme, parasal konular ve aile hekimlerine 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunuyla verilen defin ruhsat nöbeti dahil),
 34. Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 35. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar( Baro, Ticaret Odası, SMMO, YMMO)
 36. Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
 37. Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ( EPDK, BBDK, SPK vs.)
 38. İmar Affından Doğan İdari Uyuşmazlıklara İlişkin İptal Davaları
 39. Görevden Uzaklaştırma
 40. Maden Davaları
 41. Enerji Davaları Gaziantep avukatlık ofisi
 42. Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları
 43. İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar

İdare Hukuku Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İdari avukatlar, bir kuruluş veya depolama yöneticilerini yöneten ve danışmanlık sağlayan avukatlardır. Genellikle iş dünyasıyla ilgili hukuki kullanımlardır. İşte idari avukatların tutulması bazı işler:

 1. Hukuki Danışmanlık: İşletmenin günlük kullanımları sırasında karşılaşabileceği hukuki sorunlar konusunda danışmanlık sağlarlar. Örneğin, sözleşmelerin hazırlanması veya yorumlanması, vergi hukuku konuları, işçi hakları gibi.

 2. Şirket İçi Eğitim: İşletmenin çalışmasına yasal düzenlemeler yaparak eğitim yaparak, mevzuatın yürütülmesini ve uyulmasını sağlarlar.

 3. Sözleşmelerin Hazırlanması: İşletmenin başlattığı veya yapmayı planladığı sözleşmeleri hazırlar. Bu sözleşmeler yönetimle, çalıştırmayla, kullanılanla veya işbirliğiyle yapılan başka bir organla olabilir.

 4. Dava ve İhtilafların Yönetimi: İşletme ile ilgili dava ve ihtilafların yönetimi, mahkemelerde temsil edilmesi veya alternatif çözüm yollarının yatakları gibi büyümeler.

 5. Regülasyon ve Mevzuat Takibi: İşletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki güncel regülasyonları ve mevzuatı takip eder, bu bileşenlere uyum sağlamasını sağlar.

 6. Fikri Mülkiyet Hakları: İşletmenin fikri mülkiyet haklarına (patentler, telif hakları, ticari markalar vb.) ilişkin koruma ve uygulama yöneticilerini yönetir.

 7. İş İlişkileri: İşçi hakları, işe alım işlemleri, işten çıkarmalar, çalışma koşulları gibi iş ilişkilerinin hukuki desteğini sağlar.

 8. Uyuşmazlık Çözümü: Taraflar arasında oluşum durumlarında arabuluculuk veya uzlaşma sonucunda dava süresinden kaçınmaya gelebilirler.

 9. Yasal Risk Değerlendirmesi: İşletmenin sonuçları sırasında karşılaşabileceği yasal riskleri değerlendirebilir ve koruyucu önlemler alınmasını önerir.

 10. İşletme İçi Politika ve hükümler: İşletme için uygun yasal politika ve yürütmenin düzenlenmesine yardımcı olurlar.

İdari avukatlar, iş dünyasının hukuki görüşme ve işletmeye hukuki olarak destek sağlamak amacıyla geniş bir yelpazede görev alabilirler. Bu nedenle, genel olarak yasal hukuki işlemler ve mevzuata uyum sağlamak gibi görevleri üstlenirler.

İdare Hukuku, devlet ve diğer kamu kurumlarının yürütme yetkisini elinde bulundurmaktadır ve denetlemeyi düzenleyen hukuk dalıdır. İdare Hukuku’nun temel amacı, devlet organlarının yurttaşları ve özel kuruluşlarla hizmette adil, şeffaf, hakkaniyetli ve kanunlara uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktır. İdare Hukuku, aynı zamanda idari işlemler, kamu hizmetleri ve idarenin görevleri gibi konuları da ele alır. İşte İdare Hukuku’nun genel olarak bakabileceği konu başlıkları:

 1. Kamu İdaresi ve İşleyişi: Kamu idaresinin teşkilatı, yetki ve sorumluları, kamu idaresi organlarının yapısı ve işleyişi gibi konuları ele alır.

 2. Kamu Hizmetleri ve Kamu Hizmeti Yükümlülükleri: Devlet ve kamu kurumlarının tüketicia hizmet sağlayıcıları, kalite, özgürlük, kısıtlama gibi ilkelere uygunluğunu denetler.

 3. Kamu Mali Yönetimi: Kamu idarelerini, devlet mal işletme yönetimi, tahsisler ve kullanım gibi konuları düzenler.

 4. İdari İşlemler: Kamu idaresinin yaptığı işlemleri (izin verme, izin alma, ceza kesme, tahsisat verme vb.) oluşturan ve bu tüketici birimlerinina uygunluğunu denetler.

 5. İdari Sözleşmeler: Kamu idaresinin özel kişilerle yapacağı sözleşmeleri düzenleyen ve denetleyen.

 6. Kamu Personeli Hukuku: Kamu çalışanlarının hakları, hakları, yetkileri, disiplin süreçleri gibi konuları işlemektedir.

 7. Yürütmenin Denetimi: Kamu idaresinin yürütme yasaya uygunluğunu denetler ve yürütme organlarının ana bilgisayar sınırlarını.

 8. İdari Dava ve İhtilaflar: Vatandaşların kamu idaresine karşı açtığı dava işlerini düzenlemeleri ve denetler.

 9. İdarenin Sorumluluğu: Kamu idaresinin hatalı veya kanuni hükümlerinin gereğince karşı tarafları ele alır.

 10. Yönetmelikler ve İdari Mevzuat: Kamu idaresinin iletişim işlemleri olan düzenleyicilerin ve idari mevzuatın düzenlenmesi ve yönetimini düzenler.

İdare Hukuku, devlet ve diğer kamu kurumlarının kanunlarına uygun, adil ve etik bir şekilde yürütmelerini sağlamak amacıyla önemli bir rol oynar. Bu hukuk dalı, kamu idarelerinin muhafazası, müşterilerinin korunması ve idarenin yetkilerinin sınırlandırılması gibi çerçevelerin büyük kısımlarına sahiptir.

İdari davalar, idari yargı mahkemesi veren davalar ve genellikle idari mahkemelerde görülür. İdari mahkemeler, idari işlemlere ve kamu davalarına ilişkin davalara bakmakla görevli olan mahkemelerdir. İdari davaları yürüten ve karara bağlayan yargıçlar, idari mahkemelerin yargıçlarıdır.

İdari mahkemeler, ülkenin devleti ve hukuki değerlendirmelerine göre şekillendirilebilecek şekiller düzenlenebilir. Genellikle idari davaların çeşidine ve karmaşıklığına göre özel idari mahkemeler veya idari yargı daireleri oluşturulabilir. Bu mahkemeler, kamu idaresine karşı açılan davalara, idari işlemlere ilişkin uyuşmazlıklara ve diğer kamu hukuku konularına bakarlar.

İdari mahkemelerdeki yargıçlar, idari hukuk kararları kişilerdir. Bu yargıçlar, idari işlem ve kararların gerekliliklerine uygunluğunu değerlendiren, kamu idaresinin keyfine bakan kişiler denetler ve elde ettikleri sonuçlara çalışırlar. İdari mahkemelerde görülen davaların sonucunda verilen kararlar, idari yargılamanın iptali, yürütmesinin durdurulması, tazminat kararları gibi sonuçlar doğurabilir.

Özetle, idari davalar idari mahkemelerde görülür ve bu mahkemelerdeki yargıçlar, idari hukuk alanındaki kişilerdir.

İdari davaların avukatı tarafından takip edilmesi gerekliliği, ülke yasalarına ve hukuki tutumlarına göre karar verebilir. Bazı geçici idari davalarda avukat zorunluluğu bulunabilirken, bazı süreli bu zorunlu olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, hangi ülkede bulunuyorsunuz ve o ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak, idari davalarda avukatın zorunlu olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Avukatın zorunlu olmayan bölümleri, organları veya dosyaları dava açma, savunma yapma veya hukuki yönergeler kendi yönlendirme yönergelerine sahip olabilirler. Ancak, idari hukuk alanı karmaşık olabilir ve masraf gerektirebilir, bu nedenle bir avukattan destek almak faydalı olabilir.

İdari davalarda avukatın varlığı veya yokluğu, davanın karmaşıklığına, piyasanın hukuki bilgilerine ve mahkemenin yerel yasalarına bağlı olarak görüşlerini korumalıdır. Eğer bir idari davada tarafsanız veya dava açmayı bölgelerini, o ülkedeki yasalarını gözden geçirin ve yerel hukuk kurallarına uygun şekilde hareket etmek önemlidir.

İdare mahkemesi masrafları, ülke yasalarına, yerel yargı düzenlemelerine ve davanın türüne bağlı olarak büyük ölçüdedir. İdare mahkemesi masrafları, dava açma masrafı, harçlar, avukat masrafları ve diğer masraflar giderlerini karşılar. Ayrıca, davanın karmaşıklığı, süresi ve talepler de masraflarını karşılayabilir.

Her ülkenin ve hatta bazı bölümlerin kendi düzenlemeleri ve düzenlemeleri olduğu için, kesin bir idare mahkemesi masraflarını karşılaması zordur. Bu nedenle, idare mahkemesi masrafları hakkında doğrudan bilgi almak için ilgili ülkedeki hukuk sistemini denetleme veya bir hukuk hizmetlerinden yardım alınması gerekebilir.

Dava açmayı muhafazaları veya bir idari davada tarafsanız, yerel yargı makamlarından veya mahkeme yetkililerinden İdare mahkemesi masrafları hakkında doğrudan bilgi edinmek en iyi yaklaşım olacaktır.

İdari davaların uzun sürmesinin birden çok nedeni olabilir. İşte bu kısıtlamalar:

 1. Karmaşıklık: İdari davalar genellikle teknik ve karmaşık konuları sürdürür. Uzmanlık gereksinimleri bu konuların muhafaza edilmesi, delillerin değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi zaman alabilir.

 2. Yoğunluk: İdari mahkemeler, genellikle insanların kamu hizmetleriyle ilgili uyuşmazlıklarını çözümlemekle görevlidir. Bu nedenle, yüksek dava sayısı ve sınırlı mahkeme kaynakları nedeniyle davalara hızlı yanıt vermek zor olabilir.

 3. Mevzuat ve Yargılama Süreçleri: İdari davaları düzenleyen mevzuat ve yargılama süreçleri karmaşık olabilir. Bu sürecin tamamlanması zaman alabilir ve aşamalar arasında belirli süre kısıtlamaları olabilir.

 4. İhtilaflar ve Çözüm Araçları: İdari davalar, parçaların arasındaki ihtilafların çözümüne yöneliktir. Tarafların anlaşmazlığı için uzlaşma veya arabuluculuk gibi alternatif çözüm geliştirme araştırması da zaman alabilir.

 5. Delil Toplama ve Sunma Süreçleri: İdari davaların kanıt temini, sunum ve değerlendirme zamanı gelebilir. Tarafların delillerini toplaması, sunması ve karşı taraftaki delillerine yanıt verme sürecinde gecikmelere neden olabilir.

 6. Mahkeme Kapasitesi: İdari mahkemelerin yeterli yargıç ve kişisel kapasitelerinden faydalanma, davaların daha uzun sürelerde sonuçlanmasına yol açabilir.

 7. Tarafların Tutumu: Taraflar arasındaki yapıların çözümü konusundaki tutum ve istek de davaların uzun sürmesine etki edebilir. Anlaşmazlığın uzaması ve sert bir şekilde devam etmesi dava uzaması uzayabilir.

İdari davaların uzun sürmesi, pek çok farklı etkenin birleşiminden kaynaklanabilir ve bu araştırmanın ülkedeki genel dağılımını etkileyebilir. Hukuk düzenlemelerinin reform yapılması, daha etkin yargılama birimlerinin parçaları ve bölümleri arasında çözüm yollarının teşvik edilmesi gibi önlemler, idari davaların daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayabilir.

Bir idari davayı kaybetmenizin sonuçları, davanın türü, dava konusuna, ülkenizin yasalarına ve yerel yargı düzenlemelerine bağlı olarak değişir. İşte bazı olası sonuçlar:

 1. Hüküm Tazminatı veya Masraflar: Eğer davayı kaldırırsanız, mahkeme kararıyla tazminat ödemeniz veya dava masraflarını ( örneğin, dava açma masrafları, harçlar, karşı taraf avukat masrafları) karşılamanız gerekebilir.

 2. İdari İşlem İptali: Mahkeme, idari işleminizi hukuka aykırı bulduysa, bu işlemin iptali veya kararlarına hükmedebilir.

 3. Yaptırım veya Cezalar: Bazı bölümleri, idari işlem hukuka aykırı olduğu tespit edilmiş, idareye ceza veya yaptırım uygulaması kararlaştırılabilir.

 4. Koruma veya Önlem Kararları: Mahkeme, idari işlemin hukuka aykırı olarak belirlenmişse, idareyi işlemi uygulamadan alıkoyan veya alınması gereken alan geçici koruma veya önlem verebilir.

 5. Başka Dava Yollarına Başvurma: Mahkeme kararından sonra, taraflar üst mahkemelere kararında bulunma hakkı olabilir. Bu durumda, davayı yeniden savunma üst mahkemesi farklı bir karar verebilir.

 6. İdari İşlemi Düzeltme Zorunluluğu: İdare mahkemesi, idari işleminizi hukuka aykırı bulsa bile, sizi idarenin hatalarını düzeltmeye veya hukuka uygun bir şekilde hareket etmeye teşvik edebilir.

Tüm bu sonuçlar, ülkenizin yasalarına ve yerel yargı düzenlemelerine bağlı olarak yönlendirici olarak yürütülür. Bu nedenle, bir idari davayı kaybetmeniz durumunda ne tür sonuçlarla karşılaşacağınız hakkında doğrudan hukuk hükümlerinizden veya yerel yargı yetkililerinden bilgi almanız önemlidir.

İdari dava açma süresi, ülkenizin yasalarına ve yerel yargı düzenlemelerine göre kararları yürütme. Her ülkenin ve hatta bazen ülkelerinin kendi hukuki işlemleri ve zaman sınırlamaları bulunmaktadır. İdari dava açma süresi genellikle idari işlemin yapılmasından veya idari kararın bildirilmesinden itibaren yürütülür.

Örneğin, bazı ülkelerde idari dava açma süresi idari kararın bildirimleri 30 günden itibaren belirli bir süre içinde olabilir. Ancak, bu süreyi kullanma ve dava türlerine göre değişiklikler olabilir. Ayrıca, bazı bölümler idari dava açma süresi daha uzun veya daha kısa olabilir.

Bu nedenle, idari açma süresini kesin olarak belirlemek için ilgili davanın bulunduğu ülkedeki idari yasalarını inceleme veya yerel yargı yetkililerinden bilgi alınması önemlidir. Dava açmayı çevreleyen, zaman sınırlamalarına dikkat etmek ve gerekli belgeler ve başvuruları zamanında sınırlamak önemlidir.

İdari dava duruşmaları, ülkenin yasalarına, idari mahkemelerin yerel düzenlemelerine ve davanın türüne göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak idari dava duruşmaları, aşağıdaki adımları içerebilecek şekilde gerçekleşir:

 1. Duruşmanın Başlaması: Duruşma günü geldiğinde, mahkeme tarafından belirlenen saatte duruşma başlar. Taraflar, avukatları ve mahkeme yetkilileri duruşma salonunda hazır bulunur.

 2. Duruşma Salonunun Düzenlenmesi: Duruşma salonunda hakim, taraflar, avukatlar ve diğer katılımcılar için yer ayrılır. Duruşma salonu, yargıç masası, tarafların oturacağı yerler ve izleyiciler için alanlar içerebilir.

 3. Duruşmanın Açılması: Duruşma başkanı olan yargıç, duruşmanın açıldığını ilan eder. Taraflar ve avukatları mahkeme salonunda bulunduğunda, dava dosyası incelenir ve duruşma başlar.

 4. Tarafların Sunumları: İlk olarak davacı taraf, davanın nedeni, talepleri ve delilleri hakkında açıklamalar yapar. Ardından davalı taraf, savunmasını sunar. Taraflar, iddialarını ve savunmalarını desteklemek amacıyla belgeleri ve delilleri sunar.

 5. Tanık ve Uzmanların İfade Vermesi: Taraflar, tanıklar veya uzman şahitler aracılığıyla iddialarını veya savunmalarını desteklemek amacıyla ifade verdirilebilir. Bu kişiler, yemin altında ifade verir.

 6. Soruşturma ve İnceleme: Tarafların ifadeleri ve sunumlarının ardından, yargıç veya tarafların avukatları tarafından sorular sorulabilir. Mahkeme, delillerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde ek araştırmalar yapabilir.

 7. Son Savunmalar ve Kapanış: Tarafların son savunmaları ve kapanış konuşmaları yapılır. Bu aşamada, taraflar davanın özünü ve taleplerini bir kez daha vurgular.

 8. Duruşmanın Kapanması: Duruşma, tarafların ve yargıçların son sözleriyle kapanır. Yargıç, duruşmanın sona erdiğini ilan eder ve dava hakkında karar verme aşamasına geçilir.

 9. Karar: Duruşma sonrasında yargıç, tarafların sunumlarını ve delillerini değerlendirerek bir karar verir. Bu karar, mahkeme tarafından daha sonra yazılı olarak açıklanabilir.

İdari dava duruşmaları, genellikle adil bir şekilde yapılmak üzere tasarlanmıştır ve tarafların haklarını korumayı amaçlar. Ancak, dava süreci ve duruşma işleyişi ülkeye göre değişebileceği için, ilgili ülkenin yasalarını ve idari mahkemelerin düzenlemelerini incelemek önemlidir.

Bir davanın karara çıkma süresi, ülkenin yasalarına, yerel yargı düzenlemelerine, davanın karmaşıklığına ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, genel bir süre belirtmek zordur ve davaların sonuçlanma süresi büyük ölçüde değişkenlik gösterebilir.

Bazı idari davalar hızlı bir şekilde sonuçlanabilirken, diğerleri daha uzun sürebilir. Davanın türü, delil toplama süreci, tarafların talepleri, duruşma takvimi ve mahkeme kapasitesi gibi faktörler, davaların sonuçlanma süresini etkileyebilir.

Dava sürecinin uzun sürmesi, tarafların hak arama hakkının geciktirilmesine ve yargı sisteminin etkinliğine ilişkin endişelere neden olabilir. Bu nedenle, bir idari davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı konusunda daha kesin bilgi almak için ilgili ülkenin yasalarını ve yerel yargı düzenlemelerini incelemek veya bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Gaziantep Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri

SANTRAL OPERATÖRÜ ÇAĞRI MERKEZİ : ( 0342 ) 321 36 36

Gaziantep Adalet Sarayı Ana Hizmet Binası : Zeytinli Mah. Turgut Özal Bulv. No:1/1 27500 Gaziantep

 AdresZeytinli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:5 Posta Kodu 27090 /GAZİANTEP
 Telefon0342 230 89 34 (4 hat)
 Fax0342 230 57 76
 Mail gaziantepbim@adalet.gov.tr
 
✅ Gaziantep idare hukuku✅ Gaziantep tam yargı davası
✅ Gaziantep idari avukat✅ Gaziantep idare iptal davası
✅ Gaziantep idare avukat✅ Gaziantep idare mahkemesi
✅ Gaziantep idareye karşı dava✅ Gaziantep idari yargı

Avukatlarımızca Hazırlanan Makaklelerimiz

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.