İcra-İflas Hukuku

TMK MADDE 501

İcra Dosyasında Takipsizlik Ne Demek

İcra Takibi İcra ve İflas Kanunu’nda icra takibinin yapılmamış sayılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna göre icra dosyası takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmış olsa da dosyalar yok olmaz, alacaklı tarafça yeniden canlandırılmak üzere arşive kaldırılır. İcra takiplerinde özel durum ve şartlar hariç olmak üzere genel zamanaşımı 10 yıl olup bu süre her dosyanın kendi özelliğine …

İcra Dosyasında Takipsizlik Ne Demek Devamı »

ceza avukatı gaziantep boşanma avukatı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Hukuk Genel Kurulu 2013/2350 E. , 2015/1759 K.  Tasarrufun iptali Tasarrufun iptali davasının dinlenebilirlik şartı borcun tasarruftan önce doğması ve aciz vesikasıdır. Borçlunun haczi kabil malı olmadığını gösteren haciz tutanağı aciz vesikası yerine geçer. Kefil yönünden asilin borçlandığı tarih borcun doğduğu tarihtir. Hukuk Genel Kurulu         2013/2350 E.  ,  2015/1759 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye …

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Devamı »

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

Hukuk Genel Kurulu 2013/2350 E. , 2015/1759 K.  Tasarrufun iptali Tasarrufun iptali davasının dinlenebilirlik şartı borcun tasarruftan önce doğması ve aciz vesikasıdır. Borçlunun haczi kabil malı olmadığını gösteren haciz tutanağı aciz vesikası yerine geçer. Kefil yönünden asilin borçlandığı tarih borcun doğduğu tarihtir. Hukuk Genel Kurulu         2013/2350 E.  ,  2015/1759 K.   “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Akhisar 2. …

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Devamı »

TASARRUFUN İPTALİ

Tasarrufun iptali davalarının dinlenebilmesi için borcun, iptali istenen tasarruftan önce doğması dava önkoşulu olup mahkemece res’en araştırılmalıdır. Dava koşulu gerçekleşmediği takdirde işin esası hakkında hüküm kurulamaz. Hukuk Genel Kurulu 2013/2350 E. , 2015/1759 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ : Akhisar 2. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 01/10/2013NUMARASI : 2013/530-2013/621 Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; …

TASARRUFUN İPTALİ Devamı »

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/5441Karar : 2020/2900Karar Tarihi : 18/03/2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR Devamı »

TMK MADDE 502

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2019/5441Karar : 2020/2900Karar Tarihi : 18/03/2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm …

VAKIFBANK TAHSİL HARCINDAN MUAF DEĞİLDİR Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2018/337Karar : 2019/7727Karar Tarihi : 13/05/2019 Özet : Senet aslının icra kasasında olmadığı hususu, ancak ödeme emrinin tebliği üzerine, borçlu tarafından İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirme konusu yapılabilir. Aksi halde mahkemece re’sen nazara alınamaz. Somut olayda; ödeme emrinin borçluya 28.07.2016 …

Senet Aslının İcra Kasasında Olmaması Ve Şikayet Süresi Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz

YargıtayHukuk Genel Kurulu Esas : 2013/74Karar : 2013/1367Karar Tarihi : 18.9.2013 Taraflar arasında düzenlenen ücret sözleşmesinde kararlaştırılan ücretin, sadece “Akgün Yazılım Paz. Ve Tic. Ltd. Şti” aleyhine açılacak akdin ifası davası işi için olduğu, bu işle ilgili olsa dahi bundan doğacak herhangi bir başka işi kapsamına almayacağı, bu işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işlemi çıkması …

Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı İlamın İcrasının Ayrı Bir İş Sayılacağı Ve İlamın İcraya Konulmaması Talebinin Azil Sayılamaz Devamı »

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI, SENEDİN BONO VASFINDAN SAYILMAYACAĞI

Yargıtay12.Hukuk Dairesi Esas : 2015/29542Karar : 2016/7922Karar Tarihi : 17/03/2016 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : 1-)Alacaklının …

BONODA ÇİFT VADE BULUNMASI, SENEDİN BONO VASFINDAN SAYILMAYACAĞI Devamı »

TMK MADDE 498

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmamaktadır

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin imza incelemesinde son merci olarak kabulü hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Söz konusu raporların anılan kurumdan alınmış ve heyetçe düzenlenmiş olması yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre ona üstünlük sağlamayacağından kesin kanaat bildirmeyen mevcut raporlara göre sonuca gidilemez. Alacaklı tarafından yeni bir bilirkişi incelemesi yapılması talep edildiğine göre mahkemece ispat yükünün …

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin İmza İncelemesinde Son Merci Olarak Kabulü Hususunda Yasal Bir Düzenleme Bulunmamaktadır Devamı »

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.