NAKLİYE BELGELERİ OLAN ARAÇ İLE BELGEDE YAZAN ŞÖFÖRÜN DIŞINDAKİ BAŞKA ŞÖFÖR İLE TAŞIMA YAPILMASI KORSAN TAŞIMACILIK DEĞİLDİR

Danıştay
15.Daire

Esas : 2016/7916
Karar : 2017/3486
Karar Tarihi : 12/06/2017

İstemin Özeti : …. İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:….; K:….sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının, davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacıya ait … plakalı aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesi ve davacı araç sürücüsüne 2.400,00.-TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılmıştır.
…. İdare Mahkemesi’nce 2918 sayılı Kanun‘un Ek 2. maddesine 31.05.2012 tarihli değişiklikle eklenen üçüncü fıkranın düzenlenme amacının korsan taşımacılığın engellenmesi olduğu, olayda söz konusu araç ile ticari taşımacılık yapılabileceğini gösterir belgenin mevcut olduğu, her ne kadar söz konusu belgede ismi geçen şoför ile araç içerisinde bulunan şoförün aynı olmadığı açık olsa da durumun işlemlerin dayanağı olan Kanun’un Ek 2-3. maddesini ihlal eden bir yönü bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, A.A.Ü.T. uyarınca 1.000,00.-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir.

TCK MADDE 122 NEFRET VE AYRIMCILIK
Davalı idare tarafından anılan mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz edilen mahkeme kararının davacılar lehine vekalet ücretine hükmedilmesi kısmı dışındaki kısımlarında hukuka aykırılık bulunmadığından davalı idarenin bu kısımlara yönelik temyiz istemi yerinde görülmemiştir.
Temyize konu Mahkeme kararının davacılar lehine avukatlık ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmına gelince;
1136 sayılı Avukatlık Kanunu‘nun 164. maddesinde; avukatlık ücretinin, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade ettiği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyasının incelenmesinden; bakılmakta olan davanın davacıları temsilen bir avukatla takip edilmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda; Mahkemece davacılar lehine avukatlık ücretine hükmedilmemesi gerekirken, belirtilen husus dikkate alınmaksızın avukatlık ücretine hükmedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile….İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…; K:…. sayılı kararının davacılar lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin kısmının BOZULMASINA, davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile kararın dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin kısmının ONANMASINA, bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.