Aile Hukuku

Davacı Kocanın İnternet Ortamında Başka Kadınlarla Yazışması Sadakatsizlik Eylemi Olmayıp, Güven Sarsıcı Davranış Olarak Kabul Edilmesi Gerekmektedir

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/13766
Karar : 2014/24718
Karar Tarihi : 04.12.2014

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bursa 7. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 20.03.2014
NUMARASI : Esas no:2013/205 Karar no:2014/220

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, nafaka ve tazminatlar yönünden davalı (kadın) tarafından ise; hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kadının tüm, davacı koanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece, davacı kocanın ağır kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kocanın internet ortamında başka kadınlarla yazışması sadakatsizlik eylemi olmayıp, güven sarsıcı davranış olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Davalı kadının ise mahkemenin’ de kabulünde olduğu gibi eşine hakaret ettiği sabittir. Tarafların gerçekleşen kusurları dikkate alındığında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında ve boşamaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekmektedir. Eşit kusur halinde taraflar lehine maddi ve manevi tazminat verilemez (TMK.md.174/1-2). Hal böyle olunca mahkemece davacı kocanın ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, bu hatalı kusur belirlemesine göre davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat verilmesi yanlış olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına istek halinde temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Call Now Button
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz.