TCK MADDE 164 ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ

Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

TCK MADDE 164’IN GEREKÇESİ

Maddeyle, şirket veya kooperatifler alanında kamunun veya sözü geçen kuruluşların genel kurullarının aldatılmalarını önleyecek bir yaptırım getirilmiştir. Maddede belirlenen kişiler tarafından, kasten yanlış bilgi verilmesi suç hâline getirilmiş olmaktadır.
“Kamuya yapılan beyanlardan” maksat, basın ve yayın yoluyla veya postayla prospektüsler gönderilerek belirli olmayan kişilere hitap edilmesi ve bunlara önemli yanlış bilgiler verilmesidir. Bu tür bilgilerin genel kurula sunulan raporlarda, önerilerde yer alması da suç sayılmaktadır; gerçeğe uymayan bilançolar yapılması, örneğin gerçeğe aykırı kârlardan bahsedilmesi gibi. Ancak bütün bunların yanlış olduğu bilinerek doğru imiş gibi gösterilmesi suçun oluşması için zorunludur.
Suçun oluşması bakımından failde bir kâr sağlama amacının bulunması veya bir zararın meydana gelmesi ise şart değildir. Bu suç tanımıyla, şirket veya kooperatiflerin idaresinde güven ve iyi niyeti korumak amaçlanmıştır. Bu nedenle, şirket veya kooperatifin aleyhinde olmak üzere yanlış bilgi verilmesi de bu suçu oluşturacaktır.
Madde, bu tür bilgileri veren veya verdirenleri cezalandırmaktadır. Suçun oluşması kastın varlığını gerektirmektedir.
Maddede yer alan hükümler sermayesi hisse senedine bölünmüş kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzerî kurumları da kapsamaktadır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
TCK MADDE 164 ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ 1

TCK MADDE 164 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Yargıtay

Ceza Dairesi

Esas : 2017/12972
Karar : 2019/8188
Karar Tarihi : 12/09/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Şirket veya kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek
HÜKÜM : Beraat

Şirket veya kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Sanıkların, ticaret sicilinde “… Limited Şirketi” ünvanı ile kayıtlı şirketin ortakları oldukları, söz konusu şirketin bu ünvanına rağmen internet ortamındaki tanıtım, reklam ve ticari işlerinde “ …. Limited Şirketi” ünvanını kullandıkları, bu ünvana itibar eden katılan işletmenin Üsküdar 3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/941 sayılı dosyası ile yaptığı icra takibi sırasında “…. Limited Şirketi” ünvanını kullandığı, bu ünvanın gerçekte ticaret siciline kayıtlı bir ünvan olmaması sebebi ile katılan işletmenin yaptığı icra takibinin şikayet, itiraz gibi icra hukuku işlemlerine maruz kaldığı, bu suretle ortağı oldukları şirkete ilişkin gerçeğe aykırı bilgi vermek suretiyle atılı suçu işlediklerinin iddia edildiği olayda; sanık savunmaları ile tüm dosya kapsamından, suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle kurulan beraat hükümlerinde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin sanıkların görüşme ve yazışmalarında, ilan, tanıtım ve tabelalarında farklı ünvan kullanıp menfaat temin ettikleri, tanıklarının dinlenmediği ve sanıkların cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 12/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verild

Yargıtay
Ceza Dairesi

Esas : 2015/6366
Karar : 2019/6006
Karar Tarihi : 10/06/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
KATILANLAR : …, …, …
SUÇ : İcrai davranışla görevi kötüye kullanma, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanıklar hakkında icrai davranışla görevi kötüye kullanma ve şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi suçlarından kamu davası açıldığı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2/son maddesi gereğince ilgili Bakanlığın kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, bu itibarla CMK’nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile… Tekstil İmalat ve Satıcıları Toplu İşyeri ve Konut Yapı Kooperatifinin dava ve duruşmalardan haberdar edilmeleri gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre kamu davasından haberdar edilmemiş bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek hükmün bildirilmesinin gerektiği, ancak dosyada adı geçen Bakanlığın ve kooperatifin duruşmadan haberdar edildiklerine ilişkin bilgi ve belgelere rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili Bakanlığa ve kooperatife bildirildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulması, aksi halde anılan tebligat noksanlıklarının giderilmesi ile tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesi, hükmün temyiz edilmesi halinde ise bu konuda ek tebliğname düzenlenmesi sonrasında iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE 10/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.