Nama İfaya İzin Davalarında Yapılması Gereken İşlemler

Özet : Nama ifaya izin davalarında, konusunda uzman bilirkişi marifetiyle nama ifaya izin talep edilen eksik ve kusurlu işler ile yüklenicinin yapmadığı ve izin talep edilen iş ve işlemlerin teker teker nelerden olduğu, bunların tamamlanması ve giderilmesi için avans olarak yapılması gereken miktarların tesbit edilerek hüküm fıkrasında gösterilmesinin zorunlu olduğu kabul edilmektedir. Nama ifaya izin kararında gösterilen giderim bedeli avans niteliğinde olduğundan, alacaklı makul süre içerisinde nama ifayı yapmış olması koşuluyla kanıtlayacağı avansı aşan yaptığı harcamaları borçludan isteyebilecektir.

Yargıtay
15.Hukuk Dairesi

Esas : 2019/848
Karar : 2019/2084
Karar Tarihi : 6.05.2019

“İçtihat Metni”
Mahkemesi : Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm davacılar …, … ile davalı vekilince temyiz edilmiş, davalı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

TMK MADDE 499

KARAR

Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, yüklenicinin inşaatı süresinde tamamlayıp teslim edememesi nedeniyle davacılara teslim edilecek bağımsız bölümlerin sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yapılıp tamamlanması, kusurlu ve sözleşmeye aykırı imalâtların sözleşmeye uygun hale getirilmesi, yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin davalı nam ve hesabına yaptırılmasına izin verilmesi, nama ifanın yapılmasına esas giderlerin tesbiti ve giderlerin karşılanması için davalı kooperatife ait bağımsız bölümlerin satış yetkisinin verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda … yönünden mahkemenin 2009/216 Esas, 2012/357 Kararı kesinleştiğinden bu davacı yönünden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, diğer davacılar yönünden davanın kısmen kabulüne ve 879 ada 1 parsel sayılı arsanın nama ifa amaçlı satışına izin verilmesine dair kararı, davacı arsa sahipleri Münire, Dimitra ile davalı yüklenici kooperatif vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına ve özellikle davacı arsa sahiplerinden … yerine karar başlığında …’nun davacı olarak gösterilmesi ve davadan sonra davacılara ait dava konusu bağımsız bölümlerden bir kısmını satın alarak, dava konusunu devralmak suretiyle satın aldığı pay ve bağımsız bölümler yönünden 6100 sayılı HMK’nın 125/2. maddesi hükmünce devralan davacı sıfatını kazanan ve Dairemizin geri çevirme kararı üzerine karar ve temyiz dilekçesi tebliği yapılan …’ın karar başlığında gösterilmemiş olmasının maddi hataya dayalı olup mahallinde düzeltilmesinin mümkün bulunmasına göre temyiz eden tarafların aşağıdaki bendin kapsamı
dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Devralan davacı, … yönünden bozmadan önce verilen ilk karar kesinleştiğinden bu davacı ile ilgili yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Adı geçen şahıs arsa sahipleri diğer davacılardan davadan sonra sözleşme konusu bir kısım bağımsız bölüm, parsel ya da bağımsız bölümleri satın ve devir alarak HMK’nın 125/2. maddesine göre devraldığı pay, parsel ve bağımsız bölümler yönünden arsa sahipleri yerine geçmiş ve davacı sıfatını kazanmıştır.

Bozmadan önce mahkemece verilen 2009/216 Esas, 2012/357 Karar sayılı ilama karşı devralan davacı …’ın yaptığı temyiz istemi üzerine 02.10.2012 tarihli ek kararla süresinde temyiz harcı yatırılmadığından kararı temyiz etmemiş sayılmasına karar verilmiş olup, bu ek karar … tarafından temyiz edilmemiş ise de, diğer tarafların temyizi nedeniyle verilen onama kararına karşı karar düzeltme talebi kabul edilerek Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin 16.02.2015 gün 2014/5796 Esas, 2015/889 Karar sayılı ilamı ile onama kararı kaldırılarak ilk karar arsa sahipleri ve yüklenici yararına bozulmuştur.

Yargıtay bozma ilamında nama ifa suretiyle giderilmesi istenen eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli, vergi borçları, sigorta primleri ve yapı kullanma izin belgesi giderleri ve satışa izin verilmesi istemi ile ilgili araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir. …’ın temyiz ve karar düzeltme talebi bulunmasa dahi, yüklenicinin talebi üzerine onama kararı kaldırılarak bozma yapıldığından … yönünden ilk kararda verilen hüküm kesinleşmemiştir.

Dairemiz ve bir süre arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmelerinden doğan davalar sonucu verilen kararların temyiz incelemesini yapan Yüksek 23. Hukuk Dairesi’nde, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan nama ifaya izin davalarından, konusunda uzman bilirkişi marifetiyle nama ifaya izin talep edilen eksik ve kusurlu işler ile yüklenicinin yapmadığı ve izin talep edilen iş ve işlemlerin teker teker nelerden olduğu, bunların tamamlanması ve giderilmesi için avans olarak yapılması gereken miktarların tesbit edilerek hüküm fıkrasında gösterilmesinin zorunlu olduğu kabul edilmektedir.

Nama ifaya izin kararında gösterilen giderim bedeli avans niteliğinde olduğundan, alacaklı makul süre içerisinde nama ifayı yapmış olması koşuluyla kanıtlayacağı avansı aşan yaptığı harcamaları borçludan isteyebilecektir (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 04.06.2012 gün 2012/2291 Esas, 2012/4166 Karar, 23. Hukuk Dairesi’nin 18.02.2013 gün 2012/6281 Esas, 2013/869 Karar sayılı ilamları).

Nama ifaya izin ve giderim bedellerini karşılamak için satışa izin ve yetki verilmesi davalarında, nama ifa giderlerini karşılamak üzere satışına izin verilecek bağımsız bölüm, bölümler, parsel ya da arsa payının aleyhine nama ifa talep edilen yüklenici adına kayıtlı ya da, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi gereğince yükleniciye devredileceği kararlaştırılan ve hakettiği bağımsız bölüm-bölümler, parsel ya da arsa payı olmalıdır. Arsa sahipleri ile yüklenici arasında 30.04.2002 gün 9918 yevmiye nolu düzenleme şeklinde kat karşılığı inşaat sözleşmesine ek olarak,… 20. Noterliği’nde imzaladıkları 29.09.2005 gün 26410 yevmiye nolu düzenleme şeklinde düzeltme beyannamesinin 3. maddesi ile sözleşme konusu parsellerden … ilçesi …mahallesi 879 ada 1 parselin davalı yükleniciye bırakıldığı kararlaştırılmış olmakla birlikte, dava devam ederken bu parselin tamamı davacı arsa sahiplerince 28.02.2012 tarihinde tapuda …’a satılarak devredilmiş olup, onun üzerinde kayıtlıdır. Yüklenici tarafından bu parselle ilgili tapu kaydının iptâli ve tescil davası açılarak arsa sahipleri ya da yüklenici adına kayıt düzeltilmediğine göre yükleniciye ait olmayan parselin satılarak nama ifaya izin suretiyle eksik ve kusurlu işlerin giderim bedelini karşılamak üzere harcanması ve bu şekilde kurulan hükmün infazı mümkün değildir. Varsa yüklenici adına kayıtlı sözleşme gereği devredilen bağımsız bölüm veya parseller ile hakettiği halde arsa sahiplerince kendisine devredilmeyen parsel ve bağımsız bölümlerin tesbit ile nama ifa suretiyle yapılmasına izin verilecek eksik ve kusurlu iş ve imalâtların giderim bedelini karşılayacak kadarının satışına izin verilmesi gerekir.Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş … dava devam ederken HMK’nın 125/2. maddesine göre devraldığı parsel ve bağımsız bölümlerle ilgili arsa sahipleri yerine geçerek davacı sıfatını kazandığından vekiline 2. karar ve bozma ilamı tebliğ edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan devralan davacı …’ın arsa sahiplerine ait olup, devraldığı bağımsız bölümler ve ortak alanlarla ilgili nama ifa suretiyle isteyebileceği eksik ve kusurlar ile giderim bedelleri konusunda, ilk karara karşı harcını tamamlayarak temyiz yoluna başvurmaması ve onama kararına karşı karar düzeltme talebinde bulunmaması sebebiyle yapı kullanma izin belgesi giderleri, sigorta primleri ve vergi borçları dışında gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp 879 ada 1 parsel, yüklenici adına tapuda kayıtlı olmadığından kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yükleniciye devredilip halen onun adına kayıtlı olan ya da hakettiği halde arsa sahiplerince yükleniciye devredilmeyen parsel ya da bağımsız bölümler varsa bunların değerlerinin keşif yapılarak alınacak bilirkişi raporu ile tesbit ettirildikten sonra davacı arsa sahipleri ve devralan davacı …’ın nama ifa yapmalarına izin verilen eksik ve kusurlu işler ile yapacakları harcamaların nelerden ibaret olduğu ve bunların yapılması için tahsili gereken avans niteliğinde miktarlar gösterilerek nama ifaya izin verilmesi ve yükleniciye ait ya da hakettiği halde arsa sahipleri üzerinde bulunan parsel veya bağımsız bölüm-bölümlerin giderleri karşılayacak kadarının satışına izin ve yetki verilmesinden ibaret olmalıdır.Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

TMK MADDE 498

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacı arsa sahipleri … ve … ile davalı yüklenici kooperatifin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden arsa sahipleri ile yüklenici yararına BOZULMASINA, 1.630,00’ar TL duruşma vekâlet ücretinin arsa sahipleri ile yükleniciden ayrı ayrı alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan diğer tarafa verilmesine, 5766 sayılı Kanun‘un 11. maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 176,60 TL Yargıtay başvurma harçlarının temyiz eden davacılar … ve …’dan, 176,60 TL Yargıtay başvurma harçlarının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacılar … ve …’a iadesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine,
karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 06.05.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.