Müşterek Hayatın Olağan Akışına Göre Ödenen Kredi Kartı Borçlarının Mal Rejiminin Tasfiyesi Kapsamında Değerlendirilemez

Yargıtay
8.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/21614
Karar : 2015/8348
Karar Tarihi : 14.04.2015

“İçtihat Metni”

DAVA TÜRÜ : Katkı payı alacağı, katılma alacağı

Davacı-karşı davalı ….. ile Davalı-karşı davacı …. aralarındaki katkı payı alacağı, katılma alacağı davasının kısmen kabulüne, kısmen reddine dair Aile Mahkemesi’nden verilen 23.06.2014 gün ve 306/839 sayılı hükmün duruşma yapılması suretiyle Yargıtay’ca incelenmesi Davacı-karşı davalı …. tarafından istenilmiştir. Dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 14.04.2015 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü temyiz eden ….. bizzat ve vekili Avukat …. ve karşı taraftan …… vekili Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak temyiz isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan ve hazır bulunanların sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı-karşı davalı …. vekili dava ve ıslah dilekçesinde, tarafların 1997 yılında evlendiklerini, evlilik birliği içerisinde sahip olunan taşınmaz, araç ve spor malzemeleri şirketinin kârı üzerinde tasfiye alacağı bulunduğunu bildirerek, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 257.616 TL’nin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini istemiş,birleşen davanın reddini savunmuştur.
Davalı-karşı davacı … vekili karşı dava dilekçesinde, davalı üzerinde kayıtlı otomobil, taşınır ve taşınmaz mallar ile kredi kartı ödemelerinden dolayı toplam 10.000 TL’nin karşı taraftan alınmasına karar verilmesini istemiş, asıl davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, asıl dava ve karşı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, asıl dava yönünden toplam 129.731,82 TL’nin davalı karşı davacı ….’dan, karşı dava yönünden taleple bağlı olarak toplam 6.000 TL’nin karşı davalı Kamuran’dan alınmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı karşı davalı ….. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar, 05.07.1997 tarihinde evlenmişler, 10.03.2008 tarihinde açılan boşanma davası sonunda 01.07.2010 tarihinde kesinleşen hükümle boşanmışlardır. Eşler arasında başka mal rejimi seçilmediğinden 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrığı (TKM’nin 170. m), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar (TMK’nun 225/2. m) yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK’nun 202.m).Dava ve kabule konu taşınmaz ve araçlar edinilmiş mallara katılma rejimi döneminde, …. plakalı araç ise mal ayrılığı rejimi döneminde edinilmiştir.
Asıl dava ve karşı dava; 743 sayılı TKM’nin 170. Maddesi uyarınca katkı payı alacağı ve TMK’nun 202 vd.maddeleri edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklanan katılma alacağı, birleşen dava da katılma alacağı isteğine ilişkindir.
1-Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, deliller değerlendirilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, davacı-kaşı davalı Kamuran vekilinin aşağıda gösterilen nedenler dışındaki sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Davacı-karşı davalının taşınmaz ile karşı davadaki kredi kartı ödemelerine gelince; mahkemece yazılı gerekçelerle karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme yeterli bulunmamaktadır. Mahkemece, asıl davada davalı … tarafından 11.10.2007 tarihinde …. Bankası’ndan alınan 46.000 TL kredinin dava konusu araçların alınmasında kullanıldığı kabul edilerek denkleştirme yoluyla tasfiyede dikkate alınmış ise de söz konusu kredi, ticari kredi niteliğinde olup, dava konusu araçların alınmasında kullanıldığı yönünde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle mahkemece banka kredisinin tasfiye hesabında dikkate alınması doğru görülmemiştir.
Bundan ayrı; mahkemece, karşı davada kredi kartı ödemeleri bakımından taleple bağlı olarak 3.000 TL alacağa hükmedilmiş ise de verilen karar usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Dosya içerisinde banka kayıtları ve getirtilen kredi kartı ekstrelerinden harcamaların evlilik birliği içerisinde, ev ihtiyaçları, müşterek çocukların giderleri ile aile birliğinin sürdürülmesi için yapılan harcamalar olduğu , karşı davalının kişisel gideri olarak nitelendirilebilecek önemli bir harcama kalemi bulunmadığı, müşterek hayatın olağan akışına göre ödenen kredi kartı borçlarının mal rejiminin tasfiyesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu yöndeki talebin reddine karar verilmesi gerektiği gözden kaçırılarak, davacı aleyhine taleple bağlı olarak 3.000 TL alacağa hükmedilmesi isabetli olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle davacı Kamuran yararına 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının 1. bentteki nedenlerle reddine,Yargıtay duruşmasının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca 1.100,00 TL. Avukatlık ücretinin davalı-karşı taraftan alınarak Yargıtay duruşmasında vekil marifetiyle temsil olunan davacı-karşı davalıya verilmesine, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/I maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 2.318,00 TL peşin harcın istek halinde davacı-karşı davalıya iadesine 14.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.