Mirasın Reddi Davasında Menfaat Çatışması

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2012/12868
Karar : 2013/5514
Karar Tarihi : 04.03.2013

“İçtihat Metni”

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz talepde bulunan tarafından velayeti altındaki çocukları için yapılan mirasın gerçek reddine yönelik talebin reddine ilişkindir.
Davacı …; kendi adına asaleten müşterek çocuklar … Ve … Velayeten açtığı davada, 23.1.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan … mirasının kayıtsız şartsız reddedildiğinin tespitine karar verilmesini talep etmiş; mahkemece davacının kendisi yönünden talebin kabulüne karar verilirken, velayeti altındaki çocuklar yönünden, çocuklarla davacı arasında çıkar çatışması bulunduğu, çocuklara kayyım atanmadığı gibi bu yönde bir talebin de bulunmadığı” gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiştir.
Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesine göre, bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışırsa, vesayet makamının, ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atanması gerekmektedir. Mahkemece, mirasın gerçek reddi (TMK.m.605/1) işleminde, annenin hukuki yararı ile çocukların hukuki yararı çatıştığından; küçüklere kayyım tayin ettirilmesi, kayyımdan çocuklar adına mirasın reddi talebine ilişkin beyan alınması ve yasada gösterilen şekilde (TMK.m.609, 612) işlem yapılması gerekir. Bu nedenle, mahkemenin velayet altındaki çocuklarla ilgili kararı doğru olmamış ve açıklanan yönde işlem yapılmak üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.