FUHUŞ SUÇUNUN BELİRLENMİŞ YA DA BELİRLENEBİLİR BİR MAĞDURA YÖNELİK OLARAK İŞLENEBİLECEĞİ

Özet: Fuhuş suçunun belirlenmiş ya da belirlenebilir bir mağdura yönelik olarak işlenebilecek olması karşısında; adı geçen mağdurların gerçekte var olup olmadıkları ve açık kimlikleri tespit edilerek mağdur sıfatıyla bilgilerine başvurulmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle sanığın bu mağdurların fuhuş yapmasına aracılık ettiği kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

T.C.Yargıtay
18.Ceza Dairesi

Esas : 2016/16937
Karar : 2019/54
Karar Tarihi : 07.01.2019

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1- Her ne kadar sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında; Büşra, Natalia ve Nazlı isimli bayanların yanında yaklaşık bir ay kaldıklarını, bu bayanları arayan şahıslara yönlendirdiğini, bayanların fuhuş yaptıklarını, kendisinin de bu üç bayanın fuhuş yapmasına aracı olduğunu beyan ederek üzerine atılı suçlamaları ikrar etmesi, tanık beyanlarında da sanığın Büşra, Natali ve Nazlı isimli bayanların fuhuş yapmalarına aracılık ettiğine ilişkin eylemlerinden bahsetmeleri nedeniyle Büşra, Natalia ve Nazlı isimli mağdur olduğu belirtilen kişilerin gerçeklikleri araştırılmadan ve ifadelerine başvurulmadan atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmiş ise de; TCK’nın 227. maddesinin 2. fıkrasının “bir kimseyi fuhuş’a teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Fuhuş’a sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhuş’a teşvik sayılır.” hükmünü ihtiva etmesi ve bu nedenle suçun belirlenmiş ya da belirlenebilir bir mağdura yönelik olarak işlenebilecek olması karşısında; adı geçen mağdurların gerçekte var olup olmadıkları ve açık kimlikleri tespit edilerek mağdur sıfatıyla bilgilerine başvurulmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçeyle sanığın bu mağdurların fuhuş yapmasına aracılık ettiği kabul edilerek mahkumiyet kararı verilmesi,

2- Kabule göre de; TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin hükmün, Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle uygulama olanağının ortadan kalkmış olması,
Bozmayı gerektirmiş ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/01/2019 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

TMK MADDE 498

KARŞI OY
Olay:

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı 14/11/2013 gün 2013/267 sayılı iddianame ile …’ın TCK 227/2, 53, 58 maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açmış, Avanos Asliye Ceza Mahkemesi 04/04/2014 gün ve 2014/104 sayılı kararı ile sanığın TCK 227/2, 43/1, 62/1 maddeleri gereğince mahkumiyetine karar vermiş, bu karar sanık tarafından temyiz edilmiştir.
Yargıtay 18. Ceza Dairesi mağdurların gerçekte var olup olmadıkları ve açık kimlikleri tespit edilerek, mağdur sıfatı ile bilgilerine başvurulmadan, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi nedeni ile hükmün oy çokluğu ile bozulmasına karar vermiştir.
Yüksek Dairenin bozma kararına katılmıyorum.

Nedenler:
A- Deliller:
Sanık … 21/08/2013 ve 19/09/2013 gününü beyanlarında soy isimlerini bilmediği Büşra, Natali ve Nazlı isimli bayanları para karşılığı erkeklere pazarladığını ikrar etmiştir.
Tanık … ve …, …’ın temin ettiği Büşra, Natali ve Nazlı isimli bayanlar ile para karşılığı birlikte olduklarını beyan etmişlerdir.
Tanık … sanığın temin ettiği Büşra, Natali ve Nazlı ile defalarca ilişkiye girdiğini, arkadaşları Abdullah Orman ve Göktuğ Korkmaz’ın da birlikte olduğunu beyan etmiştir.
Sanığın fuhuş için mağdurlara birden çok kez aracılık ettiği tanık beyanları ve 21/08/2013, 19/09/2013 günlü ikrarları ile sabittir.

B- Hukuki Değerlendirme:
a- Fuhuş suçu TCK 227. maddesinde düzenlenmiştir. Fuhuş suçunun basit halinde mağdurun kimliğinin önemi yoktur, asıl olan fuhuş eyleminin varlığıdır, fuhuş eylemi var ise bu eyleme aracılık, kolaylaştırma, teşvik veya yer tahsisi eylemleri suç olarak düzenlenmiştir. Nitelikli fuhuş hallerinde mağdurun kimliği, yaşı önem arz eder, bu hallerde de kimlik, yaş tespit edilemez ise şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği suçun basit halinden ceza verilmesi gerekir.
Fuhuş suçu TCK 227. maddesi ile ceza yasasının genel ahlaka karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş, maddenin gerekçesinde suç ile korunan hukuki değer toplumun ar ve haya duygusu olarak belirtilmiştir.
Fuhuş bir kimsenin para karşılığında başka bir kimse ile cinsel ilişkiye girmesidir. TCK 227/2. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilen ve cezalandırılan eylemler şunlardır;

TCK MADDE 225 HAYASIZCA HAREKETLER

1- Fuhuşa teşvik etmek suçu
2- Fuhuşu kolaylaştırma suçu
3- Fuhuşa aracılık etme suçu
4- Fuhuş için yer temin etme suçlarıdır;
TCK 227/1. maddesinde düzenlenen çocuğun fuhuşunda ise suç kabul edilen ve cezalandırılan eylemler şunlardır.
1-Fuhuşa teşvik etme suçu
2- Fuhuşun yolunu kolaylaştırma suçu
3- Fuhuş maksadı ile çocuğu tedarik etme, barındırma suçu
4-Fuhuşa aracılık suçudur.
Çocuğun taşınması, yer temin edilmesi eylemleri çocuğun suçunda tanımlanmamıştır. Başka bir ifade ile TCK 227/1. maddesi TCK 227/2. maddesinden farklı olarak yazılmıştır. “Kolaylaştırma veya aracılık etme eylemleri içinde bu eylemlerin kabul edilmesi gerekir.”
b- Mağdur: Bu suçun mağduru herkes olabilir, mağdur olan kişinin cinsiyetinin bu suçta önemi bulunmamaktadır. Suçun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir. Suçun mağduru 18 yaşında küçük kimse ise TCK 227/1, yetişkin kimse ise TCK 227/2. maddesinde yazılı suç oluşur.
c- Yetişkinlerin fuhuş suçunun unsurları: Fuhuş eyleminin bir kez yapılması yeterlidir. Fuhuş suçunun temel şekli “basit fuhuş suçu” bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak yada fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek seçimlik hareketleri ile işlenebilir. Bu seçimlik hareketlerden birden fazlası aynı zamanda yapılırsa tek suç söz konusudur.

d- Fuhuş suçunun temel şeklinin seçimlik hareketleri şunlardır;
1- Fuhuşa teşvik etmek, fuhuş yapma niyetinde olmayan veya kısmen olan kişinin fuhuş yapması için onda bir irade oluşturmaya çalışılması ile meydana gelir. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması fuhuşa teşvik sayılır.
2- Fuhuşun yolunu kolaylaştırmak. Fuhuş yapmak isteyen kimse fuhuşa atılması için her türlü imkan sağlanması veya fuhuş arayan kişiye fuhuş için imkan sağlanması ile oluşur.
3- Fuhuş için aracılık etmek, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelmesinin sağlanması ile oluşur.
4- Fuhuş için yer temin etmek, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kişinin bir araya gelecekleri yerin veya mekanın temin edilmesi ile oluşur.
Yetişkinin fuhuş suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasıdır.
Suç cebir, hile, tehdit kullanmak veya mağdurun çaresizliğinden yararlanmak suretiyle işlenirse cezanın yarısından iki katına kadar artırılacağı kabul edilmiştir.
Fuhuş suçunun eş, üst soy, kayın üst soy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nufüs kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi halinde cezanın yarı oranda artırılacağı belirtilmiştir. “Alt soy sayılmamış, yetişkin mağdurun üst soy akrabaları tarafından fuhuş suçunu işlemeleri halinde artırım maddesi düzenlenmemiştir.”
Fuhuş suçu işlemek için teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesi içinde işlenmesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağı kabul edilmiştir.

Sonuç:
Kanun koyucu cinsel ilişkinin para karşılığı yapılmasını toplumun ahlakı açısından tehlikeli saymış ancak fuhuş yapana değil aracılık eden, kolaylaştıran, yer temin eden, teşvik eden kimseyi cezalandırmıştır.
Suçun basit halinde mağdur herkes olabilir, nitelikli hallerde mağdurun kimliği önemli hale gelebilir. Fuhuş suçunun basit halinde asıl olan fuhuş eyleminin varlığıdır, bu halde mağdurun kimliğinin önemi yoktur.
Asıl olan iddianameye konu fuhuş eyleminin olmasıdır, buradaki mağdurun kimliği ancak TCK 43/1. maddesi açısından önem arz edebilir. Ancak TCK 43/1. maddesine konu bir eylem iddianameye konu edilmemiştir, ileri ki zaman dilimi içinde sanığın aynı mağdurun hukuki ve fiili kesinti öncesi fuhuş suçuna yasada aranan şekilde katıldığı anlaşılırsa, o zaman TCK 43. maddesinin uygulanarak, mahsubu gündeme gelebilir. Bu durumda yine eylemi suç olmaktan çıkarmaz.

Dosya içerisindeki deliller değerlendirilmiş ve sanığın fuhuş yapmaları için mağdurlar ile tanıklar arasında aracılık yaptığı şüpheden uzak şekilde belirlenmiş olması nedeniyle Hükmünlerin Onanması gerekirken, Hükümlerin Bozulmasına karar verilmesine karşıyım.

Bu konu hakkında benze makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.