Evlilik Öncesinde Maaş Kartının Alınması

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2013/11306
Karar : 2014/1881
Karar Tarihi : 04.02.2014

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 2. Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki boşanma davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (kadın) tarafından; kocanın kabul edilen boşanma davası, yoksulluk nafakası, ziynet ve alacak talebinin reddi yönünden, davalı-davacı (koca) tarafından ise; kadının kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, manevi tazminat, mahkeme masrafları ile vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 04.02.2014 günü duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı H.. Ç.. vekili Av. ve karşı taraf temyiz eden davacı-karşı davalı E.. Ç.. vekili Av. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı kocanın tüm, davacı-davalı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı-davalı kadın, kocasının bir kısmı evlilik tarihinden önce olmak üzere çeşitli bankalardan kendisine kredi çektirip parasını elinden aldığını,kredi kartı ile maaş kartını da elinden alıp kullandığını beyan ederek bu paraların kocadan tahsilini istemiş ve harcını da yatırmıştır. Dilekçedeki bu açıklamaya göre uyuşmazlık boşanmanın ferilerinden olmayıp, Borçlar Hukukundan kaynaklandığından, bu davaya bakmakla Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulüne dair 4787 Sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Bu bakımdan görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1100 TL. vekalet ücretinin Hasan’dan alınıp Elif’e verilmesine, aşağıda yazılı harcın Hasan’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının Elif’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.