Evlilik İçinde Maaş Kartının Alınması

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2012/9539
Karar : 2012/29338
Karar Tarihi : 05.12.2012

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 7. Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalı-davacı kadının ,karşı davası manevi tazminat ve koca tarafından kendi evinin kirası ile maaşının baba tarafından çekilmesinden dolayı maddi tazminat istemine ilişkin olup, boşanma istemi yoktur. Davalı-davacı kadının boşanma davası olmadığı halde boşanma davası varmış gibi kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

2-Davacı-davalı kocanın tanıklarının beyanından sonra evlilik birliği devam etmiştir.
Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı-davalı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

3-Davalı-davacı kadın kendisine ait evin kirasının koca tarafından alınması ve maaş kartı ile maaşının alınmasından dolayı 10.000,00 TL. maddi tazminat istemiştir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olmayıp edinilmiş mal rejiminin tasfiyesi niteliğinde olup, nispi harca tabidir.

TMK MADDE 499

Karşı davada alınan başvurma harcı dilekçedeki bütün istekleri kapsar. Mahkemece davalı-davacı kadına talep etmiş olduğu maddi tazminat için nispi peşin harcı yatırması için süre verilmesi (Harçlar Kanunu md.30-32), yatırılması halinde yargılamaya devam edilmesi, yatırılmadığı takdirde Harçlar Yasasının 30. maddesi gereğince işlem yapılması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 1, 2 ve 3.bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Bu kou hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.