Polis Davaları

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ülkemiz atama ve yer değiştirme için birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, bölgeler ve hizmet süreleri belirlenmiş, personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunlu olduğu kurala bağlanmış, atanma sırası da 24. Maddede kapsamlı olarak düzenlenmiştir.

24. maddeye göre; ”İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir. (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.” Kuralına yer verilmiştir.

Öte yandan, aynı Yönetmelikte ipka (erteleme) müessesesi düzenlenmiş olup, hizmet ihtiyacı nedeniyle, sağlık nedeniyle ve isteğe bağlı erteleme olmak üzere üç ayrı erteleme sebebi sayılmıştır.

Ancak hemen her sene 24. Maddeye uymadan sicil, rütbe ve branş dikkate alınmadan ikinci şark atamaları yapılmakta olup, ülke genelinde yüzlerce dava açılmaktadır. Bu davaların önemli bir kısmında da yürütmeyi durdurma ve iptal kararları çıkmaktadır. Hemen her yıl yaklaşık yirmi bin polis memurunun ikinci şark atamaları düzenlenmekte olup, hiç şarka gitmeyen yada defalarca ipka dilekçesi ile yerinde kalan personel varken yapılan bu atamalar idare mahkemelerinden dönmektedir.

Hemen her yıl yaklaşık yirmi bin polis memurunun ikinci şark atamaları düzenlenmekte olup, hiç şarka gitmeyen yada defalarca ipka dilekçesi ile yerinde kalan personel varken yapılan bu atamalar idare mahkemelerinden dönmektedir.

Polis Davalarına Bakan Avukatlar

Polis davalarına bakan avukat tabiri aslında genel ve üst bir tabir olan idare hukuku ile ilgilenen avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Hukukumuzda ve kanunlarımızda aslında avukatların bir alanda uzmanlaşmasını şart koşan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kendini bu alanda yetiştirmiş, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa hakim ve özel kanun ve yönetmelikler konusunda uzmanlaşmış, polis vazife ve salahiyet kanunu ile 7068 sayılı kolluk kuvvetleri disiplin kanunu hakkında bilgi seviyesi ve tecrübesi yüksek bir avukat polis memurları arasında polis davalarına bakan avukat sıfatını haiz olabilmektedir.

Polis Davalarının Kapsamı Nedir?

Polis davaları genel kapsamlı bir kavram olup polis memurlarının çalışma şartları ve koşulları içinde çalıştıkları kurumla yaşamış oldukları ihtilafları kapsamaktadır. Örneğin polis memurunun atamasının yapılması sonrası talep edilmeyen ya da istenmeyen bir yere atama yapılması yahut eş durumu nedeniyle tayin yahut 7068 sayılı kolluk kuvvetleri disiplin kanunu hükümlerine aykırılık nedeniyle disipin cezası alınması hatta ve hatta meslekten çıkarma disiplin cezası vb. Görüleceği üzere örnekler çoğaltılmakla birlikte polis memurlarının çalıştıkları kurumla yaşamış oldukları her türlü hukuki ihtilaf sonrası polis davalarına bakan avukatlar vasıtası ile idare mahkemesinde dava açma hakları vardır.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

Polis Davalarına Bakan Avukatlar ve İdare Hukuku

Polis davaları yukarıda da izah ettiğimiz üzere polis memurlarının çalıştıkları idari birimle, kurumla yaşamış oldukları hukuki ihtilafların çözümü için açılan davalardır. İşte bu davalar kuruma karşı açıldığı için ve de polis memuru hakkında yapılan işlem bir idari işlem olduğu için 2577 sayılı kanun gereği davalar idare hukukunun görev tanımı içine girecek ve idare mahkemesinde açılacaktır.

Örneğin polis memurunun aldığı disiplin cezası, atama işlemi, görevlendirme işlemi, meslekten çıkarma işlemi, rütbe terfi işlemi, pomem mülakat işlemi, kurumlar arası geçiş işlemi, malullük işlemi, sicil işlemi, parasal haklara ilişkin işlemler vb işlemler birer idari işlemdir. Bundan dolayı polis davalarına bakan avukatlar idare hukuku ile iç içedirler.

Davalar idare hukukunun tanımı içinde yer aldığından dolayı idare mahkemesinde açılır ve idare hukukunun kurallarına tabidir. Bundan dolayıdır ki polis memurunun çalıştığı kurum ile, görev yaptığı yerdeki amiri ile yaşadığı idare hukukunun konusunu oluşturacak ihtilafların hepsinde idare mahkemelerinde açılacak idari işlemin iptali davası uygulama alanı bulacaktır.

Emniyet Rütbe Terfi Davası Neden Önemli?

Terfi işlemleri objektif kriterlere bağlanmıştır, bu kriterlerin söz konusu olduğu durumlarda idarenin takdir yetkisi yoktur; takdir yetkisi ancak bu kriterler içinde kalarak kullanılabilir. Kaldı ki, idarenin bağlı yetki içerisinde olmadığı, takdir yetkisinin bulunduğu alanlarda bile sınırsız bir takdir marjının olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmetin gerekleriyle sınırlanmış olduğu Danıştayın istikrar kazanmış içtihatlarındandır.

Dolayısıyla idare “Takdir yetkim var.” diyerek bütün koşulları sağlayan bir personelin terfiini engelleyemez. Öte yandan 15 Temmuz sonrası yapılan ihraçlar nedeniyle tecrübeli personele oldukça ihtiyaç varken böylesine başarılı bir personelin terfi ettirilmemesi kamu yararı ve hizmetin gerekleriyle de bağdaşmamaktadır.

Polislik mesleği, kariyer mesleğidir. Hiyerarşik kuralların katı işlediği bir kurum olması nedeniyle de kariyer ve rütbe, en temel motivasyon kaynağıdır. Bu nedenle de terfi konusunun diğer devlet memurlarından çok daha farklı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır.

Emniyet Teşkilatına giren her rütbeli personel, devreleriyle birlikte yükselerek bir gün Emniyet Genel Müdürü olma hayalini kurar. Öte yandan, personel terfi edemediğinde kendi dönem arkadaşlarının hiyerarşik olarak emrine girmekte hatta daha önce emir verdiği astlarının kendisine emir verme ihtimali bile ortaya çıkmaktadır.

Emniyet Teskilatinda Polis Rutbe Terfi Islemleri ve Iptal Davaları

Dolayısıyla rütbe terfiinde yaşanacak bir olumsuzluk, personelin tüm meslek hayatını tahmin edilenin ötesinde etkilemektedir. Emniyet Teşkilatında hukuka uygun bir nedenle dahi olsa terfi edememenin maddi manevi yükü ağırken haksız yere terfi edememek mesleki yaşamı çok daha derinden etkilemektedir. Bu bakımdan haksız yere verilen terfi etmez kararının hukuk aleminde yarattığı tahribatın yanı sıra bireyin adalet duygusunda yarattığı tahribatı da gösterebilmek bakımından bu önemli detayı dikkatinize sunmak isteriz.

Gelinen noktada, hakkında hiçbir adli idari soruşturma dahi bulunmayan, bütün performans notları çok iyi olan, en küçük bir soruşturması dahi olmayan polis amirlerinin terfi ettirilmesi gerekirken hakkında tesis edilen TERFİ ETMEZ işlemlerine karşı iptal davası açılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde piramit sistemde polis amirinin rütbe alması, devrelerine yetişmesi gün geçtikçe zorlaşacak. Başka bir ifade ile kaçan balık daha da büyük olacaktır… Sonuç olarak kariyer hedefi olan mesleğinin başındaki komiser yardımcısı ve komiser rütbesindeki polis amirlerine iptal davası açmalarını şiddetle öneriyoruz.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.