KAÇAK AKARYAKIT NAKİL ARACINA MÜSADERE KARARI VERİLEMEYECEĞİ – Gaziantep Ceza Avukatı

Özet: Sanığa ait olduğu anlaşılan, ele geçen kaçak ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıtın miktarı ile davaya konu nakil aracının niteliği dikkate alındığında davaya konu eşyanın, hacim ve miktar itibari ile aracın taşıma kapasitesinin ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı, nakil aracında gizli bölme ya da tertibatın yer almadığı ayrıca davaya konu eşya ve nakil aracının değerleri göz önüne alındığında nakil aracının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve hakkaniyete aykırılığın bulunduğu anlaşılmakla, müsadere koşullarının oluşmadığı tespit edilen davaya konu nakil aracının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay
7.Ceza Dairesi

Esas : 2016/8029
Karar : 2016/8895
Karar Tarihi : 23.06.2016

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

I-) Sanık …’un temyiz itirazlarının incelemesinde;

Hükmü yasal süresi içinde temyiz etmeyen sanık …’un temyiz inceleme isteğinin 5320 Sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

II-) Sanık … ve katılan … Kurumu vekilinin temyiz itirazlarının incelemesinde;

Anayasa Mahkemesi’nin, 5237 Sayılı TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına dair 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 8.10.2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede;

Sanığa ait olduğu anlaşılan, ele geçen kaçak ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıtın miktarı ile davaya konu nakil aracının niteliği dikkate alındığında davaya konu eşyanın, hacim ve miktar itibari ile aracın taşıma kapasitesinin ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı, nakil aracında gizli bölme ya da tertibatın yer almadığı ayrıca davaya konu eşya ve nakil aracının değerleri göz önüne alındığında nakil aracının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu sebeple 5237 Sayılı TCK’nın 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete aykırılığın bulunduğu anlaşılmakla, müsadere koşullarının oluşmadığı tespit edilen davaya konu nakil aracının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi,

TMK MADDE 510

Yasaya aykırı, sanık … ve katılan … Kurumu vekilinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nın 322. maddesi gereğince; hüküm fıkrasından nakil aracının müsaderesine dair bendin çıkartılması ve yerine “Dava konusu nakil aracı için müsadere koşullarının oluşmadığı gözetilerek sahibine iadesine, bu dosya sebebiyle konulan trafik kaydı üzerindeki tedbirin kaldırılmasına,” cümlesinin yazılması ile diğer hususların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

III-) Katılan … Kurumu vekili ve malen sorumlu …’un, sanık … hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

1-) Suç tarihinde 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olduğu anlaşılan sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK’nın 31/3. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle fazla ceza tayini,

2-) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine objektif koşullar bakımından engel hali bulunmadığı anlaşılan sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ettiği ve karar yerinde 5271 Sayılı CMK’nın 231/6-(b) bendinde düzenlenen sübjektif şarta dair bir değerlendirmede yapılmadığı nazara alınarak; sanığa ait olduğu anlaşılan 235 litre kaçak ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt için kaçak eşyaya mahsus tespit varakası düzenlettirilmesinin ardından tespit edilecek gümrük vergi miktarının sanığa kamu zararı olarak bildirilmesi sonucunda sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, kamu zararının ödenmemesi sebebiyle başka gerekçe de gösterilmeden ve diğer objektif ve sübjektif değerlendirmeler yapılmadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedilmesi,

3-) Sanığa ait olduğu anlaşılan, ele geçen kaçak ve ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıtın miktarı ile davaya konu nakil aracının niteliği dikkate alındığında davaya konu eşyanın, hacim ve miktar itibari ile aracın taşıma kapasitesinin ağırlıklı bölümünü oluşturmadığı, nakil aracında gizli bölme ya da tertibatın yer almadığı ayrıca davaya konu eşya ve nakil aracının değerleri göz önüne alındığında nakil aracının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu sebeple 5237 Sayılı TCK’nın 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete aykırılığın bulunduğu anlaşılmakla, müsadere koşullarının oluşmadığı tespit edilen davaya konu nakil aracının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi,

Uygulamaya göre de;

4-) 5237 Sayılı TCK’nın 53/4. maddesi uyarınca, suç tarihinde 18 yaşını tamamlamadığı anlaşılan sanık hakkında, anılan yasa maddesinin 1. fıkrasının uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan … Kurumu vekili ve malen sorumlu …’un temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğine yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 23.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.