FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma Suçu Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulması Sonucu Hükmün Bozulması

Yargıtay
16.Ceza Dairesi

Esas : 2018/4314
Karar : 2018/5063
Karar Tarihi : 12.12.2018

  • SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU ( Sanığın Bylock Kullanıcısı Olduğunu Kabul Etmediği – Sanığın Bylock Uygulamasını Kullandığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Teknik Verilerle Tespiti Halinde Bylock Kullanıcısı Olduğuna Dair Delilin Atılı Suçun Sübutu Açısından Belirleyici Nitelikte Olduğu/İlgili Birimlerden Ayrıntılı Bylock Tespit ve Değerlendirme Raporu Getirtilip Değerlendirilerek Duruşmada Sanık ve Müdafiine Okunup Diyecekleri Sorulduktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
  • SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU KABUL ETMEMESİ ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu – Sanığın Bylock Uygulamasını Kullandığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Teknik Verilerle Tespiti Halinde Bylock Kullanıcısı Olduğuna Dair Delilin Atılı Suçun Sübutu Açısından Belirleyici Nitelikte Olduğu/İlgili Birimlerden Ayrıntılı Bylock Tespit ve Değerlendirme Raporu Getirtilip Değerlendirilerek Duruşmada Sanık ve Müdafiine Okunup Diyecekleri Sorulduktan Sonra Karar Verilmesi Gerektiği )
  • EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM KURULMASI ( Sanığın Bylock Uygulamasını Kullandığının Kuşkuya Yer Vermeyecek Şekilde Teknik Verilerle Tespiti Halinde Bylock Kullanıcısı Olduğuna Dair Delilin Atılı Suçun Sübutu Açısından Belirleyici Nitelikte Olduğu – İlgili Birimlerden Ayrıntılı Bylock Tespit ve Değerlendirme Raporu Getirtilerek Duruşmada Sanık ve Müdafiine Okunup Diyecekleri Sorularak Karar Verilmesi Gerektiği/Yetersiz Bylock Sorgu Tutanaklarına Dayanılarak Hüküm Kurulmasının Hatalı Olduğu )

5237/m. 220

ÖZET : Dava, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir. Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip değerlendirilerek duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile hüküm kurulması hatalıdır.

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı,başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;

KARAR : Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme talebinin yasal şartları oluşmadığından CMK’nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

I-)Sanık hakkında yapılan temyiz incelemesinde;

Sanığın terör örgütüne üye olmak suçundan eylemine uyan TCK’nın 314/2, 53, 58/9, 63 ve 3713 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesi gereğince 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ilk derece mahkemesince verilen hükmün TCK’nın 62. maddesinin uygulanması gerektiği gerekçesiyle hukuka aykırı olduğunu değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin, 5271 Sayılı CMK’nın 280/1-e maddesi gereğince duruşma açıp sonucuna göre aynı kanun maddesinin 2. fıkrası gereğince ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurması gerekirken kanun maddesine yanlış anlam yüklenerek duruşma açmaksızın evrak üzerinde ilk derece mahkemesince belirlenen cezadan TCK’nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmak suretiyle temel cezanın 7 yıl 6 aydan 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirilmesi hukuka aykırı ise de anılan uygulamanın sanık lehine olması ve aleyhe temyiz de bulunmaması hususları gözetilerek CMK’nın 290/1 maddesindeki emredici düzenleme kapsamında değerlendirilen iş bu hukuka aykırılık bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; sanığın temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden CMK’nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA,

II-Sanık hakkında yapılan temyiz incelemesinde;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16-956 Esas ve 2017/370 Sayılı kararı ile onanarak kesinleşen, Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 Sayılı kararında; “Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bir suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağının kabul edildiği gözetilmekle,

Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı bylock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip değerlendirilerek duruşmada sanık ve müdafiine okunup diyecekleri sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz bylock sorgu tutanaklarına dayanılarak eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı hükmün BOZULMASINA, 12.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

5/5 - (1)

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.