Banka Kredi Kartı İle Satın Alınan Malın, Ürünün Teslim Edilmemesi Halinde , Kredi Kartı Hamilin Ürün Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı, Tahsil Edilen Miktarların Tüketiciye İadesi Yapılır

Yargıtay
19.Hukuk Dairesi

Esas : 2018/2084
Karar : 2020/64
Karar Tarihi : 27.01.2020

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi (Tük.Mah.Sıf.)

Taraflar arasındaki menfi tespit ve bedelin iadesi istemli davanın bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı …A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davalı …A.Ş.’ye ait kredi kartı ile internet sitesi üzerinden diğer davalıdan 10.10.2013 tarihinde on iki taksitli toplam 9.084,18 TL bedelli alışveriş yaptığını, alışveriş sonucu ürün teslim edilmediğini, 21.10.2013 tarihinde işlemin iptali için davalı …’a dilekçe verdiğini, satıcı firmanın da ürünün teslim edilmediğini kabul ettiğini ve işlemin iptal edildiğine dair bankaya bilgi verdiğini, ayrıca bankaya ihtarname gönderildiğini, tüm bunlara rağmen işlemin iptal edilmediğini ileri sürerek, borçlu olmadığının tespiti ile bankaya yapılan ödemelerin iadesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …A.Ş. vekili, davalı bankaya husumet yöneltilemeyeceğini, davanın malın teslim edilmemesinden kaynaklandığını, bankanın sorumlu olmadığını, üye işyerine alışverişin ertesi günü ödemenin yapıldığını, üye işyerinin bankaya alışveriş iptalini bildirmediğini, sorumluluğun üye işyerinde olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı …A.Ş.’nin davacının yapmış olduğu alışveriş işlemi ile ilgili charge back kuralları gereği iptal işlemi yapması gerekirken bunu yapmadığı, davalı …A.Ş.’nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün davalı …A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 2016/6486 esas ve 2017/2348 karar ve 22.03.2017 tarihli ilamı ile “Dava, kredi kartı harcamaları nedeniyle haksız olarak alınan paranın tahsiline ilişkindir. Bilirkişi konusunda uzman olmayıp banka kayıt defterleri üzerinde inceleme yapılmaksızın düzenlenen bilirkişi raporu yetersizdir. Mahkemece bankacılık konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla banka kayıt ve defterlerinin yerinde incelenmek üzere, davalı tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar ve davacıya yapıldığı iddia olunan ödemeler üzerinde de durularak varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, dosyaya sunulan 16.03.2018 tarihli bilirkişi raporunda ürünü davacıya teslim etmeyen firma için pos cihazı veren bankanın kusurlu olduğu, inceleme neticesinde toplam harcama tutarının 9.084,18 TL olduğu, davacı tarafından ödenen tutarın 3.785,05 TL olduğu, hesaplamaya faizin dâhil edilmediğinin belirtildiği, raporun hükme esas teşkil edecek açıklıkta ve yeterlilikte olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı banka vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı banka vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davacı, davalı banka ile birlikte davalı …a dava açmış, hükümde davalı …için işin esası hakkında olumlu veya olumsuz bir karar vermemiştir. Davalılar arasındaki rücu ilişkisinde bu eksiklik önemli olduğundan davalı bankanın bu yöndeki temyizi haklı olup, hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı banka vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz eden davalı …A.Ş’ne iadesine, 27.01.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Banka Kredi Kartı İle Satın Alınan Malın, Ürünün Teslim Edilmemesi Halinde , Kredi Kartı Hamilin Ürün Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı, Tahsil Edilen Miktarların Tüketiciye İadesi Yapılır 1

Yargıtay
19.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/6486
Karar : 2017/2348
Karar Tarihi : 22/03/2017

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi(Tük. Mah. Sıf.)

Taraflar arasındaki menfi tespit ve bedelin iadesi istemli davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı …A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davalı …A.Ş.’ye ait kredi kartı ile internet sitesi üzerinden diğer davalıdan 10.10.2013 tarihinde oniki taksitli toplam 9.084,18 TL bedelli alışveriş yaptığını, alışveriş sonucu ürün teslim edilmediğini, 21.10.2013 tarihinde işlemin iptali için davalı …’a dilekçe verdiğini, satıcı firmanında ürün teslim edilmediğini kabul ettiğini ve işlemin iptal edildiğine dair bankaya bilgi verdiğini, ayrıca bankaya ihtarname gönderildiğini, tüm bunlara rağmen işlemin iptal edilmediğini ileri sürerek, borçlu olmadığının tespiti ile bankaya yapılan ödemelerin iadesini talep ve dava etmiştir.
Davalı …A.Ş. vekili, müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini, davanın malın teslim edilmemesinden kaynaklandığını, bankanın sorumlu olmadığını, üye işyerine alışverişin ertesi günü ödemenin yapıldığını, üye işyerinin bankaya alışveriş iptalini bildirmediğini, sorumluluğun üye işyerinde olduğunu belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı …A.Ş.’nin davacının yapmış olduğu alışveriş işlemi ile ilgili charge back kuralları gereği iptal işlemi yapması gerekirken bunu yapmadığı, davalı …A.Ş.’nin bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı …A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kredi kartı harcamaları nedeniyle haksız olarak alınan paranın tahsiline ilişkindir. Bilirkişi konusunda uzman olmayıp banka kayıt defterleri üzerinde inceleme yapılmaksızın düzenlenen bilirkişi raporu yetersizdir.

Mahkemece bankacılık konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla banka kayıt ve defterlerinin yerinde incelenmek üzere, davalı tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar ve davacıya yapıldığı iddia olunan ödemeler üzerinde de durularak varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 22/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Banka Kredi Kartı İle Satın Alınan Malın, Ürünün Teslim Edilmemesi Halinde , Kredi Kartı Hamilin Ürün Bedelinden Sorumlu Tutulamayacağı, Tahsil Edilen Miktarların Tüketiciye İadesi Yapılır 2

Yargıtay
19.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/1953
Karar : 2017/2895
Karar Tarihi : 10/04/2017

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, sihirlikazan.com sitesinden toplam 11.900,48 TL tutarlı 2 ayrı alışveriş yaptığını, alışverişinde davalı banka tarafından verilmiş kredi kartını kullandığını, satın aldığı ürünlerin teslim edilmemesi üzerine davalı bankaya başvurarak chargeback kuralları gereğince ödediği bedelin kredi kartına iadesini talep ettiğini ancak davalı bankanın haksız yere talebi reddettiğini ileri sürerek, 11.900,48 TL’nin yasal faiziyle iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, satım ilişkisinin tarafı olmayan müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, bankanın chargeback kuralını işletmesi gerekirken işletmeyerek kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 8.898,03 TL ve 2.996,49 TL tutarlı alışveriş bedellerinin taksit ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 10/04/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.