Yağma Suçu Ve İstinaf Başvurusu

Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2018/3416
Karar : 2019/265
Karar Tarihi : 24/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ceza Dairesi
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : İstinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine

… Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/417 Esas ve 2018/80 Karar sayılı ilamı ile yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne karşı, sanık … ve savunmanı ile O yer Cumhuriyet Savcısının, CMK’nin 272 ve müteakip maddeleri uyarınca İstinaf kanun yoluna başvurmaları üzerine; … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 10.07.2018 gün, 2018/1657 Esas ve 2018/1644 Karar sayılı “.. Yerel mahkemece yapılan yargılama sonucunda katılan kurum … kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T uyarınca belirlenen 4.360,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile adı geçen katılana verilmesine karar verildiği, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 21/02/2018 tarih 2017/4005 esas 2018/1641 karar sayılı ilamında belirtildiği üzere; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aile içi işlenen yağma suçunda doğrudan ve/veya dolaylı bir zarar gören konumunda kabulünün olanaklı bulunmadığı, katılma hakkı bulunmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün davaya katılma taleplerinin kabulü ile katılma kararı verilmesinin bu bağlamda hukuken geçerli olmadığı, bu nedenle adı geçen kurum lehine vekalet ücreti verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmış ise de; bu husus bozma veya duruşma açılması nedeni yapılmamış olup, 5271 sayılı CMK’nin 280/1-a ve 303/1-h maddeleri gereğince düzeltilebilir nitelikte bir hukuki yanılgı olduğundan;
Hüküm fıkrasının 3 nolu bendinin hüküm fıkrasından tamamen ÇIKARTILMASINA,
Düzeltilen bu husus dışında, duruşmaların kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde ileri sürülen iddia ve savunmalar ile ikame edilen delillerin denetimi sağlayacak biçimde ve eksiksiz olarak sergilenerek tespit edildiği, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm bilgi ve delillerin gerekçeli kararda usulünce tartışılarak oluşan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemlerin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirildiği ve cezaların kanunda düzenlenen kurallara uygun şekilde belirlenerek bireyselleştirildiği,
Anlaşıldığından istinaf başvurusunda bulunan sanık … müdafii ile O yer Cumhuriyet Savcısının istinaf başvurusunun hükmün bu şekilde DÜZELTİLMEK SURETİYLE ESASTAN REDDİNE,” dair kararına karşı, sanık … savunmanı tarafından usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hukuka aykırılıklar CMK’nin 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık … hakkında kurulan hükmün usul ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf isteminin “DÜZELTİLMEK SURETİYLE ESASTAN REDDİNE” dair verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık … savunmanının temyiz itirazlarının CMK’nin 302/1. maddesi gereğince reddiyle, … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 10.07.2018 gün, 2018/1657 Esas ve 2018/1644 Karar sayılı Karar sayılı “DÜZELTİLMEK SURETİYLE ESASTAN RED” hükmünün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 24/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.