TMK MADDE 495 MİRAS HUKUKU

BİRİNCİ KISIM MİRASÇILAR
BİRİNCİ BÖLÜM YASAL MİRASÇILAR

A. Kan Hısımları
I. Altsoy

Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

TMK MADDE 495’İN GEREKÇESİ

Gerekçe; Yürürlükteki Kanunun 439 uncu maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak suretiyle kenar başlıklarıyla birlikte yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

TMK MADDE 495 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
14.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/2909
Karar : 2018/7152
Karar Tarihi : 25.10.2018

MAHKEMESİ : Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacı tarafından, davalılar aleyhine 06.10.2015 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 17.12.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, bankada bulunan para üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde …. Şubesinde bulunan ve . …. ile… arasında müşterek olan hesapta bulunan para üzerindeki elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalılardan… vekili temyiz etmiştir.

Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. (TMK m. 575) Mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır. (TMK m. 580) Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak kanun gereğince kazanırlar. (TMK m. 599) Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar (TMK m. 495). Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri eşe kalır (TMK m. 499).
…. şubesinde bulunan hesap … ve … adına açılmış ortak hesaptır.

Müşterek hesaptaki paylar aksi iddia edilip kanıtlanmadıkça birbirine eşittir. Zira para müşterek hesaba yatırıldığına ve pay bakımdan bir anlaşma bulunmadığına göre mülkiyetin yarı yarıya olmak üzere hak sahiplerine ait olması gerekir. Müşterek hesap birden fazla kişiye ait ise mudilerden birinin ölümü halinde, aksine sözleşme yoksa, hesaptaki paralar eşit paylara bölünecek ve hayatta kalan mudiye kendi payı ödenebilecektir.
Elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmesi istenen hesap, müşterek hesap olduğundan yarısı üzerinde tarafların murislerinden….’in diğer yarısı üzerinde de …’ın eşit hakkı bulunmaktadır.

Murislerinin ölümü ile ortak hesaptaki haklar külli halefiyet gereği her bir miras bırakanın mirasçısına ayrı ayrı geçer. O halde mahkemece, bankada bulunan mevduatın ortak hesap olduğu gözetilerek, murisler …. ve….’in ayrı ayrı mirasçılık belgeleri temin edilerek her iki pay hakkında ayrı ayrı elbirliği mülkiyetinin müşterek mülkiyete çevrilmek suretiyle hüküm kurulması gerekirken, ortak hesaptaki tüm paranın murislerden …’e ait olduğu sonucunu doğuracak şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 25.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.