TMK MADDE 496

A. Kan Hısımlığı
II. Ana ve Baba

Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

TMK MADDE 496’NIN GEREKÇESİ

Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.
Maddenin kenar başlığı “baba ve ana” yerine, Türk dilinde bu iki sözcüğün kullanılışında ana sözcüğünün önde kullanılması ve anaya verilen önem göz önünde tutularak “ana ve baba” deyimi kullanılmıştır.

TMK MADDE 496 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
11.Hukuk Dairesi

Esas : 2015/12455
Karar : 2017/575
Karar Tarihi : 06/02/2017

MAHKEMESİ : TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen …/06/2015 tarih ve 2014/1505-2015/496 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, dava dışı sigortalısının yapmış olduğu 2 adet … satışından kaynaklı uluslararası deniz ve kara taşımacılığı içeren karma taşımasının davalı tarafça yapılırken emtianın zarara uğradığını, dava dışı sigortalıya zarar ödemesi yapıldığını, davalının kusuru ile zarara sebebiyet verdiğini, zarar miktarı olan 50.430,37 USD’nin sigortalıya ödendiğini, yapılan takibe davalının itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptalini, takibin devamını ve %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamına uyularak, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulüne, …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/12059 esas sayılı icra dosyasından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına; asıl alacak likit olduğundan % 20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 6098 sayılı TBK m. 151/2 (818 sayılı BK m. 130/2) gereğince zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, borçların ifasındaki sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümlerin uygulanacağına ve 6098 sayılı TBK m. 93 (818 sayılı BK m. 77) gereğince; ifa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçeceğinin düzenlenmiş olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4.788,97 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 06/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.