Nitelikli Yağma, Tehdit Ve Mala Zarar Verme Suçları

Yargıtay
6.Ceza Dairesi

Esas : 2016/241
Karar : 2019/259
Karar Tarihi : 23/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli yağma, tehdit, mala zarar verme, kasten yaralama
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık … savunmanı tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; sanık … ve savunmanı duruşma gününden haberdar edildikleri halde duruşmaya gelmedikleri ve bir mazerette bildirmedikleri anlaşılmakla adı geçen sanık yönünden duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanık … 18 yaşını doldurmadığı halde, 5271 sayılı CMK’nin 185. maddesine aykırı olarak duruşmaların kapalı yerine açık yapılması ve hükmün de açık duruşmada tefhim edilmesi, telafisi mümkün olmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
I- Sanık … hakkında mağdur …’a karşı mala zarar verme ve mağdur …’ye karşı kasten yaralama suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde:

Sanık hakkında mala zarar verme ve kasten yaralama suçlarından hükmolunan doğrudan adli para cezasının miktarları bakımından, 14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile eklenen 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, üç bin liraya kadar olan mahkumiyet hükümlerinin kesin nitelikte olması ve temyiz kabiliyetinin de bulunmaması nedeniyle sanık … savunmanının temyiz isteğinin, CMUK’un 317. maddesi gereğince REDDİNE,

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
II- Sanıklar …, … ve … hakkında mağdur …’a karşı yağma suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelenmesinde:
24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararına göre sanık … hakkında TCK’nin 53. madde uygulamasının infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre sanıklar …, … ve … savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin istem gibi ONANMASINA,
III- Sanık … hakkında mağdur …’a karşı yağma; mağdur …’ye karşı tehdit suçundan suçundan kurulan hükmün temyiz incelenmesinde:
Sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün doğal sonucu olan TCK’nin 53. maddesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140 Esas, 2015/85 sayılı iptal kararının, infazda gözetilmesi olanaklı görülerek yapılan incelemede:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Suç tarihinden sonra kesinleşen eski hükümlülük kaydının tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 58.maddesinin uygulanması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından TCK’nin 58. maddesine ilişkin bölümün tamamen çıkarılması suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 23/01/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.