Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesindeki kriterler- Gaziantep işçi davaları avukat

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

İşçiye sağlanan koruyucu elbise, işyerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili alacakları dikkate alınmaz.

9. Hukuk Dairesi 2018/5619 E. , 2018/13418 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 18.08.2011-03.07.2013 tarihleri arasında aralıksız, satış elemanı olarak çalıştığını, iş akdinin 03.07.2013 tarihinde işveren tarafından haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, akabinde … Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu, … 19. Noterliğinın 05.07.2013 tarih 10853 yevmiye nolu ihtarnamesini davalıya tebliğ ettiğini, maaşının asgari ücret üzerinden ödendiğini, elden prim ödemesi olduğunu, fazla mesailerinin ödenmediğini, çalıştığı süre içinde 2012 yılı Kurban Bayramının 1. günü haricinde tüm ulusal bayram genel tatillerde çalışmasına rağmen ücretlerinin ödenmediğini, 2013 yılı 6. aydan iş akdinin sonlanmasına kadar geçen süreye ait prim alacağının da ödenmediğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve prim alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, müvekkili firmanın Bisse mağazasında çalışmakta iken gelen müşteri ihbarı üzerine yapılan incelemede şikayetlerinin haklı olduğu, adı geçen personelin TCK’na göre suç teşkil eden fillerinin tespit edildiğini, firma aleyhine müşteri aracı kılınarak haksız kazanç elde ettikleri, bunun için muhtevası gerçek dışı fatura düzenlediklerini, ayrıca işyerinde yapılan sayımda piyasa değeri 15.000,00 TL üzerinde olan bir kısım mağaza eşyasının (giyim eşyasının) yerinde olmadığının tespiti üzerine … C. Başsavcılığında ceza soruşturmasının devam ettiğini, söz konusu haksız filler nedeniyle müvekkili firmanın maddi ve manevi yönden zarara uğradığını, konuya ilişkin savunma vermemesi üzerine bu kişilerin iş akdinin haklı sebeple, yani doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması sebebiyle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak, dosya kapsamı değerlendirildiğinde davacının iş akdinin haklı bir neden olmadan davalı işveren şirket tarafından ihbar sürelerine uyulmaksızın fesih edilerek sona erdirildiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir.

Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.
İşçiye sağlanan koruyucu elbise, işyerinde kullanılmak üzere verilen havlu, sabun yardımı, arızi fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil, hafta tatili alacakları dikkate alınmaz.

Somut uyuşmazlıkta; dava dilekçesinde davacı, işyerinde ayda en az 400,00 TL prim aldığını iddia etmiş, Mahkemece dinlenen davacı tanıkları işverence davacıya ayda ortalama 400,00 TL prim ödendiğini beyan etmişlerdir.

Dosya içeriğine göre, işyerinde satış temsilcisi olarak çalışan davacıya prim ödendiği tanık beyanları ile kanıtlandığından, Mahkemece kıdem ve ihbar tazminatlarını hesaplamaya esas giydirilmiş ücrete aylık 400,00 TL prim ödemesinin ilave edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.