DAVALININ TTK 886 GEREĞİNCE SORUMLULUK SINIRLARINDAN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI

Özet : Uyuşmazlık; sigorta şirketi ile … arasında nakliyat abonman blok poliçesi düzenlendiğini, sigortalı … plakalı tanker römork (dorse) ile maliki ve sürücüsü … olan … plakalı çekici araca bağlı şekilde otogaz emtiası taşıma sırasında tek taraflı trafik kazası nedeniyle emtianın hasara uğradığını, trafik kazası tespit tutanağında … plakalı araç sürücüsü …’un tamamen kusurlu olduğunun belirlendiğini, tanker içerisinde bulunan otogaz emtiasının boşaldığını, zayi olan otogaz emtiasının bedelinin sigortalı şirkete ödendiğini iddia eden davacının ödenen bedeli faizi ile birlikte trafik kazasında vefat eden …’un kanuni mirasçılarından tahsili talebine ilişkindir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hasara uğrayan emtianın fatura bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş ise de TTK’nın düzenlemelerine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu itibarla, mahkemece 6102 sayılı TTK’nın 886. maddesi uyarınca davalının sorumluluk sınırlamalarından yararlanıp yararlanamayacağı, davalının sınırlı sorumluluğa tabi olduğunun belirlenmesi halinde ise davaya konu emtianın ağırlığının tespiti için taraf delillerinin ibrazı sağlanarak gerektiğinde uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle TTK’nın 880. maddesine göre taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre tazminat tutarı hesaplanıp, TTK’nın 882. maddesi uyarınca taşıyıcının sorumluluk limiti tespit edilerek neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bu nedenlerle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

T.C.Yargıtay

1.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/13669
Karar : 2018/745
Karar Tarihi : 05.02.2018

Taraflar arasında görülen dava…. Mahkemesi’nce verilen 31.03.2016 tarih ve 2015/58-2016/160 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili sigorta şirketi ile….arasında nakliyat abonman blok poliçesi düzenlendiğini, sigortalı ….. plakalı tanker römork (dorse) ile maliki ve sürücüsü … olan ….. plakalı çekici araca bağlı şekilde otogaz emtiası taşıma sırasında tek taraflı trafik kazası nedeniyle emtianın hasara uğradığını, trafik kazası tespit tutanağında…..plakalı araç sürücüsü …’un tamamen kusurlu olduğunun belirlendiğini, tanker içerisinde bulunan otogaz emtiasının boşaldığını, zayi olan otogaz emtiasının bedeli olan 74.785,43 TL’nin sigortalı şirkete 24/11/2014 tarihinde ödendiğini iddia ederek 74.785,43 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte trafik kazasında vefat eden …’un kanuni mirasçıları olan davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ve vekilleri, dava konusu aracın müvekkillerin murislerine ait olduğunu, sigortalı şirket ile muris arasında 2013-2015 tarihleri arasında araç kiralama sözleşmesi akdedildiğini, bu sözleşmenin uzun süreli kiralama sözleşmesi olduğunu, aracı işletenin sıfatının sigortalı …. olduğunu, murisin bu şirketin talimatları doğrultusunda hareket ettiğini savunarak rücu şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre…..plakalı römorkun davacı tarafça 29/01/2014 tarihli nakliyat abonman blok poliçesi ile sigortalandığı, bahsi geçen poliçe gereği ve oluşan hasar sonrasında davacı … şirketi tarafından 74.785,43 TL dava dışı …..firmasına ödeme yapıldığı, kaza sonrası düzenlenen trafik kazası tespit tutanağına göre 4….plakalı araç sürücüsü …’un 2918 sayılı ….anunun 52/1-a maddesinde yazılı olan “araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken hızlarını azaltmamak” kuralını ihlal ettiği ve tek taraflı trafik kazası olduğundan tamamen kusurlu olduğunun belirlendiği, zarar görene ödemede bulunan sigorta şirketinin ödediği sigorta bedeli kadar ve halefiyet prensibi gereğince rücu hakkının doğduğu, davalıların araç sürücüsü …’un mirasçıları olduğu, davalı …. dava tarihinde vefat ettiği gerekçesiyle davalı …..yönünden taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle davanın reddine, diğer davalılar bakımından davanın kabulü ile 74.785,43 TL’nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava, yurt içi kara taşımacılığından kaynaklanan hasar tazminatının rücuen tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, 6102 sayılı TTK’nın 880. maddesinde, tazminatın eşyanın taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre hesaplanması gerektiği, 882. maddesinde tam ziya (tam kayıp) durumunda ödenecek tazminatın gönderinin net olmayan ağırlığının her bir kilogramı için 8,33 özel çekme hakkını karşılayan tutar ile sınırlı olduğu, 886. maddesinde de taşıyıcının sorumluluk sınırlamalarından yararlanamayacağı haller düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hasara uğrayan emtianın fatura bedeli üzerinden davanın kabulüne karar verilmiş ise de TTK’nın yukarıda belirtilen düzenlemelerine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Bu itibarla, mahkemece 6102 sayılı TTK’nın 886. maddesi uyarınca davalının sorumluluk sınırlamalarından yararlanıp yararlanamayacağı, davalının sınırlı sorumluluğa tabi olduğunun belirlenmesi halinde ise, davaya konu emtianın ağırlığının tespiti için taraf delillerinin ibrazı sağlanarak, gerektiğinde uzman bilirkişi heyetinden rapor alınmak suretiyle, TTK’nın 880. maddesine göre taşınmak üzere teslim alındığı yer ve zamandaki değerine göre tazminat tutarı hesaplanıp, TTK’nın 882. maddesi uyarınca taşıyıcının sorumluluk limiti tespit edilerek neticesine göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın bu nedenlerle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.