Ticaret Hukuku

FATURALANDIRILMAYAN TEDAVİ GİDERLERİNDEN DAVALI SİGORTANIN SORUMLULUĞUNUN DEVAM ETTİĞİ

Rate this post

Özet : .. poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle … şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. … şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır. Bu durumda davacının faturalandırılan tedavi giderlerinden …’nın sorumlu olacağı bu nedenle davalı … şirketinin sorumlu bulunmadığı, faturalandırılmayan tedavi giderlerinden davalı sigortanın sorumluluğunun devam ettiği gözetilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

T.C.
Yargıtay

  1. Hukuk Dairesi

Esas : 2016/607
Karar : 2018/11339
Karar Tarihi : 27.11.2018

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili dava dilekçesi ile;Davalı …’in müvekkillerine çarparak yaralanmalarına sebep olduğunu, kaza nedeniyle müvekkillerinin bir süre iş göremez halde kaldıklarını belirterek tedavi, ulaşım, yoksun kalınan kazanç ve bundan sonra uğrayacakları kazanç kayıpları için davacı … adına şimdilik 1.500,00 TL davacı … adına şimdilik 1.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan tahsili ile … için 10.000,00 TL … için 7.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı …’den tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili cevap dilekçesinde; kaza tespit tutanağı ile müvekkiline atfedilen kusuru kabul etmediklerini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Davalı … vekili cevap dilekçesi ile; müvekkilinin sorumluluğunun poliçe limitlerince ve sigortalının kusuru oranında olduğunu ve tedavi masraflarından sorumlu olmadıklarını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile; davacı … için 6.722,50 TL maddi, 5.000,00 TL manevi, … için 444,81 TL maddi, 2.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş, hüküm davalı
… … A.Ş. vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat ist… ilişkindir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde;
1-6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362maddesinde öngörülen temyiz kanun yolu parasal sınırı 01.01.2015 tarihinden itibaren 2.080,00 TL’ye çıkarılmıştır. Mahkemenin hükmü anılan tarihten sonra incelenmekle davalı vekilinin davacı … için belirlenen maddi tazminat miktarının kesin olması nedeniyle bu yöndeki temyiz dilekçesinin reddine,
2- … tarafından, trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetlerine ait tedavi bedellerinin tamamının … tarafından karşılanması esasının getirilmesi amacıyla 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 13.02.2011 tarih 6111 Sayılı Yasanın 59. Maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. Maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın … tarafından karşılanacağı “ öngörülmüştür.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1.maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu … limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur.
… poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza nedeniyle … şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. … şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
Bu durumda davacının faturalandırılan tedavi giderlerinden …’nın sorumlu olacağı bu nedenle davalı
… şirketinin sorumlu bulunmadığı, faturalandırılmayan tedavi giderlerinden davalı sigortanın sorumluluğunun devam ettiği gözetilmeden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı …Ş. vekilinin temyiz dilekçesinin kesinlik nedeni ile reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …Ş.’ye geri verilmesine 27/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button