TCK MADDE 341 YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET SUÇU

1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikayetine bağlıdır.

TCK MADDE 341’İN GEREKÇESİ

Maddenin amacı, Devletin uluslararası ilişkilerini korumaktır. Bu nedenle, resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağının veya diğer egemenlik alametinin tahkiri cezalandırılmaktadır. “Resmen çekilmiş olan bayrak” ibaresinden, gerek yabancı devlet ve gerek Türk kamu hukuku ve kanunlarına uygun olarak bayrağın direğe asılmış olması anlaşılacaktır. Bu itibarla yabancı devlet vatandaşının astığı bayrak veya diğer egemenlik alâmetlerinin tahkiri, örneğin bayrak yakılması, bayrak resmen yani resmî görevlilerce asılmadığı için suç olmayacaktır.
Maddenin ikinci fıkrası soruşturma ve kovuşturmayı ilgili devletin şikâyetine bağlı kılmıştır.

TCKMADDE 341 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
16.Ceza Dairesi

Esas : 2019/2647
Karar : 2019/5813
Karar Tarihi : 27.09.2019

“İçtihat Metni”

I-TALEP : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.02.2019 tarih ve 2019/13215 sayılı yazısı ile;
“Hakaret ve devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçlarından sanık …’in 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 125/3-a (3 kez), 300/1 ve 62. maddeleri uyarınca ayrı ayrı 4 kez 10 ay hapis cezaları ile cezalandırılmasına, cezalarının anılan Kanunun 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair … 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 18.06.2018 tarihli ve…. sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
5237 sayılı Kanunun 58/1-2. madde ve bentlerinde yer alan “(1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır.(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.” şeklindeki düzenleme karşısında,
Dosya kapsamına göre, sanığın adlî sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas alınan … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.05.2009 tarihli ve 2008/388 esas, 2009/267 sayılı kararının 29.05.2012 tarihinde kesinleştiği ve 01.04.2014 tarihinde infaz edildiği, yargılama konusu suçların ise 5237 sayılı Kanunun 58/2-a bendinde düzenlenen 3 yıllık süreden sonra 29.10.2017 tarihinde işlendikleri, dolayısıyla anılan kararın tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesinde isabet görülmemiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 30.01.2019 gün ve 94660652-105-76-17302-2018-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden” ihbar ve mevcut evrak Dairemize gönderilmiştir.

II-OLAY : 01.11.2017 tarihli fezleke kapsamında; 29.10.2017 günü … ili Merkez ilçesine bağlı … Beldesinde … isimli restoranda yapılan kimlik ve pasaport uygulamasında kimliğini ibraz etmeyerek, devriye personellerinden…, ….,…., ‘e hakarette bulunduğundan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve ailesine de hakaretlerde bulunduğu ve gözaltına alınma ve hastanede rapor alma işlemleri sırasında görevli kolluğa direndiğinden bahisle 5237 sayılı TCK ‘nın 265, 125/30a, 300 maddeleri ile TCK’nın 299. maddesi kapsamında sanık hakkında işlem yapılmıştır.
… Cumhuriyet Başsavcılığının 12.12.2017 tarihli, …. soruşturma, ….. numaralı iddianamesinde belirtildiği şekilde; “… İl Jandarma Komutanlığı tarafından … beldesi gazinolar mevkiinde yapılan kimlik kontrollerinde şüphelinin kimlik göstermediği, kamu görevlilerin işlemleri yapmak istediği esnada şüphelinin müştekilerden Muhammet’e “sen siktir git sen karışma ben size güvenmiyorum” , Halil’e “sen önüne dön anırma” , Ramazan’a “hepinizin amına koyarım piç misiniz lan siz” diyerek hakaret ettiği ve devamında “sizin bayrağınızı sikerim” diyerek devlet alametlerini alenen aşağıladığı, şüphelinin savunmasında alkollü olmasından dolayı ne söylediğini hatırlamadığını beyan ettiği, bu anlamda şüphelinin üzerine atılı suçlar yönünden dava açmaya yeterli şüphe oluştuğu 30.11.2017 tarihli tutanak, tanık beyanları ile dosya kapsamından anlaşıldığı” iddiası ile 5237 sayılı TCK’nın 300/1, 125/1,3.a (müşteki sayısınca) ve 58 maddelerinden cezalandırılmasının istenildiği, görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 12.12.2017 tarihinde ek takipsizlik kararı verildiği görülmüştür.
… 1. Asliye Ceza Mahkemesince iddianamenin kabul edilmesine müteakip, 2017/1063 sayılı esasa kayden yapılan yargılamada 18.06.2018 tarihinde sanığın ve müştekilerin yokluğunda yapılan duruşmada, sanığın her üç katılana yönelik ayrı ayrı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği sabit görülmekle 5237 sayılı TCK’nın 125/3-a, 62, 58, 53 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama suçunu işlediği sabit görüldüğünden TCK’nın 300/1, 62, 58, 53 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, 5237 sayılı yasanın 51 ve 50. maddeleri ile 5271 sayılı CMK’nın 231 maddesi kapsamında bir uygulama yapılmadığı görülmüştür.
Hükme esas alınan kısa kararda ve 18.06.2018 tarihli….. sayılı gerekçeli kararda belirtildiği üzere … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/388 esas ve 2009/267 karar sayılı ilamı tekerrüre esas alınmış ve hükmolunacak cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.
12.12.2018 tarihinde tanzim edilen kesinleşme ve ceza fişlerinden sanık hakkındaki hükümlerin istinaf edilmeden 08.11.2018 tarihinde kesinleştiği belirtilerek infaza verildiği anlaşılmıştır.
Hükmün kesinleşmesine dair işlemlere yönelik bir itiraza dosya kapsamında rastlanılmamıştır.
… Cumhuriyet Başsavcılığının 12.12.2018 tarih 2018/3193 ilamat no’lu yazısı ile hakaret suçundan 2 kez TCK’nın 125 maddesi uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılan hükümlünün adli sicil kayıtlarının incelenmesinde tekerrüre esas alınan ilamın yerine getirme tarihinin 01.04.2014, ilama konu suç tarihinin ise 29.10.2017 tarihi olduğu anlaşıldığından mükerrirlere göre infaz rejimine göre infazın yapılamayacağı bu nedenle kanun yararına bozma yoluna başvurulacağı belirtilerek infazın durdurulması mahkemesinden talep edilmiştir.
… 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.12.2018 tarihli ek kararında belirtildiği şekilde “Hükümlüye ait adli sicil kaydının incelenmesinde; Tekerrüre esas alınan … 2. Asliye Ceza Mahkemesinin…. Karar sayılı dosyasından verilen 1 Yıl 8 Ay hapis cezasının bulunduğu, suç tarihinin 29/04/2009, yerine getirme tarihinin 01/04/2014, ilama konu suç tarihinin ise, 29/10/2017 olduğu; 5237 Sayılı TCK. un 58/2-b b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet hâlinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. amir hükmüne yer verdiği; yukarıda belirtilenler ışığında, mahkememiz kararında her ne kadar mükerrirlere özgü infaz rejimine göre cezanın infazı istenmiş ise de; TCK. 58. Maddede yazılı tekerrür şartlarının oluşmadığı, bu yönüyle ilgili ilamın usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşıldığından, infazının durdurulmasına, dosyasının kanun yararına bozma yasa yoluna gidileceğinden dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ” karar verilmiştir.
Sanık hakkında tekerrüre esas alınan … 2 Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/388 esas ve 2009/267 karar sayılı, 5237 sayılı TCK’nun 86/1- 3b, 87/3, 62, 53, 63 maddeleri uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına dair ilam ve bu ilamın Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 29.05.2012 tarih 2010/14130 esas 2012/22035 sayılı kararı ile onanarak 29.05.2012 tarihinde kesinleştiğine dair kesinleşme şerhinin dosya içerisinde bulunduğu görülmüştür.
18.03.1985 doğumlu olan sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas alınan ilamdaki hapis cezasının 01.04.2014 tarihinde yerine getirildiği görülmüştür.
18.12.2018 tarih 2018/3193 sayılı yazısı ile … Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozma istemi ile dosya Ceza işleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

III-KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI : 5271 sayılı TCK’nın 58. maddesinin uygulanma şartlarının somut olayda mevcut olup olmadığına ilişkindir.

IV-HUKUKSAL DEĞERLENDİRME : Konu ile ilgili 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesi şöyledir:
Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular
Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.
5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak düzenlenen ve doğrudan infaz kanununa yaptığı atıf da gözetildiğinde esas itibariyle bir infaz hukuku kurumu olan tekerrür hükmünün uygulunması için önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükmün kesinleşmesinden sonra yeni bir suçun işlenmesi gereğine vurgu yapıldıktan sonra hangi hallerde uygulanamayacağı da açıkça belirtilmiştir. Yasa metnine göre, önceden işlenen suçtan dolayı verilen hükümle beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl, beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanamaz. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için önceki hükümle verilen cezanın infaz edilmiş olmasına gerek bulunmamakta ise de cezanın infazı halinde, infaz tarihinden itibaren belli sürenin geçmesi ile hüküm uygulanma kabiliyetini kaybedecektir.
Somut olayda, tekerrüre esas alınan … 2 Asliye Ceza Mahkemesinin …. sayılı, sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 86/1- 3b, 87/3, 62, 53, 63 maddeleri uyarınca verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasına dair, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 29.05.2012 tarih….. sayılıilamı ile onanarak 29.05.2012 tarihinde kesinleşen ilama bağlı cezanın 01.04.2014 tarihinde yerine getirildiği, inceleme konusu hükme dayanak teşkil eden sonraki suçun/suçların ise infaz edilen cezanın nev ve miktarına göre yasanın öngördüğü üç yıllık süre geçtikten sonra, 29.10.2017 tarihinde işlendiğinin anlaşılmasına göre hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

V-SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran y…. e 2017/1063 esas, 2018/1116 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309/4-d maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanması ile sınırlı ve isteme uygun olarak BOZULMASINA, anılan yasa maddesinin verdiği yetkiye istinaden sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 125/3-a ve 300/1 maddeleri uyarınca tesis edilen hükümlerde yer alan “Sanığın tekerrüre esas … 2. Asliye Ceza Mahkemesi …. Karar sayılı ilamı bulunduğundan TCK nun 58. maddesi gereğince tekerrür nedeni ile sanık hakkında hükmolunacak cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,” dair fıkraların hükümden çıkarılmasına, hüküm fıkrasındaki diğer hususların aynen muhafazasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE 27.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.