Ceza Hukuku

TCK MADDE 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNU BOZMA

1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK MADDE 123’ÜN GEREKÇESİ

Madde, belirli bağımlı hareketlerle kişilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır.
Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karşı ısrarla gürültü yapılmasıdır. Örneğin oturulan apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapılması gibi.
Ancak bu hareketlerin sırf mağdurun huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla yapılması gerekmektedir. Böylece madde, suçun oluşması için özel bir maksatla hareket edilmesi şartını getirmektedir.
Dikkat edilmelidir ki, bu suç tanımıyla cezalandırılan fiiller, kişiler üzerinde uygulanacak maddî veya cebrî bir müdahale niteliği taşımamaktadır. Bu suç tanımı ile kişilerin psikolojik, ruhsal sükûn içinde yaşamak hakkını korunmaktadır.
Yapılan etkinlikler sonucu mağdurun dengesi bozulduğu örneğin ruhsal bir teşevvüşe uğradığı hâllerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır.
Maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması, suçtan zarar görenin şikâyetine bağlıdır.

TCK MADDE 123 KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA YARGITAY KARARLARI

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2019/3156
Karar : 2019/4578
Karar Tarihi : 23/10/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme suçuna teşebbüs,yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, silahla tehdit, mala zarar verme
HÜKÜM : Sanık …’ın …’ı kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan beraatine.

Katılan Sanık …’ın katılan … Yaman’a karşı kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan beraatine,
Katılan Sanık …’ın katılan sanık …’a karşı silahla tehdit suçundan TCK’nin 25/1 ve CMK’nin 223/2. mad. uyarında beraatine.
Sanık …’ın katılanlar …, …, …, …’a karşı silahla tehdit suçundan; TCK’nin 106/2-a, 43/2, 29, 62, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,
Sanık …’ın katılanlar … ve …’a karşı yaralama suçundan; TCK’nin 86/2, 86/3-e, 21/2, 62, 53/1-2-3. maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına.
Sanık …’ın mala zarar verme suçundan; TCK’nin 151/1, 29, 62, 52/2. mad. uyarınca 1.500 TL adli para cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … hakkında katılanlar …’i kasten yaralama, katılanlar ……’yı silahla tehdit suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan, bu kararlara yönelik istemler mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır.
Sanık … hakkında mala zarar verme suçundan doğrudan hükmolunan adli para cezası, miktarı itibarıyla kesin nitelikte olup, temyiz kabiliyeti bulunmadığından, sanık müdafiinin ve katılan … vekilinin suç vasfına yönelmeyen temyiz istemlerinin,
Sanık … hakkında katılan …’e karşı öldürmeye teşebbüs suçundan beraatine dair verilen karara yönelik olarak sanık müdafiinin hükmün gerekçesine yönelik olmayan temyizde hukuki yararı bulunmadığından sanık sıfatıyla temyiz isteminin,
Sanık … müdafiinin süre tutum temyiz dilekçesinde hükmü yalnızca sanık sıfatıyla temyiz ettiği, katılan sıfatıyla temyiz isteminde bulunmadığından, gerekçeli temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü süresinden sonra olan katılan sıfatıyla temyiz isteminin,
Katılan … bakımından ise süre tutum temyiz dilekçesinde hükme yönelik katılan sıfatıyla bir temyiz isteminde bulunmadığı, “sanık” olarak hükmü temyiz ettiği görülmekle, süresinden sonra olduğu anlaşılan gerekçeli temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü katılan sıfatıyla temyiz isteminin,
CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Sanık … hakkında katılan …’ı öldürmeye teşebbüs suçundan verilen beraat kararı bakımından yapılan temyiz incelemesinde;
Sanık …’ın aynı olay sırasında katılan … ve ailesine yönelik olarak tehdit kastıyla hareket ettiği kabul edilip sanığın eyleminin bir bütün halinde zincirleme biçimde silahla tehdit suçunun işlenmesine yönelik olduğu, sanık hakkında bu eyleminden ötürü katılan … ve diğer katılanlara yönelik tehdit suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, bu nedenle katılan …’e yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davası yönünden de hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde aynı eylemden dolayı ayrıca sanığın beraatine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan … vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 23/10/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2015/14226
Karar : 2019/15040
Karar Tarihi : 03/10/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜMLER : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Eylemlere ve yükletilen tehdit ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından dolayı kurulan beraat hükümlerine yönelik, katılan … Karazeybek vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 03/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2015/15685
Karar : 2019/14791
Karar Tarihi : 01/10/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, düşme

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Sanık…, 07.07.2014 havale tarihli temyiz dilekçesi ile hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından kurulan hükümleri de temyiz ettiği halde, tebliğnamede bu hususta görüş bildirilmediği,
Anlaşıldığından, sanık…’nun temyiz isteği hakkında şimdilik bir karar vermeye yer olmadığına ve dosyanın, belirtilen husus yönünden EK TEBLİĞNAME DÜZENLENDİKTEN SONRA DAİREMİZE YOLLANILMAK üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2015/16190
Karar : 2019/14845
Karar Tarihi : 01/10/2019

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Gerekçeli kararın tebliği işleminin, yokluğunda hüküm tesis edilen katılan …’nin öncelikle duruşmada beyan ettiği adreste yapılması, bu adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya bu adrese tebligat yapılamaması hâlinde ise, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilip, bu adreste tebligatın yapılması gerekirken, usulüne uygun duruşma daveti gönderilmeyen ve yokluğunda hükmün açıklanmasına karar verilen katılan …’ye gerekçeli karar tebliği yapılmadığı, ayrıca soruşturma evraklarının fiziki olarak dosyada bulunmadığı,
Anlaşıldığından, sanık …’ün temyiz davası isteği hakkında şimdilik bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA ve dosyanın, katılan …’ye usule uygun tebliğ işlemi gerçekleştirildikten ve soruşturma evrakları aslı veya onaylı örneğinin dosyaya konulduktan sonra, kararın katılana tebliğ edildiğine dair evrak, verilmesi halinde temyiz dilekçesi de eklenmek ve EK TEBLİĞNAME DÜZENLENDİKTEN sonra Dairemize yollanılmak üzere, incelenmeksizin karar mahkemesine GERİ GÖNDERİLMESİNE, 01/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Call Now Button
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki anlamdaki tüm soru ve sorunlarınız için makul bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz.