Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Ölenin Yakınlarının Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi

Yargıtay
17.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/7221
Karar : 2019/365
Karar Tarihi : 21/01/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davalı …Ş. hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına ve davalı …Ş. hakkındaki davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacılar vekili, davalıların taşımacı sıfatıyla işleteni ve zorunlu karayolu yolcu taşımacılığı mali sorumluluk sigortacısı olduğu yolcu otobüsünün yaptığı tek taraflı kazada, araçta yolcu olarak bulunan davacıların eşi/ babası …’ın öldüğünü, davacıların ölenin desteğinden yoksun kaldığını ve manevi zarara uğradıklarını, davalı … şirketinin ihtiyari mali sorumluluk sigortası kapsamında manevi tazminattan da sorumlu olduğunu belirterek, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada şimdilik 5.000,00 TL maddi ve toplam 250.000,00 TL manevi tazminatın kaza (sigortacı için temerrüt) tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiş; 07.05.2015 tarihli artırım dilekçesiyle, maddi tazminat taleplerini 70.000,00 TL’ye yükseltmiştir.
Davalı …Ş. vekili, davalı sürücüsüne atfedilen tam kusuru kabul etmediklerini, araç
maliki olan dava dışı …’ın zarardan sorumlu olduğunu, istenen manevi tazminatların fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalı …Ş. vekili, davacılara davadan önce ödenen maddi tazminatın güncellenmiş bedelinin, poliçe teminat limitinden düşülmesiyle tazminatın belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı …Ş. hakkındaki dava geri alındığından, bu davalı hakkındaki davanın açılmamış sayılmasına; davalı …Ş. hakkındaki davanın kabulü ile davacı … için 61.320,00 TL ve … için 8.680,00 TL olmak üzere toplam 70.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 18.01.2012 tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte bu davalıdan tahsiline; davacı … için 100.000,00 TL ve diğer davacılar için 75.000,00’er TL olmak üzere toplam 250.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek avans faiziyle birlikte davalı …den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı …Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına; davalı tarafından sigortalanan araç, ticari yolcu taşımacılığında kullanılan araç olduğundan, temerrüt faizi olarak ticari faize hükmedilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre; davalı …Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava, ölümlü trafik kazası nedeniyle, ölenin yakınlarının maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Davacılar vekili, dava konusu kaza sonucu davacılar murisinin ölümünden duyulan üzüntü nedeniyle, murisin eşi ve çocuğu olan davacılar için toplam 250.000,00 TL manevi tazminat isteminde bulunmuş; mahkemece talebin kabulüne karar verilmiştir.
6098 sayılı TBK’nun 56. (818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 47.) maddesi hükmüne göre, hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da
fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
O halde mahkemece; meydana gelen trafik kazası sonucu davacıların eşi/ babası olan murislerinin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kazanın meydana geldiği tarih ve olay tarihindeki paranın alım gücü göz önünde bulundurularak davacılar için hak ve nasafet kuralları çerçevesinde daha düşük manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan, yüksek miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin, yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı …Ş.’ye geri verilmesine 21/01/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.