İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI

Yargıtay
5.Hukuk Dairesi

Esas : 2014/30222
Karar : 2015/5450
Karar Tarihi : 19.3.2015

  • NİSPİ VEKALET ÜCRETİ VE NİSPİ HARCA HÜKMEDİLMESİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Talebi – Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinin 12. ve 13. Fıkraları Anayasa Mahkemesi’nce İptal Edildiğinden Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödenmesi ile Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
  • İMAR UYGULAMASI NEDENİYLE PAYA TAKDİR EDİLEN KARŞILIĞIN ARTIRILMASI ( Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinin 12. ve 13. Fıkraları Anayasa Mahkemesi’nce İptal Edildiğinden Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödenmesi ile Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )
  • KAMULAŞTIRMA KANUNU MADDELERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ’NCE İPTALİ ( İmar Uygulaması Nedeniyle Davacı Payına Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Talebi – Taşınmazın Değerlendirme Tarihindeki Tespit Edilen Bedelinin Ödeneceği Nispi Harç ve Nispi Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

ÖZET : Dava, imar uygulaması sebebiyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemine ilişkindir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Başlığı ile Birlikte Değiştirilen geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkraları Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 Sayılı kararı ile Anayasanın 2., 35. ve 36. maddelerine aykırı bulunularak iptal edilmiştir.

Taşınmazın değerlendirme tarihindeki tespit edilen bedelinin ödenmesine ve nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki imar uygulaması sebebiyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması davasının kabulüne dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 5.5.2014 gün ve 2014/633 Esas – 2014/12204 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçeyle karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, imar uygulaması sebebiyle davacı payına takdir edilen karşılığın artırılması istemine dair davanın kabulüne dair verilen hüküm, davalı idare vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuş, bu karara karşı davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

6487 Sayılı Kanunun 21. maddesiyle 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun Başlığı ile Birlikte Değiştirilen geçici 6. maddesinin 12 ve 13. fıkraları 13.3.2015 gün 29294 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 Sayılı kararı ile Anayasanın 2., 35. ve 36. maddelerine aykırı bulunularak iptal edilmiştir.

Bu durumda taşınmazın değerlendirme tarihindeki tespit edilen bedelinin ödenmesine ve nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,

Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüyle Dairemizin 5.5.2014 gün 2014/633-12204 Sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde olmadığından usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, davacıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 19.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.