Ceza Hukuku

HAGB KOŞULLARI OLUŞMUŞ İSE MAHKEME ERTELEME KARARI VEREMEZ

Rate this post

Konya
Bölge Adliye Mahkemesi
3.Ceza Dairesi

Esas : 2020/1969
Karar : 2020/1911
Karar Tarihi : 14/09/2020

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia
ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, yerinde görülmeyen diğer istinaf itirazlarının reddine, ancak;
Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesine ve mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinmesine rağmen; adli sicil kaydı bulunmayan sanık hakkında “sanığın kişilik özellikleri, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile beklenen adaletin sağlanamayacağı, sanığın zaten bu suça özgü denetim yükümlülüğünü ihlal etmiş olması sebebi ile sanık hakkında CMK’nın 231. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasınını geri bırakılmasına yer olmadığına” şeklindeki gerekçe ile hapis cezasının ertelenmesine karar verilmesinin; dosya kapsamına, Mahkemenin sanık hakkında edindiği yeniden suç işlemeyeceği yönündeki olumlu kanaate ve sanığın adli sicil kaydına yansıyan sabıkasız haline uygun olmadığının gözetilmemesi, Kanuna aykırı sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan ve CMK’nın 280/1-a ve 303/1-c maddesi uyarınca bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;
Hükmün birinci bendin beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu paragraflarının hükümden tümüyle
ÇIKARTILMASINA, yerine “Sanık hakkında yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın sabıkasının bulunmaması, sanığın kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda Mahkememizde olumlu kanaat oluşması,sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesi ve sanık tarafından giderilmesi beklenilen herhangi bir zarar bulunmadığından 5271 sayılı CMK nın 231/5-6 gereğince
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
-5271 sayılı CMK nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına
HÜKMÜN DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,
CMK’nın 268. maddesi uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine İTİRAZ yolu açık olmak üzere, 14/09/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button