UYUŞTURUCU TİCARETİNDE İHBAR OLSA DA SANIKLARIN ÜZERİNDE ÇIKAN UYUŞTURUCULARIN SAFLIĞI FARKLI İSE BERAAT KARARI VERİLİR

Konya Bölge Adliye Mahkemesi
3.Ceza Dairesi

Esas : 2020/1267
Karar : 2020/1249
Karar Tarihi : 03/06/2020

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A-Sanık K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkumiyet kararının incelenmesinde; Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının süresi nazara alınarak CMK’nın 272. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca re’sen inceleme yapılmıştır. Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, yerinde görülmeyen diğer istinaf itirazlarının reddine, ancak; Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 13/01/2020 gün ve 2020/… esas sayılı iddianamesi ile sanığın TCK 188/3, 188/5, 188/4-a, 53, 54, 63 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı,

Sanık savunmasında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmemiştir. Yerel mahkeme tarafından sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı kabul edilerek TCK’nın 188/3, 188/4-a, 188/5, 62/1, 52/2, 53/1,2, 63 ve TCK’nın 55/1 maddeleri gereğince neticeden 18 yıl 9 ay hapis ve 37500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dairemizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;
Sanıklar hakkında yüklü miktarda eroin maddesi ticareti yaptıkları ve suça konu eroin
maddelerini ikametin üçüncü katın merdiven boşluğunda sakladıkları yönünde istihbari bilgiler elde
edilmesi üzerine kolluk kuvvetlerince ikametin yakınında fiziki takibe başlanıldığı, fiziki takip sırasında sanıklardan A. nın yakalandığı, sanıktan net 0,176 gram fişek halinde eroin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği daha sonra fiziki takibe devam edilerek , apartmanın giriş kapısında sanıklar K. ve M.Timourı’nin yakalandığı, sanıklarınüzerilerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçirilemediği, sanık K.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, sanığın oturduğu ikamette yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, sanık M.’ın ise babası olan sanık A. ile birlikte oturduğu ikamete ait merdiven boşluğunda net 26,6 gram eroin uyuşturucu maddesinin poşet içerisinde ele geçirildiği, sanık A.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, merdiven boşluğunda yakalanan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını beyan ettiği, sanık M.’in ise babası ile birlikte oturduğu merdiven boşluğunda yakalanan poşet içerisindeki net 26,6 gram eroin maddesinin kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu kabul etmediği ve sanıkların suça konu uyuşturucu poşetinde hiç birisinin parmak izinin bulunmadığı olayda, sanık K.’ın üzerinde ve kendisine ait ikametinde eroin çıkmadığı, suça konu olan uyuşturucu maddenin bulunduğu poşette parmak izinin bulunmadığı ve üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu kabul etmediği aşamada sadece kolluğun istihbari bilgisi dışında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu işlediğine dair şüpheden uzak, yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediği ve beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan HÜKMÜN BOZULMASINA, CMK’nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca bu aykırılığın yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;

PKK’NIN KIRSAL ALAN YAPILANMASINA KATILMASININ SAgLANMASI iLE KisiYi HuRRiYETiNDEN YOKSUN KILMA SUcUNUN isLENDigi

Sanık K. hakkında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan açılan kamu davasında sanığa yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)Sanık A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkumiyet kararının incelenmesinde; Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının süresi nazara alınarak CMK’nın 272. maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesi uyarınca re’sen inceleme yapılmıştır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 13/01/2020 gün ve 2020/… esas sayılı iddianamesi ile sanığın TCK 188/3, 188/5, 188/4-a, 53, 54, 63 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, Sanık savunmasında üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmemiştir. Yerel mahkeme tarafından sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı kabul edilerek TCK’nın 188/3, 188/4-a, 188/5, 62/1, 52/2, 53/1,2, 63 ve TCK’nın 55/1 maddeleri gereğince neticeden 18 yıl 9 ayhapis ve 37500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dairemizce dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda;
Sanıklar hakkında yüklü miktarda eroin maddesi ticareti yaptıkları ve suça konu eroin maddelerini ikametin üçüncü katın merdiven boşluğunda sakladıkları yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine kolluk kuvvetlerince ikametin yakınında fiziki takibe başlanıldığı, fiziki takip sırasında sanıklardan A.’ın yakalandığı, sanıktan net 0,176 gram fişek halinde eroin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği daha sonra fiziki takibe devam edilerek , apartmanın giriş kapısında sanıklar K. ve M.’nin yakalandığı, sanıkların üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçirilemediği, sanık K.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, sanığın oturduğu ikamette yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, sanık M.’ın ise babası olan sanık A. ile birlikte oturduğu ikamete ait merdiven boşluğunda net 26,6 gram eroin uyuşturucu maddesinin poşet içerisinde ele geçirildiği, sanık A.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, merdiven boşluğunda yakalanan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını beyan ettiği, sanık M.’in ise babası ile birlikte oturduğu merdiven boşluğunda yakalanan poşet içerisindeki net 26,6 gram eroin maddesinin kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu kabul etmediği ve sanıkların suça konu uyuşturucu poşetinde hiç birisinin parmak izinin bulunmadığı olayda sanık A. yönünden üzerinde yakalanan bir fişek net 0,176 gram eroin maddesinin kullanım sınırları içerisinde olduğu, oğlu olan diğer sanık M. ile birlikte ikamet ettiği evin merdiven boşluğunda yakalanan net 26,6 gram eroini sanık M.’in kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunu ikrar etmesi, Kriminal rapor incelemesinde sanık A.’da yakalanan bir fişek eroin maddesindeki elde edilebilecek eroin miktarının %8 olduğu, merdiven boşluğunda yakalanan eroin maddesindeki eroin elde edilebilecek miktarın %12 olması dolayısıyla her iki uyuşturucu maddenin farklı oranlarda saf eroin içerdiği aynı olmadığı, sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmemesi, sadece sanık hakkında kolluk kuvvetlerince edinilen istihbari bilgisi olduğu aşamada sanığın eyleminin sadece üzerinde yakalanan bir fişek kullanım sınırları içerisinde kalan eroin uyuşturucu maddesi olduğu ve sanığın eyleminin TCK’nın 191/1 maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde kullanmak suçunu oluşturduğu ve bu suçtan cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezalandırılması, Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan HÜKMÜN BOZULMASINA, CMK’nın 280/1-a ve 303/1-a maddeleri uyarınca bu aykırılığın yeniden yargılama yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;


Hüküm fıkrasının birinci bendinin tümüyle hükümden ÇIKARTILMASINA,YERİNE,
Sanık A.’ın sübuta eren eylemine uyan 13/01/2019 tarihli eylemi nedeni ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 6545 Sayılı Yasa ile değişik 5237 Sayılı TCK‘nın 191/1 maddesi gereğince sanığın kastı, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumları gözetilerek takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama sürecindeki iyi halli davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edildiğinden sanığa verilen cezadan TCK’nın 62/1. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIİLE CEZALANDIRILMASINA,

C)Sanık M. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkumiyet kararının incelenmesinde; Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının süresi nazara alınarak CMK’nın 272. maddesinin 1.fıkrasının 2. cümlesi uyarınca re’sen inceleme yapılmıştır. Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, yerinde görülmeyen diğer istinaf itirazlarının reddine, ancak; Sanıklar hakkında yüklü miktarda eroin maddesi ticareti yaptıkları ve suça konu eroin maddelerini ikametin üçüncü katın merdiven boşluğunda sakladıkları yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine kolluk kuvvetlerince ikametin yakınında fiziki takibe başlanıldığı, fiziki takip sırasında sanıklardan A.’ın yakalandığı, sanıktan net 0,176 gram fişek halinde eroin uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği daha sonra fiziki takibe devam edilerek, apartmanın giriş kapısında sanıklar K. ve M.’nin yakalandığı, sanıkların üzerilerinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddenin ele geçirilemediği, sanık K.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, sanığın oturduğu ikamette yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı, sanık M.’ın ise babası olan sanık A. ile birlikte oturduğu ikamete ait merdiven boşluğunda net 26,6 gram eroin uyuşturucu maddesinin poşet içerisinde ele geçirildiği, sanık A.’ın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu kabul etmediği, merdiven boşluğunda yakalanan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını beyan ettiği, sanık M.’in ise babası ile birlikte oturduğu merdiven boşluğunda yakalanan poşet içerisindeki net 26,6 gram eroin maddesinin kendisine ait olduğunu ancak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu kabul etmediği ve sanıkların suça konu uyuşturucu poşetinde hiç birisinin parmak izinin bulunmadığı olayda sanık A. yönünden üzerinde yakalanan bir fişek net 0,176 gram eroin maddesinin kullanım sınırları içerisinde olduğu, oğlu olan diğer sanık M. ile birlikte ikamet ettiği evin merdiven boşluğunda yakalanan net 26,6 gram eroini sanık M.’in kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunu ikrar etmesi,

TuRKiYE’DE iDARi GoZETiM ALTINDA TUTULAN KisiLERiN HAKLARI 4

Kriminal rapor incelemesinde sanık A.’da yakalanan bir fişek eroin maddesindeki elde edilebilecek eroin miktarının %8 olduğu, merdiven boşluğunda yakalanan eroin maddesindeki eroin elde edilebilecek miktarın %12 olması dolayısıyla her iki uyuşturucu maddenin farklı oranlarda saf eroin içerdiği aynı olmadığı, sanık M. yönünden üzerinde uyuşturucu madde yakalanmadığı, kendilerine ait dairenin merdiven boşluğundaki yakalanan net 26,6 gram eroin maddesinin poşetinde parmak izinin çıkmadığı, babası ile birlikte kullandığı ikamette uyuşturucu madde çıkmadığı, sadece hakkında kolluk kuvvetlerince alınan istihbari bilgi bulunduğu aşamada babası ile kendisine ait dairenin merdiven boşluğunda yakalanan eroin maddesinin tamamının kendisine ait olduğunu söyleyerek suçunu ikrar edip etkin pişmanlık göstererek uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu ortaya çıkardığı, sanık hakkında TCK’nın 192/3 maddesi gereğince 1/2 oranında cezasından indirim yapılması gerektiği ve ayrıca uyuşturucu madde ticaretini sanığın diğer sanıklarla birlikte gerçekleştirmediği bu nedenle TCK’nın 188/5 maddesinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilerek sanığa fazla ceza tayin edilmesi, Kanuna aykırı sanık müdafiinin istinaf itirazları bu nedenle yerinde olduğundan ve CMK’nın 280/1-a ve 303/1-c maddesi uyarınca bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın düzeltilmesi mümkün bulunduğundan;


Hüküm fıkrasının ikinci bendinin üçüncü paragrafında yer alan TCK’nın 188/5 maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün tümüyle hüküm fıkrasından ÇIKARTILMASINA, yerine “Sanık hakkında koşulları oluşmadığından TCK’nın 188/5 maddesinin takdiren uygulanmasına yer olmadığına” ibaresinin hüküm fıkrasına EKLENMESİNE,
Hüküm fıkrasının ikinci bendinin üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere “Sanığın hiçbir somut delil bulunmadığı aşamada suçunu ikrar ederek etkin pişmanlık gösterip kendi suçunu ortaya çıkardığı anlaşıldığından sanığa verilen cezadan TCK’nın 192/3.maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 7 YIL 6 AY HAPİS VE 750 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” ibaresinin hüküm fıkrasına EKLENMESİNE,

CMK’nın 291/1-2. maddeleri uyarınca, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak ya da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, Yargıtay (TEMYİZ) yolu açık olmak üzere, 03/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.