Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması

Yargıtay
15.Ceza Dairesi

Esas : 2018/561
Karar : 2018/9457
Karar Tarihi : 12.12.2018

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : 1-Sanık hakkında; TCK’nun 204/1, 62, CMK 307/4, 51. maddeleri gereğince mahkumiyet
2- Sanık hakkında; TCK’nun 158/1-f, 62, CMK 307/4, 51, 51/3-6-7-8. maddeleri gereğince mahkumiyet

Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından, sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler katılan vekili ve sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Suç tarihinde yukarıda açık kimliği yazılı olan şüpheli …’in… kasabasında oturmakta olan müşteki …’un evine patates almak amacıyla gittiği, burada müştekinin oğluyla görüştüğü, kasaba dışında bulunan müştekiyi cep telefonuyla arayarak patates almak istediğini söylediği, müştekinin bu teklifi kabul etmesi üzerine şüphelinin … bankası ibaresi yazan 05/07/2010 keşide tarihli sahte çeki müştekinin oğluna teslim ettiği ve müştekiye ait yaklaşık 10 ton patatesi kamyona yükleyerek kasabadan ayrıldığı, bu şekilde sanığın üzerine atılı dolandırıcılık ve sahtecilik suçunu işlediği iddia edilen olayda;

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı

1-Sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanığın 12/10/2017 tarihinde tefhim olunan hükmü, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 310. maddesinde öngörülen bir haftalık yasal süre geçtikten sonra 17/11/2017 tarihli dilekçe ile temyiz ettiği anlaşılmakla, vaki temyiz isteminin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
2-Katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sanık savunması, katılan beyanı, tanık ifadeleri ve dosya kapsamından; sanığın mahkumiyetine ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sanık hakkında kurulan hükümde, ceza miktarı bakımından kazanılmış hak nedeniyle indirim yapılırken, uygulama maddesinin 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 326/son maddesi yerine, 5271 sayılı CMK’nin 307/4. maddesi şeklinde hatalı gösterilmesi,5237 sayılı TCK’nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f) ( j) ve (k )bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 TL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekirken yazılı şekilde uygulama yapmak suretiyle ceza tayini sonuca etkili görülmediğinden bozma nedeni yapılmamıştır.

Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA, 12.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.