Ayıplı camlar nedeniyle nakliye, montaj ve cam bedellerine ilişkin tazminat davası

T.C.Yargıtay
13.Hukuk dairesi

Esas No : 2014/14395
Karar No : 2014/34923
Karar Tarihi : 10.11.2014

Taraflar arasındaki malın ayıplı olmasından kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile kendi evinin camlarının takılması konusunda anlaştığını, gönderilecek camların temperli ve aynalı ısı camlar olduklarını, bunun içinde 4.850, 00 TL cam bedeli 1.200,00 TL ambalajlama bedeli ödendiğini, bu miktarın hesaplarına havale edildiğini, ancak camlar gelip yerlerine monte edildikten sonra düz olması gereken camların yukarıdan aşağıya doğru dokunularak hissedilen ve gözle görülebilen hatlar ve dalgalanmalar içerdiğini ileri sürerek ayıplı camlar nedeniyle uğradığı zararlardan dolayı nakliye, montaj ve cam bedelleri için ödemek zorunda kaldığı toplam 8.100,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, yetki itirazında bulunarak damper sistemi ile talep edilen camlarda dalgalanmaların olağan olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile 8.100, 00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, takılan camların davalıya iadesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

TMK MADDE 498

1-Davacı davalıdan satın aldığı temperli camların ayıplı olduğunu ileri sürerek uğradığı zararlara karşılık 8.100,00 Tlnin tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Davalı, davanın reddini savunmuş, mahkemece keşif sonucu aldırılan bilirkişi raporuna göre camların ayıplı olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece alının bilirkişi raporunda “…..temper uygulaması nedeniyle tamamının dalgalı olduğunu, camlara temper uygulaması durumunda her kalınlıktaki camda dalgalanma olabileceği ancak; kalınlık ölçüsü azaldıkça bu dalgalanmaların artabileceğini, dava konusu camların görünürde kusurlu dalgalı olduğunu…” belirtmiş isede bilirkişinin temper uygulamasında dalgalanmanın olacağını belirttiği halde dava konusu camların neden kusurlu olduğu hususunda yeterli açıklama yapmamıştır.

Öyle olunca camlardaki dalgalanmaların olağan olup olmadığı, değil ise neden ayıplı olduğunun açıklanması için konusunda uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, nedenlerini açıklayıcı, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna göre yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, davalının temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ : 1. bentte açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 25,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.