Anlaşmalı Boşanma Ve Katılma Alacağı Davası

Yargıtay
8.Hukuk Dairesi

Esas : 2019/9
Karar : 2019/4227
Karar : 17.04.2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Katılma Alacağı

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairenin 27/09/2018 tarihli ve 2018/12613 Esas, 2018/16424 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Davacı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı … Salman vekili, dava dilekçesinde belirtilen taşınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile fazlaya ilişkin haklar saklı olmak üzere 10.000 TL katılma alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, tarafların anlaşmalı olarak boşandıkları, protokolün 4.maddesine göre katkı, katılma alacağı taleplerinin olmadığını bildirdikleri gerekçesiyle davanın usul yönünden reddine karar verilmesi üzerine; davacı vekilinin temyizi sonunda, Dairece hüküm onanmıştır. Davacı vekili bu defa dilekçesinde açıkladığı sebeplerle kararın düzeltilmesini istemiştir.
Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; tarafların boşanmalarına ilişkin İstanbul Anadolu 20.Aile Mahkemesinin 11.06.2015 tarihli ve 2014/409 Esas, 2015/437 Karar sayılı kararının 4.bendinde “Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden yukarıda hükmolunanlar dışında maddive manevi tazminat, katkı katılma alacağı, yoksulluk nafakası, ziynet, ev eşyası, vekalet ücreti, diğer bir alacak ile yargılama gideri talep etmediklerinden bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, taraflar arasındaki sözlü protokolün yukarıda koşullar doğrultusunda tasdikine” dair hüküm bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu hüküm esas alınarak yukarıda yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki, davacı vekili karar düzeltme dilekçesinde, boşanma kararının 4 nolu bendinde yer alan katılma alacağına ilişkin karara karşı maddi hatanın düzeltilmesi ve kaldırılmasına bağlı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulduğunu, dosyanın derdest olduğunu bildirmiştir. UYAP ortamında yapılan incelemede, davacı vekili tarafından 26.11.2015 tarihinde yargılamanın yenilenmesi davası açıldığı, boşanma kararının 4 nolu hükmünde yer alan katılma alacağına ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece 30.11.2015 tarihli kararla talebin reddedildiği, kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2.Hukuk Dairesi tarafından “mahkemece dava dilekçesi davalıya tebliğ edilip dilekçelerin karşılıklı verilmesi ve ön inceleme aşamaları tamamlanmadan dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesinin doğru olmadığı” belirtilerek sair yönler incelenmeksizin usul yönünden bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu 10.01.2019 tarihli kararla talebin reddine karar verildiği, kararın davacı vekili tarafından temyiz edildiği ve dosyanın temyiz incelemesi aşamasında olduğu anlaşılmaktadır. Yargılamanın yenilenmesi davasının sonucunun eldeki davayı etkileyeceği tartışmasız olup, anılan dava dosyasının sonucunun beklenilmesi gerekeceği açıktır. Hal böyle olunca, İstanbul Anadolu 20.Aile Mahkemesinde görülmekte olan yargılamanın yenilenmesi davasının HMK’nin 165.maddesi gereğince bekletici mesele yapılması, kesinleşmesinden sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, davacı vekilinin buna ilişkin karar düzeltme isteğinin HUMK’un 440-442 maddeleri uyarınca kabulü ile onama kararının kaldırılarak hükmün bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir

SONUÇ : 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanacak olan 1086 Sayılı HUMK’un 442. maddesi gereğince, davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin yukarıda yazılı nedenlerle kabulü ile Dairenin 27.09.2018 tarihli ve 2018/12613 Esas, 2018/16424 Karar sayılı onama ilamının KALDIRILMASINA, yerel mahkeme hükmünün açıklanan nedenlerle 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3.maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 17.04.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.