YARALARIN BOYUT VE DERİNLİĞİ KASTLARININ ÖLDÜRMEYE YÖNELİK OLMASI

Özet : Hedef alınan bölge, maktulde meydana gelen yaralarının boyut ve derinliği, olayın gerçekleştirilme biçimi nazara alındığında, sanıkların açığa çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu aynı Kanunun TCK.nun 87/4. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini, sanıkların, maktulü TCK’nın 6. maddesinde öngörülen silahtan sayılan sopa ile başına vurarak yaraladıkları olayda; sanıklar hakkında TCK’nın 87/4-2. cümle yerine 87/1. maddesinin 1. cümlesi uygulanmak sureti ile eksik cezalar tayini bozmayı gerektirmiştir.

T.C.
Yargıtay
1.Ceza Dairesi

Esas : 2016/5292
Karar : 2018/102
Karar Tarihi : 22.01.2018

TÜRK MİLLETİ ADINA

Bir kısım katılanlar vekili Av. …’ın 27.12.2013 tarihli dilekçesi ile … vekili olarak kararı temyiz etmiş olduğu görülmekle; usulüne uygun katılma talebinde bulunmayan …’ın davalara katılma ve kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunmadığından temyiz isteminin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nun, katılanlar… ve…’e; sanık …’in, katılanlar… ve…’e karşı kasten yaralama suçları ile sanıkların maktüle yönelik eylemlerinin sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde yaralama suçlarının nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık … hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan elde edilen delillerin hükümlülüğüne yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek, mahkemece kabul ve takdir kılınarak beraatine hükmedilmiş, verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, sanıklar müdafiinin kararın hakkaniyete aykırı olduğuna, eksik incelemeye, lehe olan hükümler ve seçenek yaptırımların uygulanmadığına; katılanlar vekilinin … hakkındaki beraat kararının hatalı olduğuna vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle,
1- Sanık …’nun, katılanlar… ve…’e; sanık …’in, katılanlar… ve…’e karşı kasten yaralama suçlarından verilen mahkumiyet hükümleri ile … hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan verilen beraat kararının incelenmesinde;
24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında mahkemenin bu maddeyle yaptığı uygulamaların hukuka aykırı olduğu anlaşılmakta ise de;
Bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkralarında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN hükümler ile … hakkındaki beraat hükmünün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,
2- Sanıklar hakkında; maktul …’ye yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri incelenmesinde ise;
Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, olay günü ilk önce sanıklar … ile … arasında çıkan kavgaya tüm tarafların dahil olması ile büyüyen olayda, sanıkların sopa ile maktul …’ye vurarak darp ettikleri; bir haftalık tedaviye rağmen her iki temporal bölgede, sağda 10×5 cm.’lik; solda 7×4’lik kraniektomi defekti, parietal bölgede, oksipital bölgede, sol temporal bölgede lineer kırık alanlarının neden olduğu beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu maktulün vefat ettiği olayda;
a) Hedef alınan bölge, maktulde meydana gelen yaralarının boyut ve derinliği, olayın gerçekleştirilme biçimi nazara alındığında, sanıkların açığa çıkan kastlarının öldürmeye yönelik olduğu gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu aynı Kanunun TCK.nun 87/4. maddesinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayini,
b) 24.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri doğrultusunda sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Kabule göre de;
Sanıkların, maktulü TCK’nın 6. maddesinde öngörülen silahtan sayılan sopa ile başına vurarak yaraladıkları olayda; sanıklar hakkında TCK.nun 87/4-2. cümle yerine 87/1. maddesinin 1. cümlesi uygulanmak sureti ile eksik cezalar tayini,
Yasaya aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 22/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.