İcra-İflas Hukuku

Yabancı Paranın İcra Takip Tarihi İtibariyle Geçerli Olan TL Karşılığı Tespit Edilip Bu Miktar Üzerinden Karar Verilmesi Gerekmektedir

Rate this post

İİK. m. 67 uyarınca hükmedilecek icra inkar tazminatına, yabancı paranın icra takip tarihi itibariyle geçerli olan TL karşılığı tespit edilip bu miktar üzerinden karar verilmesi gerekmektedir. Bu husus1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkartılan diğer düzenlemelerin amacına uygun, kamu düzenine ilişkin olduğu..

Yargıtay
19.Hukuk Dairesi

Esas : 2018/3749
Karar : 2019/1255
Karar Tarihi : 28/02/2019

“İçtihat Metni”

Davacı … Tic. Ltd. Şti. vek. Av. … ile davalı Tarım Kredi Gıda San ve Tic. A.Ş. vek. Av. … arasında görülen dava hakkında … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen 07.06.2016 gün, 2014/488 E.-2016/348 K. sayılı hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 10.05.2018 gün, 2016/17681 E.-2018/2630 K. sayılı ilamına karşı davalı vekilince süresi içinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı vekili, davacının davalı tarafından gönderilecek mallar karşılığında davalının hesabına 05.12.2013 tarihinde “mal karşılığı” açıklaması ile 100.000,00 USD yatırdığını, davalının malları göndermemesi ve parayı da iade etmemesi üzerine davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlatıldığını, davalının takibe itiraz ettiğini iddia ederek itirazın iptaline, takibin devamına ve % 20 oranında icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddi ile kötü niyet tazminatı istemiştir.
Mahkemece, toplanan deliller ve alınan bilirkişi raporlarına göre davacının davalıya gönderilecek mallar karşılığında 100.000,00 USD para gönderdiği ve ancak davalı tarafından malların davacıya gönderilmediği, davalının takipten önce temerrüde düşürüldüğü gerekçesiyle davanın kısmen kabul, kısmen reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiş, Dairemizin 10.05.2018 gün, 2016/17681 E.-2018/2630 K. sayılı ilamı ile onanmış, iş bu onama ilamına karşı davalı vekilince karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme itirazlarının reddi gerekmiştir.
Dava yabancı para cinsinden olan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. İİK. m. 67 uyarınca hükmedilecek icra inkar tazminatına, yabancı paranın icra takip tarihi itibariyle geçerli olan TL karşılığı tespit edilip bu miktar üzerinden karar verilmesi gerekmektedir. Bu husus 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkartılan diğer düzenlemelerin amacına uygun, kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen bozma sebebi yapılması gereken bir konudur. İlk derece mahkemesi hükmünün anılan bu sebeple bozulması gerekirken, Dairemizin 10.05.2018 gün, 2016/17681 E.-2018/2630 K. sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmıştır.

SONUÇ : Yukarıdaki (1) nolu bend uyarınca davalı vekilinin sair karar düzeltme itirazlarının reddine, (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle Dairemizin 10.05.2018 gün, 2016/17681 E.-2018/2630 K. sayılı ilamının kaldırılarak hükmün BOZULMASINA, evvelce alınan onama harcı ile red karar harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya iadesine, 28/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu
Mesajı Gönder
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba.
Hukuki tüm sorularınız için uygun bir ücret karşılığı bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size konunun uzman avukatı destek verip yol haritanızı çizecektir.
Call Now Button