Vekaletname Nedir ?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılmış olan tanıma göre vekaletname; bir kimsenin birinin vekili olduğunu bildiren ve noter tarafından onaylanmış belgedir. Vekaletname yetkisine sahip olan birey, vekil tayin eden birey için resmi kurumlarda işlem yapabilme hakkına sahiptir. Bir diğer ifadeyle vekaletname, bir kişinin yapılacak işlemler için başka bir kişiye vermiş olduğu yazılı ve resmi belgedir.

Vekaletname Türkiye Noterler Birliği tarafından görevlendirilen noterler tarafından verilmektedir. Vekaletname çıkartırken kişilere genel veya sınırlı olmak üzere 2 şekilde yetki verilebilmektedir. Vekaletname çıkartmak için gerekli olan belgeler;

  • Vekalet verecek kişiye ait nüfus cüzdanı veya pasaportu,
  • Vekalet verilecek kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası,

Gerekli evraklarla notere gidildikten sonra vekaletin çıkartılma amacı noter görevlisine söylenir. Verilen bilgiler doğrultusunda noter gerekli belgeyi düzenler. Sonrasında hazırlanan sözleşme vekalet verecek birey tarafından imzalanır ve bir nüshası noterde kalmak şartıyla bir adet vekalet evrağı bireye teslim edilir.

Vekalet verilecek kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Aksi takdirde vekalet geçersiz olacaktır. 18 yaşından küçük bireylerin vekalet verebilmesi için noter tarafından hazırlanan evrakta ‘kendi adına asaleten küçük /mahcur adına velayeten/vesayeten ‘ ibaresinin bulunması gerekmektedir.

Vekalet çıkartacak bir şirket ise notere götürülmesi gereken evraklara ek olarak imza sirkülerinin de götürülmesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi vekaletnameyi hem şirket için hem de şahsı için düzenletebilmektedir. Yurtdışında yaşayan kişilerin vekaletname çıkarttırabilmesi için en yakın Türk Konsolosluğu’na başvurması gerekmektedir. Ek olarak bulundukları ülkenin yetkilileri tarafından vekaletname hazırlanmış ise o belgelerin Konsolosluklarda onaylanması gerekmektedir. Bu işlem apostil şerh diye ifade edilmektedir. Apostilsiz vekaletnameler Türkiye’de geçersiz sayılabilmektedir.

Vekaletname çıkartırken ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme tutarı çıkartılacak olan vekalete göre değişmektedir. Bu tutarlar Noterler Birliği tarafından belirlenmektedir. Ödeme tutarları ile ilgili olarak Noterler Birliği’nin web sitesindeki sayfalar bölümünde yer alan Tebliğler ‘den ulaşabilirsiniz. Noter tarafından alınan vekaletlerin çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; genel vekaletname, alım ve satım işlemleri, veraset ilamları için vekaletname, tapuda yapılacak işlemlere yönelik vekaletname, şirketler ve şirket yetkilileri için vekaletname, boşanma davasına yönelik vekaletname ve benzerleridir. Vekaletname vereceğiniz kişiye göre vekalet türü değişebilir veya bazı maddeler eklenebilmektedir. Örneğin; adli sicil kaydının silinmesi için, uzlaştırmaya dair evraklarının vekil olan kişi tarafından imzalanabilmesi için vekaletname de ek ifadelerin bulunması gerekmektedir.

Hangi Durumlarda Vekaletname Verilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki vekâlet verilmesi işlemi pek çok durum için yapılabilir. Örnek vermek gerekirse; boşanma davalarında taraflar, avukatlara vekâlet verir ve böyle tarafların avukatları da boşanma işlemlerini kişi adına hareket ederek tamamlar. Ya da araç alım satımlarında veya gayrimenkul alım satım işlemlerinde de vekâlet verilmesi söz konusu olur. Bu işlemlere ek olarak sıra tapu işlemleri, çeşitli dava ve benzeri durumlar için de vekâletname verilebilir. Genel vekâletname verme işlemi ile birçok durum için avukatlara ya da başka bir kişiye yetki verilebilir. Bu yöntemle çeşitli işler ile uğraşmak yerine bunu kişi ya da şirket adına gerekli işlemleri yapacak birine temsil hakkı tanınabilir.

Vekâlet Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle önemle vurgulamak gerekir ki vekâlet verme işlemi noterde yapılır. Bu işlem sırasında vekâlet verecek olan kişi ile vekâleti alacak olan kişi notere kimliklerini sunmalıdır. Buna ek olarak işlem sırasında söz konusu bu işlem için gerekli olan bilgilerin de notere verilmesi gerekir. İşlem sırasında vekâlet verecek olan kişi, söz konusu vekaletin hangi işlem ve konuları kapsadığını vekâlet işlemi sırasında belirler ve bunu bildirir. Kişinin vekâlet vermek istediği konuların hepsi birer birer vekalet belgesine eklenir. Taraflar arasındaki sözleşme hazırlandıktan sonra ise vekâlet verecek olan kişi tarafından imzalanır. Söz konusu bu sözleşmenin bir kopyası ise noterde kalır. Bu aşamada bazı şartları da yerine getirmek gerekir. Öncelikle belirtmek gerekir ki vekâlet verilecek olan kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Buna ek olarak vekalet verecek olan kişinin akli dengesinin yerinde olması şartı da aranır. Aksi halde söz konusu kişinin başka bir kişiye vekâlet vermesi mümkün olmaz.

Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
Vekaletname Nedir ? 1

Genel Vekâletname Vermek İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Vekâlet vermeyi isteyen kişilerin hazırlaması gereken bazı belgeler vardır. Söz konusu bu belgeler ile noterde vekâletname verilmesi mümkündür. Öncelikle vekâlet verecek olan kişinin nüfus cüzdanı ya da pasaportunun notere sunulması gerekir. Buna ek olarak kime vekâlet verilecek ise onun adı, soyadı ve TC kimlik numarasının da notere verilmesi gerekir. İlgili bu bilgiler noter tarafından alınır ve vekâletnamede söz konusu bu bilgilere yer verilir. Bu belgelere ek olarak 2 adet fotoğraf da notere sunulmalıdır. Fotoğrafların 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Daha önce de belirttiğimiz gibi davalar başta olmak üzere çeşitli durumlar için avukata genel vekâletname verilebilir.

Genel Vekâletname Haricindeki Vekâletnameler Nelerdir?

Burada vurgulamak gerekir ki vekâletnamelerin farklı çeşitleri mevcuttur. Genel vekâletname haricindeki vekaletnamelere örnek olarak; veraset ve intikal işlemleri, tapuda yapılacak işlemler, gayrimenkul alım satım işlemleri, tanıma ve tenfiz işlemleri, ipotek kurma işlemleri, şirketlerde hisse devri işlemleri, dava işlemleri için verilen farklı vekâletname çeşitlerini sayabiliriz. Avukatlara ise her türlü işlem için vekaletname verilebilir. Ayrıca avukat aracılığı ile ya da avukata vekâlet verme işlemleri genel vekâletname için de yapılabilir.

Genel Dava Vekaletnamesi Nasıl İptal Edilir?

Vekaletten azil, önceden verilmiş vekaletnamenin feshi ve iptali anlamına gelir. Genel dava vekaletnamesinin iptali için yine notere gidilmesi gerekir. Yurtdışındaki kişiler için Konsolosluklar vasıtasıyla vekaletname iptali sağlanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ilgili noterlik vekalet verilen avukata azilnameyi gönderir ve azilname vekile tebliğ edildiği andan itibaren hüküm doğurmaya başlar.

Azilname için ödenmesi gereken bir ücret bulunmaktadır. Bu ücret, avukatın e-tebligat adresinin bulunup bulunmamasına, vekaletnamenin özel yetki içerip içermemesine göre değişir. Azilname yalnızca vekalet veren kişi tarafından düzenlenebilir. Onun adına başka biri tarafından düzenlenmesine imkan yoktur. Vekaletnamenin tümünün iptali mümkün olduğu gibi, içindeki bazı maddelerin de iptali mümkün olabilir.

Genel Vekaletname Örneği

“Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, ilgili sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış veya açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılmış ve açılacak davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemeleri ve yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, arabuluculuk dahil alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, istinaftan feragata ve istinaftan feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Kocaeli Barosu Avukatlarından … sicil numaralı, … T.C. Kimlik numaralı, … adresindeki Av…. tarafımdan vekil tayin edilmiştir.”

Bu konu hakkında benzer makaleler için tıklayın

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.