Boşanma Protokol Örneği

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ MAL PAYLAŞIMI ÖRNEĞİ 2023

(Anlaşmalı Boşanma Protokolü Mal Paylaşımı Örneği)

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler, aşağıda bir örneğine yer vermiş olduğumuz protole benzer bir prokolü kendi aralarında hazırlayıp birlikte imzalayarak mahkemeye başvurabilirler.

…….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

DAVACI : …………………. (TC……………….. )
DAVALI : …………………. (TC………………. )

Davacı eş ………………..ile davalı eş ………………………….., …… yıldır devam eden evliliklerini ortak olarak almış oldukları karar neticesinde boşanarak sonlandırma hususunda mutabık olup, bu boşanmanın gerek müşterek çocuklara ilişkin ve gerekse mâli neticeleri konusunda iş bu protokolde yer alan hükümlere uymayı karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

HÜKÜMLER :

  1. BOŞANMA KONUSU : Her iki taraf da evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğu fikrinde mutabık olup, boşanmak hususunda ortak bir karara varmışlardır.
  2. VELAYET VE İŞTİRAK NAFAKASI : Taraflar, müşterek çocukları olan ….yaşındaki….. ile … yaşındaki…..’nın velayetinin davacı/davalı anne …………………..’e verilmesi hususunda anlaşmışlardır. Baba müşterek çocukları için aylık ….’şer TL iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir.
  3. NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların birbirlerinden hiçbir surette nafaka ve maddi-manevî tazminat talebi bulunmamaktadır. Gerek bu dosya kapsamında ve gerekse ileriye dönük olarak bu taleplerinden gayrı kâbil-i rücu olarak feragat etmişlerdir.
  4. ORTAK MAL PAYLAŞIMI ve KİŞİSEL EŞYALAR KONUSU: Taraflar ortak mal ve her türlü kişisel eşyalar ile ziynet eşyası (takılar) konusunda kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma çerçevesinde paylaşımı gerçekleştirmiş olup, tarafların bu konuda birbirlerinden gerek bu davada gerekse ileriye dönük olarak hiçbir hak talepleri bulunmamaktadır. Bu kapsamda tarafların ortak mallarından;
   • ……….. (Bu kısım altında madde madde –varsa- ortak mallar konusundaki paylaşıma ilişkin ayrıntılı açıklamalarla, bu malların eşlerden hangisine bırakıldığı yazılacaktır.)

      V- VEKALET ve YARGILAMA MASRAFLARI KONUSU : Tarafların birbirlerinden vekalet gideri ve yargılama masraflarına ilişkin hiçbir talebi bulunmamaktadır.

      VI- (Altı) madde ve iki nüshadan müteşekkil iş bu protokol, kendi içerisinde bir bütün olup tarafların hür iradesi ile hazırlanmıştır. Taraflar arasında anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmemesi durumunda hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

      SONUÇ : Taraflar yukarıda madde madde yazılı hususlarda ortak ve hür iradeleri ile mutabakata varmış olup, iş bu protokol mahkemeye arz edilmek üzere taraflarca birlikte imza altına alınmıştır.

      DAVACI DAVALI
      İmza İmza

      Avukat Aziz Cihan KAÇIRAN - Gaziantep ACK Avukatlık Ofisi Gaziantep Ağır Ceza Avukatı Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Avukatı
      Boşanma Protokol Örneği 1

      Boşanma Dava Dilekçesi Örneği ;

      …….. ( ) AİLE MAHKEMESİNE

      DAVACI                        : ……
      VEKİLİ                          :                         
      DAVALI                         : ……
      KONU                            :Evlilik birliğinin öncelikle zina nedeni ile mahkeme aksi kanaatte ise temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanması, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat taleplerimizdir.

      AÇIKLAMALAR

      Bu bölüme evlilik ile ilgili gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Evliliğin en başından en sonuna kadar tekrara girmeden açıklanmalıdır. Evlilik birliğini temelden sarsan somut olaylar tüm ayrıntısıyla açıklanmalıdır. Boşanma davasında en önemli olan boşanma dava dilekçesinin anlaşılır olmasıdır. İyi bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası kazanılabilir. Bunun için bu bölüm çok dikkatli ve özenli açıklanmalıdır.

      HUKUKİ NEDENLER    :TMK,HMK ve diğer İlgili Mevzuat Hükümleri
      DELİLLER                    :Nüfus Kayıtları, Tarafların Sosyal Ve Ekonomik Durumlarının Araştırılması, Mesajlar, Tanık Beyanları, İkrar, Yemin Ve Her Türlü Yasal Deliller
      TALEP VE SONUÇ        :Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle;

      • Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından öncelikle TMK m.161’e göre ZİNA nedeni ile tarafların BOŞANMALARINA, mahkemeniz aksi kanaatte ise tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik nedenleriyle BOŞANMALARINA,
      • Müşterek küçük çocukların velayetinin müvekkile verilmesine,
      • Müvekkil ve müşterek çocuk için her ay 750,00’şer TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşmesi sonrası için ise her ay 750,00 TL YOKSULLUK ve 750,00’şer TL İŞTİRAK NAFAKASI olarak davalıdan tahsiline,
      • Müvekkil lehine 50.000,00 TL MADDİ TAZMİNAT, 50.000,00 TL MANEVİ TAZMİNATA hükmedilmesine,
      • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

      Karar verilmesini vekâleten talep ederim.

      Davacı Vekili 

      Yazımızı Beğendiniz Mi?

      Yorum bırakın

      E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

      Call Now

      Scroll to Top
      WhatsApp
      Avukata Soru Sor
      Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.