TMK MADDE 532 – Resmi Vasiyetname, İki Tanığın Katılmasıyla Resmi Memur Tarafından Düzenlenir

2.Resmî Vasiyetname
a.Düzenlenmesi

Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir.

TMK MADDE 532’NİN GEREKÇESİ

Yürürlükteki Kanunun 479 uncu maddesini karşılamaktadır. Madde kısmen ifade değişikliğiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

TMK MADDE 532 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
2.Hukuk Dairesi

Esas : 2007/4444
Karar : 2008/4600
Karar Tarihi : 03.04.2008
MAHKEMESİ : Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Mirasbırakan S..12.03.2004 tarihinde sözlü vasiyette bulunmuş, bu durum tanıklar tarafından yazılı belge ile tespit edilmiş ve Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/25-25 değişik dosyasında bu durum tutanağa bağlanmıştır. Yapılan işlem, sözlü vasiyetname düzenlenmesine ilişkindir.(TMK. 532/2, 539 ve devamı)
Davacı yukarıda belirtilen sözlü vasiyetnameye dayanarak vasiyetnamenin tenfizini istemiştir.
Ehliyetsiz kişilerin yaptığı vasiyetnameler kendiliğinden batıl olmaz. Mirasçılar vasiyetname geçersizde olsa, mirasbırakanın son arzularına saygı duyup , vasiyetnameye geçerlik tanıyabileceklerinden dava açılıp, iptal hükmü alınmadıkça (TMK. 557 ve devamı) bu vasiyetnameler geçerliliklerini korurlar.
Vasiyetname yöntemince açılmamıştır.(TMK. 596-597) Bu nedenle davacıya vasiyetnamenin açılması konusunda süre verilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.