TMK MADDE 512 – Gaziantep Miras Hukuku Avukatı

B. Mirasçılıktan Çıkarma
III. İspat yükü

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir. Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse tasarruf, mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir; ancak, mirasbırakan bu tasarrufu çıkarma sebebi hakkında düştüğü açık bir yanılma yüzünden yapmışsa, çıkarma geçersiz olur.

TMK MADDE 512’NİN GEREKÇESİ

Birinci fıkra yürürlükteki birinci fıkra hükmünü aynen tekrar etmektedir. Ancak kenar başlık “Beyyine külfeti” yerine “İspat Yükü” olarak değiştirilmiştir.
Maddenin ikinci fıkrası, birbirinden farklı iki konuyu düzenlemekte olduğundan kaynak Kanunun 479 uncu maddesine uygun olarak arılaştırılarak daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur.

TMK MADDE 512 İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

Yargıtay
3.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/4600
Karar : 2016/3755
Karar Tarihi : 14.03.2016

MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Uyuşmazlık; TMK.’nun 557. Maddesi uyarınca vasiyetnamenin iptali, olmadığı takdirde TMK’nun 510 ila 512. Maddeleri uyarınca Mirasçılıktan Çıkarma hukuksal nedenine dayalı vasiyetnamenin iptali istemine ilişkin olup, mahkemece TMK.’nun 510. Maddesi uyarınca davacıların mirasçılıktan çıkarmaya ilişkin vasiyetnamenin iptaline karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından mirasçılıktan çıkarma kararına hasren temyiz edilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarihli ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen Yagıtay İş Bölümü Kararına göre; vasiyetname hükümlerinden (TMK. Md. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Dairemize aittir.
Davanın niteliğine göre, inceleme görevi Yargıtay 14.Hukuk Dairesinindir. 11.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6644 sayılı Yasanın 2.maddesi ile değiştirilen 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 60.maddesi uyarınca temyiz incelemesini yapacak daire belirtilmek üzere dosyanın Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderilmesine, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.