Taahhüdü İhlal Suçunda Zamanaşımı Süre Ne Kadardır ?

Taahhüdü İhlal suçu ile ilgili olarak zamanaşımı süresi İcra iflas kanununun 347. Maddesinde “Bu bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmekle düşer.” Şeklinde düzenlendiğinden, bu suçlarda dava zamanaşımı süresi 1 yıl olarak kabul edilmektedir. Ceza zamanaşımı süresi ise İcra İflas Kanunun 354/2 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren iki yıldır.

Konu ile ilgili yargıtay kararı aşağıdadır.

YARGITAY

  1. Ceza Dairesi

Esas : 2013/12962
Karar : 2013/10299
Karar Tarihi : 18.06.2013

ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU
TAAHHÜDÜ İHLAL
TAAHHÜT TUTANAĞINDA TAHSİL HARCININ GÖSTERİLMEMESİ
TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA CEZA ZAMANAŞIMININ 2 YIL OLDUĞU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19.04.2013 gün ve 2013/6373/25836 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13.05.2013 gün ve KYB 2013/142588 sayılı ihbarnamesi ile;

Ödeme şartını ihlal suçundan sanık Ş… hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair İstanbul 9. İcra Ceza Mahkemesinin 21/12/2010 tarihli ve 2010/425 esas, 2010/496 sayılı kararına müşteki vekilinin yaptığı itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı icra ve iflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/01/2011 tarihli ve 2010/2126 değişik is sayılı kararını müteakip, sanık tarafından yapılan tahliye ve itiraz taleplerinin reddine dair İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesinin 13/03/2013 tarihli ve 2013/16 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

1-İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/01/2011 tarihli ve 2010/2126 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanık hakkında yürütülen İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2010/5214 esas sayılı takip dosyasında, sanığın ödeme taahhüdünü içeren 07/06/2010 tarihli taahhüt tutanağında borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği, dolayısıyla ödenecek toplam borç miktarının bütün fer’ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanığın taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde,

2-İstanbul 10. İcra Ceza Mahkemesinin 13/03/2013 tarihli ve 2013/16 değişik iş sayılı kararına yönelik yapılan incelemede;

Borçlu sanık hakkında verilen tazyik hapsi kararının 03/01/2011 tarihinde kesinleşmiş olması 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “icra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik veya disiplin hapsine ilişkin karar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl geçtikten sonra yerine getirilmez.” şeklindeki düzenleme karşısında sanığın tahliyesi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla Dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki 1 no’lu düşünce yerinde görüldüğünden 2 no’lu istemin tartışılmasında hukuki yarar görülmemiş olup, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/01/2011 gün, 2010/2126 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK’nun 309/4- d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkında hükmolunan hapsin çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 18.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.