Şofben zehirlenmesi nedeniyle açılan tazminat davası

Yargıtay

1.Hukuk Dairesi

Esas : 2016/12532
Karar : 2018/7601
Karar Tarihi : 04/12/2018

İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 05/04/2016 tarih ve 2014/322-2016/266 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi asıl ve birleşen davada davacılar vekili ile davalı …Ş. vekili tarafından istenmiş olduğu anlaşılmakla, duruşma için belirlenen 02.10.2018 günü başkaca gelen olmadığı yoklama ile anlaşılıp hazır bulunan asıl ve birleşen davada davacı vekili Av. …, asıl ve birleşen davada davalı …Ş vekili Av. …, davalı …Ş. vekili Av…. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Asıl ve birleşen davada davacı vekili, müvekkillerinin murisinin 08.11.2004 tarihinde Arçelik şofben ve … LPG tüpü ve dedantörün birlikte fonksiyonu sonucu CO intoksikasyonu sonucu vefat ettiğini, tüplerin diğer davalı … şirketine sigortalı olduğunu, müvekkillerinin derin acılar yaşadığını ve desteklerinden yoksun kaldıklarını ileri sürerek, toplam 35.000,00 TL maddi ve 35.000,00 TL manevi tazminatın faiziyle davalılardan (sigorta şirketinin poliçe limiti ile sorumlu olması kaydıyla) tahsilini talep ve dava etmiş, maddi tazminat istemini ıslah etmiş, birleşen ek davada da, 35.351,86 TL maddi tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Asıl ve birleşen davada davalı …Ş. vekili, öncelikle davada BK’nın 60. maddesinde düzenlenen bir yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen davada davalı …Ş. vekili, öncelikle davada Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 4/4. maddesi ve BK’nın 60. maddesinde düzenlenen bir yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğini savunarak,davanın reddini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen davada davalı … Sigorta A.Ş. vekili, olayda müvekkilinin sigortaladığı … marka tüpün neden olduğuna dair delil olmadığını, tutanağın iki yıl sonra tutulduğunu, Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası genel şartları 1. maddesi uyarınca rizikonun teminat dışı olduğunu, murisin kendi kusurunun olaya neden olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece bozma iilamına uyularak yapılan yargılama, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacıların desteğinin mimar olduğu ancak, son derece elverişsiz voltaj hataları ile dolu bir banyoyu tamir ettirmeyip, kullanmaya devam ettiği, olay yerinde yapılan keşifte banyonun bulunduğu binanın lodosun etkisinde bulunmasına rağmen şofben bacasının banyonun bahçeye bakan duvarı delinerek, gelişi güzel bir şeklide açılan deliğe alüminyum flek boru ile bağlandığı ve borunun deliğe giriş kısmının ezildiği, duvar ile boru çevresinin özel bant ya da beton ile yalıtılmadığı, böylece şofben baca bağlantısının tamamen hatalı olduğu bu durumda şahsın 1.derecede asli kusurlu olup, kusur oranının %60 olduğu, şofbenlerin tüketiciye satılmasından sonra gerekli bilgi ve aydınlatmanın yapılmaması, şofbenin monte edileceği banyonun yukarıda belirtilen kıstaslarda dikkate alınarak, montaj için uygun olup olmadığı araştırılmaksızın bu konuda önceden bir inceleme ve proje hazırlamadan ve 2.el şofben satışlarına ilişkin piyasa denetimi de yapmamak suretiyle davalı …Ş.’nin de olayda kusurlu olduğu, ölümün LPG tüpü içerisinde likit halde bulunan propan ve butan karışımının ortam havasına yayılması sonucu meydana gelmediği, bu durumda tüp gaz üreticisi davalı …’ın ölüm olayından sorumlu tutulmasının da mümkün olmadığı, tüpün ölüme neden olmadığı belirlenmekle, tüpü sigortalayan davalı … şirketinin de olayda sorumluluğundan söz edilemeyeceği, bir imalat hatası söz konusu olmadığından kusursuz sorumluluk ilkesinin uygulanmasının da mümkün görülmediği gerekçesiyle, asıl ve birleşen davada, davalı …Ş. ve davalı …Ş. aleyhine açılan ve yerinde görülmeyen maddi ve manevi tazminat davasının reddine, asıl davada davalı …Ş. yönünden maddi tazminat isteminin kabulü ile, davacı … için 72.902,70 TL, davacı Kübra Dindar için 5.000,00 TL ve davacı … için 25.005,98 TL maddi tazminatın, manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile, davacı … için 10.000,00 TL, davacı Kübra Dindar için 5.000,00 TL ve davacı … için 2.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalıdan tahsiline, birleşen davanın davalı …Ş. yönünden kabulü ile, davacı … için 24.562,38 TL, davacı Kübra Dindar için 993,44 TL ve davacı … için 9.796,06 TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davacılar vekili ile davalı …Ş. vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması ile her ne kadar hüküm fıkrasında 1) c-1 ve c-2 bentleri birbirinin tekrarı niteliğinde yazılmış ise de, anılan hususun maddi hataya dayalı olup, mahallinde her zaman düzeltilebilecek olmasına ve ayrıca, mahkemece bozma ilamına uyulması halinde değerlendirilecek olmasının tabi bulunmasına göre, asıl ve birleşen davada davacılar vekilinin aşağıdaki 3 no’lu bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Davalı …Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince ise; Dava, davacıların murisinin 08.11.2004 tarihinde CO intoksikasyonu nedeni ile vefat etmesine dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece yukarıda özetlendiği şekilde, davacıların desteğinin mimar olduğu ve bu mesleğine karşın son derece elverişsiz voltaj hataları ile dolu bir banyoyu tamir ettirmeyip, kullanmaya devam ettiği, olay yerinde yapılan keşifte banyonun bulunduğu binanın lodosun etkisinde bulunmasına rağmen şofben bacasının banyonun bahçeye bakan duvarı delinerek, gelişi güzel bir şekilde açılan deliğe alüminyum flek boru ile bağlandığı ve borunun deliğe giriş kısmının ezildiği, duvar ile boru çevresinin özel bant ya da beton ile yalıtılmadığı, şofben baca bağlantısı tamamen hatalı olduğundan 1. derecede asli kusurlu ve kusur oranının %60 olduğu ayrıca, şofbenlerin tüketiciye satılmasından sonra gerekli bilgi ve aydınlatmanın yapılmaması, şofbenin monte edileceği banyonun yukarıda belirtilen kıstaslarda dikkate alınarak, montaj için uygun olup olmadığı araştırılmaksızın bu konuda önceden bir inceleme ve proje hazırlamadan, 2. el şofben satışlarına ilişkin piyasa denetimi de yapmamak suretiyle davalı …Ş.’nin de olayda kusuru bulunduğu kabul edilerek hüküm tesisi cihetine gidilmiş ise de, Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı’nda tanık beyanında, şofben tesisatını müteveffanın kendisinin kurduğu ve baca bağlantısının düzgün olmadığının ifade edildiği, ceza soruşturması sonucunda da 31.12.2004 tarihli karar ile maktülün şofbeni kendisinin bağladığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği, mahkemece de şofbenin montajının müteveffa tarafından yapıldığının kabul edildiği, davalı …Ş.’nin şofbeni imal eden firma olup, imalatçının 818 sayılı BK’nın 58. maddesi kapsamında sorumluluğu olsa da sadece şofbenin üreticisi olmanın, başka bir deyişle şofbenin Arçelik marka şofben olmasının davalının sorumluluğunun kabulü için yeterli olmadığı, somut olayda, şofbenin müteveffa tarafından montajının yapıldığının, bunun aksi yönde yani montajın davalı …Ş.’nin yetkilendirdiği bir servis tarafından yapıldığı ya da bakım ve onarımının gerçekleştirildiğine dair hiçbir bilgi ya da kaydın sunulmadığının anlaşılması karşısında, yanılgılı değerlendirme ile davalı …Ş.’nin de sorumluluğunun olduğunun kabul edilmesi doğru olmamış, bu nedenle kararın davalı …Ş. yararına bozulması gerekmiştir.
3-Yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan bozma sebep ve şekline göre, davacılar vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlere, asıl ve birleşen davada davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı …Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı …Ş. yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, takdir olunan 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı …Ş ve davalı …Ş’ye verilmesine, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 04/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.