Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Yargıtay
11.Hukuk Dairesi

Esas : 2017/4509
Karar : 2019/1241
Karar Tarihi : 18/02/2019

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada … ….Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen …/11/2016 tarih ve 2015/187-2016/389 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili ile fer’i müdahil … vekili, ihbar olunan … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin …. … Şubesi’ne 35.000 USD vadeli mevduat hesabı açtığını ve müvekkiline hesap cüzdanı verildiğini, banka görevlilerinin müvekkilini … hesabına yönlendirdiğini ancak müvekkilinin … müşterisi değil …. müşterisi olduğunu ve …’ta bulunan … bankasına herhangi bir havale işlemi yapılmadığını ileri sürerek, ….520 TL’nin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında davalı … … … Bank Ltd. Şti. hakkında açmış olduğu davasını atiye terk ettiğini bildirmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, Dairemizin bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait davalı bankaya yatırılan mevduatın … hesabına havale edilmesi aşamasında davalı banka yöneticisi ve bir kısım çalışanlarının hileli davranışlarının, usulsüz işlemlerinin zarara neden olduğu, bu eylemlerin haksız fiil teşkil ettiği, … 8.Ağır Ceza Mahkemesinin 2005/102 Esas sayılı dosyasında yapılan yargılamada, … Şirketinin … tarafından kurularak şirket
adına mevduat toplamada … şubelerinin kullanıldığını, toplanan paraların … Şirketinin Bankanın merkez şubesinde açtığı hesaba aktarıldığını, … Bankasının sadece bankanın merkez şubesindeki ibaret kaldığını, bu eylemlerin dolandırıcılık suçunu oluşturduğunu, davalılar …, …,…’ün bankayı aracı kılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan cezalandırılmalarına karar verildiği, temyiz incelemesinden geçerek kesinleşen kararın tespitlerinin mahkeme bakımından bağlayıcı olduğu, davacıya ait paranın … Bank bünyesinde kaldığı ve olayda davacının müterafik kusurunun bulunmadığı, davacının zararından sorumluluğun BK’nın 41., …’nın 321/son ve 336/5 maddelerine dayandığı, davalı …Ş.’nin de …’nin külli halefi olarak diğer davalılarla birlikte zarardan sorumlu olduğu, ancak davacı vekilinin 01/03/2016 günlü celsede, davalılardan … A.Ş. dışındaki diğer tüm davalılar aleyhlerindeki davalarını takipten vazgeçtiklerini beyan ettiği gerekçesiyle … A.Ş. dışındaki diğer tüm davalılar aleyhlerindeki davanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılmasına, davalı …Ş. yönünden davanın kabulü ile, ….520,00 TL alacağın, 22/…/2000 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı …Ş.’den tahsili ile davacıya ödenmesine, karar verilmiştir.
Kararı, davalı … vekili ile fer’i müdahil … vekili, ihbar olunan … vekili temyiz etmiştir.
1-İhbar olunan … vekilinin 14/08/2017 tarihli temyize cevap ve temyiz dilekçesinin temyiz defterine kaydedilmediği ve temyiz harcının da yatırılmadığı ayrıca, ihbar olunana karşı husumet yöneltilerek açılan bir dava bulunmadığından ve mahkemece verilen kararda da ihbar olunan sıfatı ile karar başlığında gösterilmiş olup, aleyhine herhangi bir hüküm de tesis edilmediğinden, süresinde usulünce yapılmış temyiz istemi bulunmadığı gibi, hükmü temyiz etmekte hukuki yararı da olmadığından ihbar olunan … vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.
…-Davalı … ile fer’i müdahil vekilinin temyiz istemine gelince, dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı … ile fer’i müdahil vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, ihbar olunan … vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin ve fer’i müdahil vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, fer’i müdahil …’den harç alınmasına yer olmadığına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı …’a iadesine, 18/02/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazımızı Beğendiniz Mi?

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.