Mardin İşçi Avukatı

Mardin İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, işçi ve işveren arasında çalışma yaşamından doğan ilişkileri ele alır. İş hukuku kapsamında işçinin maaş hakkı, tazminat alacakları hakkı ya da iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gibi işçinin haklı bir nedene dayanılmadan işine son verilmesi hallerinde işçinin korunması amaçlanır.

İş Sözleşmesinin Kapsamı / İşçi işverene bağlı olarak ve onun emir ve talimatları doğrultusunda iş görür ve işveren de işçiye bunun karşılığında ücret öder.

İşçi alacakları nelerdir?

Ücret Alacağı : İşçinin iş sözleşmesinden dolayı yaptığı iş karşılığında işveren tarafından ödenen maaştır. İşçinin ücreti, para ile ve gününde, zamanında ve eksiksiz olarak ödenmelidir.

Fazla Çalışma Ücreti Alacağı : Fazla çalışma, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır ve işçiye bu fazla çalışma saati kadar saat ücretinin %50 fazlası ödenmesi gerekir. Bununla birlikte işçinin günlük çalışma süresi 11 saat ise, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa bile işçi günlük olarak 11 saati geçen sürelerde çalıştırılıyorsa bu durum da fazla çalışma kapsamına girer ve yine işçiye 11 saati aşan çalışmaları için saat ücretinin %50 fazlası ödenmesi gerekir.

Hafta Tatili Ücreti Alacağı : İşçilerin yasal olarak 1 hafta içerisinde kesintisiz olarak en az 24 saat dinlenme hakkı vardır ve bu dinlenme gününde çalışılmamış olsa dahi işçiler hafta tatiline ilişkin ücreti tam olarak alacaktır.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti Alacağı : Ulusal bayram ve genel tatil günleri, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramıdır. İşçiler tarafından bu günlerde çalışılmamış olsa dahi işçi ücretleri tam olarak verilecektir.

Kıdem Tazminatı Alacağı : İşçi, İş Kanunu’na tabi bir işçi ise ve iş sözleşmesi yine İş Kanunu’ndan kaynaklanan bir sebeple sona eriyorsa ve işçi aynı iş yerinde 1 yıl ve daha uzun süredir çalışıyorsa kıdem tazminatına hak kazanabilir. İşçiye kıdem tazminatı ödenebilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafı haklı bir nedenle sonlandırılmamış olması veya işçinin kendi rızasıyla, haklı nedene dayanmayan bir hal ile işten ayrılmamış olması gerekir.

İhbar Tazminatı Alacağı : İşçi ile işveren arasındaki belirli bir süreye bağlı olmayan iş sözleşmelerinin feshinde işçinin kıdemine göre farklılık gösteren bildirim süresi bulunur. İşçinin kıdemine göre 6 aydan az çalışma söz konusuysa iş sözleşmesi 2 haftalık, 6 ay ile 1.5 yıl arasında çalışmışsa 4 haftalık, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında çalışmışsa 6 haftalık, 3 yıldan daha fazla çalışmışsa 8 haftalık bildirim süresi bulunur. İş sözleşmesi işveren tarafından haksız bir şekilde ve bildirimsiz bir şekilde feshedilmişse işçi ihbar tazminatına hak kazanır.

Yıllık İzin Ücreti Alacağı : İşçiler aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları karşılığında yıllık izin ücretine hak kazanırlar ve kıdemlerine göre yıllık ücretli izin süresi farklılık gösterebilir ancak bu sürelerde çalışmasalar dahi işçi ücretleri tam olarak verilecektir. İşçinin hizmet süresi 1 yıl ile 5 yıl arasında ise yıllık ücretli izin süresi 14 günden, 5 yıl ile 15 yıl arasında ise 20 günden, 15 yıl ve daha fazla ise 26 günden az olamaz.

Kötü Niyet Tazminatı Alacağı : İşçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi, işveren tarafından kötü niyetle fesihe dayalı olarak yapılıyorsa ve iş sözleşmesi bu sebeple sona eriyorsa işçi bildirim süresince ödenen tazminatın 3 katı kadarı olan kötü niyet tazminatına hak kazanır.

Mardin İşçi işveren avukatı nedir?

İşçi avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. Haksız yere işçinin işine son verilmesi durumları, kıdem tazminatı ihbar tazminatı, iş sözleşmesi, fazla çalışmadan doğan fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi gibi bir çok görevi üstlenir.

İşveren avukatı ise, iş davalarında işverenin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle İş Mahkemelerinde davalar yürütülmekte olup vekil tarafından işçinin veyahut işverenin hakları ve talepleri doğrultusunda hareket edilerek davaların sonuçlanması sağlanır.

Yurtdisinda Yerlesik Tuzel Kisilerin Türkiye’deki subeleri ile irtibat Burolarının Sicile Kayit Yukumlulugu Hakkinda KVKK Karari
Mardin İşçi Avukatı 1

Mardin İşveren işçi avukatı ne yapar?

İşçi ve işveren avukatı da her avukat gibi müvekkilinin haklarını savunur ve iş hukukunun konusu olan davalara bakar. İşçi ve işverenin vekilliğini yapan avukat, müvekkilin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek en lehe sonucu elde etmeye çalışır.

İşe İade Davası

Mardin iş hukuku avukatı ekibimiz işe iade davalarında gerek işveren vekili ve gerekse haklarını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar.

İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için, o işletmenin bütününde en az otuz işçi çalışması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması ve sigorta kayıtlarına göre o işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir. İşveren yaptığı fesih ile birlikte işçinin her türlü yasal haklarını ödemiş olsa dahi bu durum işçinin bu davayı açmasına engel değildir.

Kıdem Tazminatı Davası

Mardin iş hukuku avukatı ekibimiz kıdem tazminatı davalarında gerek işveren vekili ve gerekse haklarını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar.

Kıdem tazminatı ödenmesi için öncelikle, bir iş sözleşmesinin varlığı gerekmektedir. Burada bahsi geçen iş sözleşmesi İş Kanunu’ndan doğabileceği gibi Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve benzerleri kapsamında da yer alabilir. Diğer bir şart olarak işçi en az 1 yıl çalışmış olmalıdır.

Bu süreye tatil ve benzeri süreler dâhilken grev veya lokavt nedeniyle sözleşmenin askıda olduğu süreler dâhil değildir. Ayrıca işçinin iş ilişkisinde 2 aya kadar deneme süresi mevcutsa bu deneme süresi de dikkate alınmalıdır.

Kıdeme esas süre hesaplanırken aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışan işçinin kıdemi birlikte hesaplanır. Fakat ilk iş sözleşmesi feshedildikten sonra işçi kıdem tazminatı almışsa, ikinci dönem için süre sıfırdan başlatılır.

İhbar Tazminatı Davası

Mardin iş hukuku avukatı ekibimiz ihbar tazminatı davalarında gerek işveren vekili ve gerekse hakkını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar. İşçi ile işveren, iş sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirler. Örneğin işçi, işlerini yerine getirirken işveren tarafından verilen talimatlara uymalı, işveren ise işçinin ücretini zamanında ve doğru şekilde ödemelidir.

İş sözleşmeleri bakımından her iki tarafın da yükümlü olduğu hususlardan biri de ihbar hususudur. İhbar hususunun mantığında “iş ilişkisinde tarafların birbirini yüzüstü bırakmaması, bırakırsa cezalandırılması” yatmaktadır. Bu bağlamda gerekli ihbarları, öngörülen zamanda yerine getirmeyen taraf bu durumun sonuçlarına katlanacaktır.

Mobbing Davası

Mardin iş hukuku avukatı ekibimiz mobing davalarında gerek işveren vekili ve gerekse mobinge maruz kalmış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar. Mobbing, kelime anlamı olarak psikolojik şiddet, baskı, yıldırma veya sıkıntı verme anlamlarına gelir ve Türk Dil Kurumu’nca da “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak tanımlanmıştır.

İşçiye karşı sergilenen davranışların olarak nitelendirilebilmesi için bunların sistematik olması, aralarında bağlantı bulunması, kişinin psikolojisine karşı bir tür savaş niteliğinde olması ve son olarak da yıldırma amacı gütmesi gerekir.

Fazla Çalışma, Fazla Mesai Mardin İş Hukuku Avukatı

Mardin iş hukuku avukatı ekibimiz fazla mesai davalarında gerek işveren vekili ve gerekse hakkını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar. Fazla mesai alacağının tespiti için öncelikle fazla sürelerle çalışma ile fazla çalışma kavramları ayırt edilmelidir.

Fazla sürelerle çalışma, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, belirlenen çalışma süresinin 45 saate kadar aşılması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda işçi, fazla çalıştığı süreler bakımından saatlik ücretinin %25 fazlası kadar ücrete hak kazanacaktır.

Fazla çalışma ise haftalık ortalama çalışma süresinin 45 saat ya da altında belirlendiği durumlarda 45 saati aşan çalışmaları ifade etmektedir. Bu durumda ise işçiye saatlik ücretinin %50 fazlası, fazla çalışma süreleri bakımından ödenmelidir.

Fazla mesai alacağı davaları, kıdem ya da ihbar tazminatı davaları gibi işçinin en sık başvurduğu davalardandır. İşçiler, tek bir dava ile bu alacakların tamamını talep edebilir. Fazla mesai davaları bakımından, fazla mesainin yapıldığının ispatı işçiye, karşılıklarının ödendiğinin ispatı ise işverene aittir.


Avukatlarımızca Hazırlanan Makalelerimiz

✅ Mardin idare hukuku✅ Mardin tam yargı davası
✅ Mardin idari avukat✅ Mardin idare iptal davası
✅ Mardin idare avukat✅ Mardin idare mahkemesi
✅ Mardin idareye karşı dava✅ Mardin idari yargı

Mardin Adliye İdare Mahkemesi İletişim Bilgileri
(Santral)
(0482) 212 24 02  –  (0482) 212 36 01
(0482) 212 78 30 – (0482) 212 17 98 – (0482) 212 78 31 –
Fax: (0482) 212 10 27

5/5 - (1)

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now

Scroll to Top
WhatsApp
Avukata Soru Sor
Merhaba, daha fazla bilgi için, konusunda uzman avukat uygun bir ücret karşılığında size yardımcı olup yol haritanızı çizecektir.